Hjem

Nye doktorgrader

Disputas

Hvordan vil klimaendringer påvirke fremmede makroalger?

Caroline Armitage disputerer fredag 17. november 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ”Codium fragile and Sargassum muticum: Non-native seaweeds in a changing environment”.

Det er over 2000 fremmede arter i Norge. Forekomster av disse, samt klimaendringer, kan ha stor påvirkning på norske arter og natur. Forskning på både klimaendringer og fremmede arter har økt i de siste årene, men hvordan disse to samhandler – om klimaendringer kan føre til økt antall eller utbredelse av fremmede arter – er komplisert og fortsatt uklart. Dette gjelder spesielt når det er snakk om havet, som er mindre utforsket enn økosystemer på land. 

Denne avhandlingen inneholder ny informasjon om hvordan økte sjøtemperaturer kan påvirke forekomster av to store fremmede makroalger (tang) i Norge: en underart av grønnalgen pollpryd (Codium fragile subsp. fragile) og brunalgen japansk drivtang (Sargassum muticum). Begge to har blitt utilsiktet innført fra Stillehavet til Europa, og er vanlige i nedre del av fjæra mange steder i Sør-Norge.

Hvordan, hvor og hvorfor de varierer i mengde ble studert i denne avhandlingen ved hjelp av ulike metodiske tilnærminger, som laboratorieeksperimenter, felteksperimenter og feltundersøkelser i Hordaland. I tillegg ble forekomsten av underarter av pollpryd i Norge undersøkt ved hjelp av molekylærbiologiske metoder, der både herbariemateriale og nylig innsamlet materiale ble inkludert.

Resultatene indikerer at den introduserte underarten av pollpryd dominerer og kom til Norge en god del tidligere enn man har trodd, da den fantes flere steder i Sør-Norge allerede på 1930-tallet.

I framtiden kommer denne arten sannsynligvis til å bli påvirket av varmere vintre og øke i mengde, spesielt i beskyttede områder med rullesteinsbunn. Varmere somre virker derimot ikke å ville direkte påvirke mengde eller lokal utbredelse hverken av pollpryd eller japansk drivtang. På den andre siden vil en stedegen og økologisk viktig tare, sukkertare, kunne bli negativet påvirket av varme somre, slik at introduserte arter som kan tolerere høye sjøtemperaturer da vil kunne få mindre konkurranse og dermed bedre forhold.

Personalia
Caroline Armitage (f. 1987) er oppvokst i Nottingham, Storbritannia. Hun har bachelorgrad i biologi (Oxford University, 2009) og fullførte sin mastergrad i marinbiologi ved Universitet i Bergen i 2012. Fra 2013-2017 har hun vært doktorgradsstipendiat på Universitet i Bergen, Institutt for Biologi, knyttet til forskningsgruppen Marin Biodiversitet. Hovedveileder har vært Prof. Kjersti Sjøtun ved UiB og bi-veileder har vært Dr. Vivian Husa ved Havforskningsinstituttet.