Hjem

Nye doktorgrader

Disputas

Effekt av klimaendringer for plankton

Jean-Marie Bouquet disputerer fredag 27 oktober 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ”Response of the gelatinous zooplankton Oikopleura dioica to warmer, acidified seawater conditions”.

Menneskepåvirket utslipp av klimagasser har ledet til økt uro for den kombinerte effekten av varmere og surere hav på biologiske prosesser. Forskning viser at forstyrrelsene kan påvirke overlevelse, utvikling og fysiologi av marine organismer, og kan forandre den komplekse balansen som finnes i marine økosystemer. Prosjektet hadde til formål å vurdere temperatur- og pH-effekter på en viktig representant for kystnære zooplankton samfunn, halesekkdyret Oikopleura dioica, og på pelagisk næringsnett.

Prosjektet anvendte ulike eksperimentelle system, fra større mesokosmeskala for å undersøke mer komplekse økosystem-effekter, til mindre mikroskala system for å undersøke direkte individuelle mekanismer. Ved mesokosmskala ble effekter av klimaendringer studert ved bruk av naturlige kystplankton samfunn. Subtile effekter av pH og temperatur ble observert på fytoplankton, mens O. dioica økte vesentlig fra en umiddelbar eksponering og over påfølgende generasjoner. Studier på mikrokosmskala viste at den positive virkningen av surere hav på O. dioica skyldtes en betydelig økning i antall produserte egg ved lavere pH samt kortere generasjonstid og hurtigere vekst ved høyere temperatur, noe som førte til økt populasjonsstørrelse i den følgende generasjonen. Effektene ved lavere pH syntes og å være påvirket av matkvantitet og kvalitet, og gav mulig støtte for forbedret fordøyelse og assimilering ved disse endringer.

Resultatene indikerer at i forventede senario for klimaendringer kan halesekkdyr spille en viktigere rolle i fremtidige pelagiske næringsnett. Mer halesekkdyr kan også føre til en økning i vertikal karbontransport fra overflate til bunn av havet gjennom deres filterstruktur og avføring. Samlet sett støtter observasjonene at spesifikke organismers respons på klimaendringer kan endre økosystemstrukturen og modifisere energi/karbonkretsløpet. Oppsummert fremhever studien viktighet av multi-stressor eksperimenter, for å forstå arter og samfunnsresponser av klimaendringer.

Personalia
Jean-Marie Bouquet (f. 1976 i Tours) oppvokst og studert i Frankrike. Han har en Master i Biologi og Økosystemer fra Universitetet i La Rochelle (1998/99), og en Master i Biologi og Oppdrett fra Universitetet i Rennes (1999/2000). Han har jobbet som forskningsingeniør ved SARS-senteret i Bergen fra 2001-17. I perioden 2011-15 har han vært stipendiat ved institutt for biologi, UiB (deltid). Arbeidet ble utført ved SARS senteret, under veiledning av Prof. Eric Thompson og Dr Christofer Troedsson.