Gå til innhold
English A A A
Forskerprofil

Grete Rusten

professor

Økonomisk geografi, regional utvikling og planlegging

Institutt for geografi

Stilling: professor

Telefon: 55 58 31 49

E-post:

Besøksadresse: Fosswinckelsgt. 6

Foretaksgeografi

Lokaliseringsstrategier og internasjonalisering

Næringsøkonomi og regional utvikling

Tjenester og verdiskaping

Miljøteknologi og verdiskaping

Industridesign, innovasjoner og verdiskaping

 

 

Økonomisk geografi (bla. foretaksstrateger, lokalisering, entreprenørskap, innovasjon, industridesign)

Foretakets geografi

Samfunnsgeografi (regional utvikling, næringsutvikling, kultur- og opplevelsesnæringer)

 

 

 

Publikasjoner i Cristin

Selected publications

Books

 

 

Rusten, G., Potthoff, K. and L. Sangolt. 2013 (eds). Norway: Nature, Industry and Society. Fagbokforlaget, Bergen

Bryson, J.R. and Rusten, G. 2011 Design Economies and the Changing World Economy, Routledge.

Rusten, G. and Bryson, J.R. 2010 (eds) Industrial design, competition andglobalisation, Palgrave Macmillan, Basingstoke

Rusten, G. and Skerratt, S. 2007 (eds) Information and Communication Technologies in Rural Society. In Routhledge Studies in Technology, Work and Organizations.

Rusten, G., Iversen, N.M og Hem, L.E 2007. Våronn med nye muligheter. Ressurs- og opplevelsesbasert verdiskaping på vestlandsbygdene, Fagbokforlaget: Bergen.

Aarset, B. og Rusten, G. (2007 red): Aquakultur: havbruk på norsk. Fagbokforlaget. Bergen.

Selected book chapters

 

Hermelin, B and Rusten, G. Service Economy, Geography of International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, Second Edition. In print

Rusten, G. 2008. Designtjenester og geografi. s 223-242 I: Isaksen, A. Karlsen, A og Sæther, B. (red): Innovasjoner i norske næringer. – Et geografisk perspektiv. Fagbokforlaget, Bergen.

 

Rusten, G. and Bryson, J.R. (2007) ‘Understanding the relationship between information communication technology and the behaviour of firms located in regional clusters’, in Bryson, J.R. and Daniels, P.W. (eds) The Handbook of Service Industries in the Global Economy, Cheltenham: Edward Elgar: 311-330.

Rusten, G. og Stensheim, I. 2007. Teknologitutvikling og design blant leverandører til oppdrettsnæringen. I: Aarset, B. og Rusten, G. (red): Aquakultur: havbruk på norsk. Fagbokforlaget. Bergen.

Bryson, J.R and Rusten, G. 2006. Spatial divisions of expertise and transnational `service´ firms: aerospace and management consultancy. In: Harrington, J.W. and Daniels, P.W. (red): Knowledge-Based Services, Internatonalization and Regional Development. 79-100. Ashgate 12/06.

Rusten, G. Film og regional utvikling i Norge. I: Dahlstrøm. M. 2005. Film och regional utveckling i Norden. 145-177. Nordregio, Svenska Filminstitutet, Stockholm.

Rusten, G. 2004. Hovedkontorlokalisering og regional utvikling. I. Lindkvist, K.B.: Ressurser og omstilling – et geografisk perspektiv på regional omstilling i Norge. 163-197, Fagbokforlaget Bergen

Rusten, G. 2004. IKT, foretak og næringsklynger s 129-144.. I: Arbo, P. og Gammelsæter, H. (red): Innovasjonspolitikkens scenografi. Nye perspektiver på næringsutvikling. Tapir akademisk forlag,, Trondheim.

Norges offentlige utredninger 2004:02 Effekter og effektivitet. Effekter av statlig innsats for regional utvikling og distriktspolitiske mål. Kommunal- og regionaldepartementet 29. Januar 2004. Oslo

Selected journal articles

 

 

Rusten, G, and Overå, R. xxx Local and Global Geographies of Innovation: Structures, Processes, and Geographic Context from a Firm Perspective. Growth and Change, Vol 45, No 3.

Bruland, S.K. and Rusten, G. (2012). Sourcing strategies, channels and geographies in the international recruitment of a higly skilled work-force. A case study of companies in the petroleum and maritime sectors in a non-urban location in Norway. Erdkunde 66.1. In print

 

Rusten, G. and Bryson, J.R.2010. Placing and spacing services: towards a balanced economic geography of firms, clusters, social networks, contracts and the geographies of enterprise. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, Vol. 101, 248-261.

Hermelin, B. and Rusten, G. 2007. The organizational and territorial changes of services in a globalized world. Geografiska Annaler, Series B: Human Geography Vol. 89 issues1 1-5.

Rusten, G. Bryson, J.R and Aarflot. U. 2007. Place through products and product through places. Industry design and Spatial symbols as sources of competitiveness. Norwegian Journal of Geography, 61.3. 133-144.

Rusten, G. and Bryson, J.R. (2007) ‘The production and Consumption of Industrial Design Expertise by Small- and Medium Sized Firms: Some Evidence from Norway’, Geografiska Annaler. Series B, Human Geography.

Rusten, G., Bryson, J.R. og Gammelsæter, H. (2005) ’Dislocated versus local business service expertise and knowledge: the acquisition of external management consultancy expertise by small and medium-sized enterprises in Norway’, Geoforum, 36: 525-539.

Jakobsen, S-E., Rusten, G. and Fløysand, A. 2005. How green is the Valley? Foreign direct investment in two Norwegian Industrial Towns, Canadian Geographer, Volume 49

Hansen, H-T. and Rusten, G. 2005. Arbeidskontorenes kontakt med næringslivet. Tidsskrift for Velferdsforskning, nr 1/2005. 34-46.

Sunnevåg, K.J., Rusten, G. and Ektvedt, T.M.2004. Fritt brukervalg i Norge. Nordisk Administrativt Tidsskrift, 85.2, 65-79.

Sunnevåg, K.J., Rusten, G. 2004. Water rights in Norway. A time for change? International Journal of Regulation and Governance, 4 (1) 1-22.

Rusten, G. Gammelsæter, H., Bryson, J.R. (2004) ‘Combinational and Dislocated Knowledges and the Norwegian Client Consultant Relationship’, Service Industries Journal 24.1: 155-170.

Rusten, G. 2000. Geography of outsourcing: Business service provisions among firms in Norway. Journal of economic and social geography TESG Vol. 91, no2. 122-134.

Rusten, G. 1996. The role of geographic concentration in promoting competitive advantage. The Norwegian furniture industry. Norsk geogr. Tidsskr. Vol. 51, 173-185.

Rusten, G. 1991. Hvorfor flytter hovedkontorer? Nordisk Samhällsgeogr. Tidskr. 14, pp. 29-34.

Selected reports
Rusten, G. og Eldegard, T. 2008. Mulighetsanalyse for Nordhordland. Et regionalt industrielt perspektiv. Samfunns- og næringslivsforskning. Rapport 17/08, Bergen.

Rusten, G. og Eldegard, T. 2007. De små ingeniørbedriftenes rolle i verdiskaping og næringsutvikling. Samfunns- og næringslivsforskning. Rapport 18/07, Bergen.

Andersen, C. Rusten, G. og Stensheim, I. 2006. Regionale virkninger av kulturhusprosjektet innOvata i Volda, Samfunns- og næringslivsforskning rapport 31/06.

Stensheim, I. og Rusten, G. Hordaland på nett – Kommunenes hjemmesidestrategier og profilering. Samfunns- og næringslivsforskning, Workingpaper nr 49/06.

Rusten, G. Eldegard, T. 2006. Mongstadklyngen; Del 1: Industrielle og regionale utfordringer og muligheter med utgangspunkt i det eksisterende næringsliv: Samfunns- og næringslivsforskning, rapport 27/06

Karlsen, J.E. Quale, C., Rusten, G. and Jakobsen, S-E: 2005. Hvordan styrke gassregion Rogaland/Hordaland?, RF, Rogaland Research, rapport 16/05. 60 p.

Osland, O. and Rusten, G. 2005. Energiverk Mongstad i næringsøkonomisk perspektiv. Samfunns- og næringslivsforskning, rapport 02/05. 77p.

Rusten, G. 2004 Verdiskaping på Vestlandet, Samfunns- og næringslivsforskning (SNF), rapport, 10/04.

Rusten, G. 2004. Internasjonalisering, globalisering og regional utvikling- strategier og utfordringer for næringslivet. Notat/foredrag utarbeidet for Distriktskommisjonen, SNF Populærvitenskaplig særtrykk nr. 6/2004. 10 s.

Rusten, G. og Eldegard, T. 2003. Regionale effekter av statlig politikk i kraftsektoren. Samfunns- og næringslivsforskning, arbeidsnotat, 21/03

Rusten, G. 2003. Regionale og distriktspolitiske effekter av statlig politikk på postområdet. Samfunns- og næringslivsforskning, arbeidsnotat 7/03

Rusten, G. 2003. Norske bedrifters etableringer i utlandet og det offentliges rolle i forhold til disse investeringene. Samfunns- og næringslivsforskning, workingpaper 6/03.

Rusten, G. og Hansen. H-T. 2002. Langtidsledighet et bruker- og etatsperspektiv. Samfunns- og næringslivsforskning, rapport. 54/02.

Sunnevåg, K.J., Rusten, G. og Sørgard. L. 2002. Harmonisering av hjemfallsvilkår og konsesjonslengde:Skattemessige og næringspolitiske aspekter. Samfunns- og næringslivsforskning, rapport, 20/02.

Rusten, G, Kvinge T. og S-E. Jakobsen 1999. Internasjonalt eierskap i norsk næringsliv. Omfang og effekter nasjonalt og regionalt. Stiftelsen for samfunns- og Næringslivsforskning 24/99, 152 pp.

Rusten, G og E.Kjerstad 1999. Kvaliteten på landsdekkende posttjenester – Måleindikatorer og metoder. Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning, rapport 3/99 66 pp

 


 

Industriell lokalisering og regional næringsutvikling
Forskningsfeltet omhandler blant annet muligheter og strategivalg for lokale/regionale aktører som opererer innenfor stadig mer internasjonaliserte og konkurranseeksponerte næringer. Her inngår blant annet prosjekter om hovedkontorlokalisering og disse avdelingenes funksjoner. Andre studier har omfattet regionale effekter av eksternt eierskap. Videre inngår studier som har belyst strukturelle kjennetegn, muligheter og strategier for utviklingen av den industrielle klyngen ved Mongstad raffineriet. Her inngår også Kommuner og store foretak i samspill for næringsutvikling og omstilling (2013-2015).Dette treårige internasjonale forskningsprosjektet er et samarbeid mellom forskere innen økonomisk geografi ved Linkøping Universitet, Stockholms Universitet og Universitetet i Bergen. Prosjektet er finansiert av Vitenskapsrådet i Sverige og ledet av professor Brita Hermelin, mens professor Grete Rusten leder den norske studien. http://www.uib.no/fg/region/50234/kommuner-og-store-foretak-i-samspill-n%c3%a6ringsutvikling-og-omstilling IKT og regional utvikling
Dette forskningsområdet har omfattet analyser av hjemmsider og e-forvaltningsstrategier, profilering, og utforming blant kommuner i Hordaland. Forskningsresultatene er presentert i rapportform og formidlet i brukerseminarer i 2004 og 2006. Et annet tema har tatt for seg webstrategier blant små- og mellomstore foretak Tjenesteyting og verdiskaping
Forskningsfeltet omfatter en rekke emner knyttet til emneområdet kunnskapsøkonomi og geografi og tjenster, bade knyttet til leverandørstrategier og hvordan ulike typer verdikjeder er organisert og lokalisert. Studien omfatter også faktorer knyttet til kjøpere av tjenester, outsourcing og offshoring. Dette omfatter problemstillinger omkring tjenesteforskning som næring, tema knyttet opp mot New Public Management og dette knyttet opp mot økonomisk geografi og organisasjonsteori. Forskningen har omfattet små- og mellomstore foretak, flernasjonale og andre foretak og offentlig sektor. En har gjennom denne forskningen hatt utstrakt internasjonalt samarbeid blant annet med University of Birmingham og RESER. Film, nisjemat og kulturelle opplevelsesnæringer
Mennesker i vår tid søker livskvalitet, velvære og opplevelser knyttet til områder som arkitektur, design, mote, film/foto, litteratur, ulike kunstarter, natur, friluftsliv og reiseliv. Utgangspunktet for denne forskningen er også den økende interessen en har for kultur og opplevelsesnæringens funksjon og drivkraft for regional tilvekst. Forskningen knyttet til filmområdet begynte som et samarbeid med forskere i de andre nordiske landene hvor vi drøftet relasjoner mellom Filmproduksjon og regional utvikling i et samfunnsvitenskaplig perspektiv. Studien ble gjennomført under ledelse av det Nordiske Ministerrådets forskningsinstitutt Nordregio i samarbeid med det Svenska Filminstitutet. Fra Norge deltok SNF. Prosjektet er dokumentert i en bok som tok for seg film og regional utvikling i Sverige, Finland, Danmark, Island og Norge, og også presentert på en konferanse i Stockholm 9.11. 2005. Forskningen om film og regional utvikling er videreført i temaet: Film og verdiskaping – i et bygdeperspektiv, Det tar for seg hvordan mindre lokalsamfunn kan representere spennende kulisser for filminnspillinger, samtidig hvordan filmen kan være med på å profilere disse stedene og landskapene. Filmen sammen med annen kultur og natur kan utgjøre en viktig markedsføringskanal som kan tiltrekke seg besøkende fra inn- og utland.. Opplevelsesvirksomheter kan være rettet mot reiseliv, men også bedrifter som kjøper denne type tjenester for teambygging eller kundepleie. Eksempel er etableringer av bedrifter som tilbyr båtturer, kajakkpadling og lignende aktiviteter i naturen. Andre markeder er skoleverket, kriminal-, sosial- eller helseomsorg. Forskningsområdet har vært en del av det strategiske instituttprogrammet ved SNF. Design og verdiskaping Miljøteknologi og verdiskaping http://greeneconomies.h.uib.no/