SKJEMA /Maler

UiB : Personal- og økonomiavdelingen

HVEM svarer på HVA?

Denne siden er ikke oppdatert.
INTRANETT, Organisasjonskart vil inneholde oppdatert liste

 

Personal- og økonomiavdelingen ønsker å yte best mulig service. Vi ber derfor om at telefonhenvendelser rettes til en av dem som arbeider på saksfeltet.

SAKSOMRÅDER
TLF.SENTRAL: 55 58 00 00

Økonomiforvaltning

Budsjett:

Lokalnr.:

Årlige budsjettforslag:   Budsjettrundskriv 82048 - 82033 - 89252
Fordeling av årsbudsjett 82048 - 82033 - 89252
Spørsmål om ekstrabev./tilskott 82048 - 82033
Budsjetter i Oracle 82033
Virksomhetsplanlegging 82048
Regnskapsrapportering til styret /DAK 82033
Årsmelding, rapportering til DBH 89252
Statistikk - ledelsesinformasjon 89252
Økonomiforvaltning 82048 - 82033

Innkjøp:

 
Anbud (EØS) 84919 - 82073
Avtaler - inngåelse 84919
Datautstyr 84212
Programvare-avtaler 84212
Generelle spørsmål 84919 - 84212 - 82073 - 84920
Innkjøpsguiden 84919
Kontormaskiner / Kopimaskiner 84919
Kontrakter 82073 - 84919
Rekvisita, kontor- og data- 84920 - 84919
Vitenskapelig utstyr, lab.utstyr 82073 - 84919

Regnskap:

 

Regnskapskontoret ønsker å kanalisere de ordinære driftshenvendelsene via e-mail. Det er opprettet følgende felles-mailer som vil bli besvart fortløpende:

LOP-hjelp@uib.no
Regnskap-saksbehandler@uib.no
Regnskap-kunde@uib.no
Regnskap-randsoner@uib.no

E-mail direkte til saksbehandler vil normalt ikke bli besvart ved sykdom og annet fravær.

Saksbehandlernes telefoner (som er oppgitt nedenfor) besvares i tidsrommet kl. 10.00 til kl. 14.00.
Brukerstøtte OF/Løp-hjelp (83500) besvares i tidsrommet kl. 09.00 til kl. 14.30.

Viser til LØPende informasjon nr. 47 september 2001.
Viser til Rutiner for brukerkontakt ved regnskapskontoret.
Viser til Rutiner for post til regnskapskontoret.

 
LØP-Hjelp
Brukerstøtte for henvendelser knyttet til bruk av økonomisystemet OF, Rapportverktøyet Discoverer, forståelse av rapporter, budsjetter, spm. vedr. kurs etc.
Ved bruk av mail - vennligst oppgi ditt telefonnummer.

LOP-hjelp@uib.no
83500

Andre henvendelser rettes til saksbehandler: Se ditt Fak./ Inst./ Avd.
(Eks. reiseforskudd, bilagssporing, kopi av bilag, purringer leverandørfaktura, kundefaktura, rapporter, spørringer etc.)
 

Sentraladministrasjonen
Fellesavdelingene
IT-avd., Eia, UB, Formidlingsavd., BM, URÅD
Det historisk-filosofiske fakultet

Regnskap-saksbehandler@uib.no
hilde.hella@persok.uib.no
Løp-hjelp: 83500

Det samfunnsvitensk. fak./ inst./ avd.
Det psykologiske fak./ inst./ avd.
Det odontologiske fak./ inst./ avd.
Det juridiske fak./ inst./ avd.
Det medisinske fak./ inst./ avd.
SIU

Regnskap-saksbehandler@uib.no
Renie.bottolfsen@persok.uib.no
Løp-hjelp: 83500

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Regnskap-saksbehandler@uib.no
Ingunn.Aksnes-Oystese@persok.uib.no
Løp-hjelp: 83500
Utenlandske leverandørfakturaer for alle enheter ved UiB Regnskap-saksbehandler@uib.no
82187
Opprettelse og endring av kunder.
Spørsmål vedr. utgående fakturaer og kreditnotaer
Regnskap-kunde@uib.no
82021 - 82187
Innbetalinger til UiB Regnskap-kunde@uib.no
82035 - 82039
Alle henvendelser vedr. UNIFOB Regnskap-randsoner@uib.no
83255
Alle henvendelser vedr. ILAB, NSD, UNIVISJON Regnskap-randsoner@uib.no
82783

Personalforvaltning

 
Aetat: Sysselsettingstiltak 82132

Arbeidsrettslige spørsmål - juridiske   fortolkninger

82101 - 82105

Arbeidstid

83282 - 82099
Barnehagesaker 82101
Bedriftsintern attføring 82132 - 82131
Beredskap 82163
Bistillinger/bierverv/ekstraarbeid 82101 - 82099
Boliglån og lønnslån 82110
Boligtelefon/mobiltelefon 82100
Dødsfall - melding om 82099 - 82104
Ferie 82101 - 83282
Fleksitidavtalen 83282
Flyttegodtgjørelse 82110
Forhandlinger/drøftinger/informasjon:
Tjenestemannsorganisasjonene
83282 - 82101- 82105
Forsikringer 82101 - 82105
Fraværsregistrering 82132 - 82100

Fødsels-, omsorgs- og velferdspermisjoner (administrasjonen, Bergen museum og sentre (utenfor fak.))

82099 - 82104
Hovedavtalen/Samarbeidsutvalg - veiledning 83282 - 82105 - 82101

Kompetanseopprykk til professor:

83282 - 82099
Kredittkortordningen 82099 - 82104
Lønns- og normeringssaker 83282
Lønnstillegg for valgte verv ved UiB 83282
Lån i statens pensjonskasse (skjema) 82099 - 82100
Midl. tilsettingsforhold/vikarer 82101 - 82105
Militærtjeneste 82100 - 82099
Omgjøring av stilling 83282
Opprykk til førstestilling 83282 - 82099
Opprykk til professor etter kompetanse 83282 - 82099
Oppsigelse 82099 - 82104
Permisjoner, diverse 82099 - 83282 - 82104
Personalpolitiske spørsmål 83283 - 83282
Påskjønning og gaver til tilsatte 82110
Rapporter og statistikker, vedl.hold av registre 83284 - 82145
Refusjon sykepenger 82132 - 82105
Sykepermisjon 82132 - 82100
Søknader på ledige tekniske og adm. stillinger 82100

Tilsettinger og arbeidsavtaler:
       - Administrasjonsavdelingene og Sentre (utenfor fak.)

82099

       - Bergen Museum

82104
Tilsettingsrådet - sekretariat 82110
Tjenesteansiennitet 82099 -83282 -82104
Uføre- og alderspensjon 82132 - 82099
Utlysing av ledige stillinger 82110
Valgmanntall 82101

LØNN:

 
Ekspedisjonstid: Kl. 10.00 - 14.00 82096
Belastning/kontering av lønnsutgifter 82109
Engangsutbetalinger (Utbetales én gang pr. uke - tirsdag).
For utbetaling vedrørende honorarer m.v. (forelesning (sensor/timelønn/div.godtgjørelser), studentstipend / selvstendig næringsdrivende
82094 - 82083
Ferieberegning se bokstav mnd.lønn
Gjesteforelesere fra utlandet 82094
Gjesteforskere fra utlandet se bokstav mnd.lønn
KLP - Kommunal Landspensjonskasse 82090
Månedslønn (utbetales den 12. hver måned).
For henvendelser vedr. månedslønn: Se din bokstav for etternavn:

 

AA  -  G

82090

H   -   J

82108

K   -   Q

82093

R   -   Å

82095
Unifob AA - Å
82108   (82095)
Opphold i utlandet - Trygdeavgift se bokstav mnd.lønn
Oppholdsstipend - månedlig utbetaling se bokstav mnd.lønn
Refusjon:
     
- Fødselspenger
     - Arbeidsformidlingen/sykepenger  

82083
82132
Reglement/Rutiner/Lønnsadm. rådgivning 82074 / 82092
Reiseregninger, reiseregulativ reiser@uib.no
82031 - 82023
Skattekort/Dnr. utenlandske borgere 82094 / 82083
Statens Pensjonskasse - medlemskap se bokstav mnd.lønn

Trygdeavgift - utenlandske borgere:
     - månedslønn
     - honorar


se bokstav mnd.lønn
82094 / 82083

Kompetanse- og organisasjonsutvikling

 
Interne kurstilbud 83284 - 82104
Kommunikasjon/samhandling 82163
Konflikthåndtering 82163
Kultur- og strategiutvikling 82163
Lederutvikling (instituttlederprogram/møteplasser og   lederkurs 83283 - 82011
Medarbeidersamtaler (opplæring/materiale) 83283 - 82011
Omstilling og endringsledelse 82163 - 83283 - 82011
Opplæringsprogram for teknisk personale 83284 - 82104
Opplæringsutvalget (sekretariat) 83284 - 82104
Rådgivning ved interne utviklingsprosjekter ved enhetene 83283 - 82011
Stress- og krisemestring 82163
Søknad om økonomisk støtte ved interne utviklingsprosjekter 83283 - 82011
Søknad om utdanningspermisjoner 83283 - 82011
Valg av verneombud 82104
Velferdsutvalget (sekretariat, arrangementer) 83284 - 82104
Vikarmidler ved kompetanseutviklingstiltak for tilsatte i tekniske og administrative stillinger 83284 - 82104

Fonds- og legatforvaltning

 
Det norske inst. i Athen, regnskap 83213
Fonds og legater: Regnskap, saksforberedelse, kapitalplassering, generelle opplysninger 83213 - 89458 - 89048
- L.Meltzers Høyskolefond :
- Regnskap, kapitalplassering
- (Utdelinger: Forsknings- og utd.avd - 84993)

89048

 

Prosjektadministrasjon

 
Ekspedisjon - telefon betjent mellom 09.00 og 14.30 83015
Tilsettinger og arbeidsavtaler 84968 - 83011
Permisjoner, Lønnslån og Flyttegodtgjørelser 84968 - 83011
Utlysninger 83011
Økonomioppgaver:  

- Mat-Nat

84970

- Med., SEVU, Nettsider, Innbet., NFR, EU Rapp.

82097

- Bergen Museum, Bryggens Museum, SIU, OD, JUR, PS
  Fond & Legater

82026

- HF, SV

83011