Hjem

Pedagogisk akademi

Pedagogisk merittering ved UiB

Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet har etablert en meritteringsordning for undervisning som gir den pedagogiske kompetansegraden Fremragende underviser (Excellent Teaching Practitioner). Meritterte undervisere danner fakultetets Pedagogiske akademi.

I juni 2017 ble Øyvind Fiksen, Henriette Linge, Stein Dankert Kolstø, Bjørn Tore Hjertaker og Fredrik Manne tildelt status som Fremragende undervisere ved UiB.

Ordningen skal gi et tydelig signal om at fakultetet har fokus på studentene og studentenes læring i alt arbeid med utdanningskvalitet. Tiltaket omfatter den totale utdanningsaktiviteten, inkludert undervisning, veiledning, planlegging, ledelse og evaluering, og er forankret i fakultetets strategiplan og UiBs Handlingsplan for kvalitet i utdanning. Fakultetet ønsker videre å synliggjøre, og gi status til, systematisk og dokumentert arbeid med undervisningsutvikling, og bidra til å utvikle en kollegial og profesjonell undervisnings- og lærerkultur.

Undervisere ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet kan søke om å få sin undervisningskompetanse vurdert og bli tatt opp i fakultetets Pedagogiske Akademi. Status som Fremragende underviser tildeles personer som systematisk og over tid videreutvikler sin undervisnings-kompetanse til et nivå som er vesentlig høyere enn den forventede basiskompetansen. Søknaden vurderes mot fire kriterieområder forankret i prinsippene bak Scholarship of Teaching and Learning (SoTL).

Fakultetets meritterte undervisere danner Pedagogiske Akademi, som har som formål å heve utdanningskvaliteten på fakultetet gjennom en kollegial og samarbeidsorientert undervisningskultur; for eksempel gjennom å ta ansvar for og delta i, faglig, pedagogisk og didaktisk utviklingsarbeid, kollegiale fora og tiltak for undervisningsutvikling, samt veiledning (mentorskap) av kolleger. Fakultetets Pedagogiske Akademi forvalter, i samarbeid med fakultetet, midler til pedagogisk/didaktisk utviklingsaktivitet.

Ordningen er i første omgang en prøveordning for 5 år.

Fremragende underviser (ETP)

Professor Øyvind Fiksen tildeles statusen Fremragende underviser

Professor Øyvind Fiksen og fire andre undervisere ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet får statusen Fremragende underviser. Som første utdanningsinstitusjon i Norge innfører Universitetet i Bergen meritteringsordningen.

Undervisningsløft

Her er våre Fremragende undervisere

Henriette Linge og fire andre undervisere får statusen Fremragende underviser. Som første utdanningsinstitusjon i Norge innfører Universitetet i Bergen meritteringsordningen.