Hjem
Margunn Rausets bilde

Margunn Rauset

Forsker, nordisk språkvitskap
 • E-postMargunn.Rauset@uib.no
 • Telefon+47 55 58 24 63
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Frasar til besvær?

Norsk fraseologi i ordbøker og reell bruk

I doktorgradsavhandlinga mi ser eg på idiom, samanlikningsuttrykk og ordtak, og gjennom teori og tre empiriske delstudiar søkjer eg å finne ut kor langt frå kvarandre bokmål og nynorsk står når det gjeld slike faste frasar. Det ser ut til å råde ei oppfatning blant mange lingvistar at målformene i dag først og fremst skil lag i fraseologien, og derfor er det interessant å undersøkje korleis ordbøker framstiller dei faste frasane i dei to målformene og samanlikne det med autentisk språkbruk, slik ein kan observere han i ulike korpus og på nett.

I den første studien samanliknar eg kva frasar ulike ordbøker på bokmål og nynorsk har med, og i kva ortografisk, morfosyntaktisk og leksikalsk form dei står oppførte. I den andre studien ser eg på forholdet mellom bruk og norm i eit utval frasar der målformene skil lag i ordboksundersøkinga. Til slutt går eg i djupna og ser på potensialet for idiomatisk variasjon i ei undersøking av nærare 850 bokmåls- og nynorskførekomstar av frasen kaste barnet ut med badevatnet.

I alle desse arbeida står Bokmålsordboka (BOB) og Nynorskordboka (NOB) sentralt som normkjelder, slik det går fram av denne presentasjonen av prosjektet mitt. Norsk Ordbok og Det Norske Akademis Ordbok (NAOB)/Norsk riksmålsordbok (NRO) er andre viktige ordbokkjelder i arbeidet. Torodd Kinn (LLE) er hovudrettleiaren min, og Lars Vikør (Norsk Ordbok, tidlegare UiO) er birettleiar.

 • Nordkurs, juni 2011
 • Språk i Norden, hausten 2011
 • Nynorskkurs, 2014-2016
 • Scandinavian Area Studies, Language, våren 2015 og våren 2016
Bøker
 • Utgård, Karl Arne; Søyland, Aud; Rauset, Margunn. 2016. Enkel nynorsk ordliste. Det Norske Samlaget. 538 sider. ISBN: 978-82-521-8362-7.
 • Hellevik, Alf; Rauset, Margunn; Søyland, Aud. 2013. Ordbok for grunnskulen: med ordforklaringar, synonym og fulle bøyingsformer. Det Norske Samlaget. 172 sider. ISBN: 978-82-521-8167-8.
 • Hellevik, Alf; Rauset, Margunn; Søyland, Aud. 2012. Nynorsk ordliste. Det Norske Samlaget. 449 sider. ISBN: 978-82-521-8164-7.
Tidsskriftartikler
 • Rauset, Margunn. 2015. Tungtvegande ny bokmålsordbok? LexicoNordica. 22: 243-261.
 • Rauset, Margunn. 2014. Islex: eit skuleeksempel på godt språkteknologisk samarbeid i Norden. Språk i Norden. 48-76.
 • Rauset, Margunn; Hannesdóttir, Anna Helga; Sigurðardóttir, Aldís. 2012. Ein-, to- eller fleirspråkleg ordbok? Skrifter / Nordisk forening for leksikografi. 12. 512-523.
 • Rauset, Margunn. 2010. Utfordringar med to norske målformer i ISLEX. Skrifter / Nordisk forening for leksikografi. 11. 446-454.
Bokkapitler
 • Rauset, Margunn. 2015. Kvar ligg den nynorske hunden nedgraven? Om stilideal og norm i nynorsk fraseologi. Artikkel, sider 188-203. I:
  • Eiksund, Hjalmar Trond; Fretland, Jan Olav. 2015. Nye røyster i nynorskforskinga. Det Norske Samlaget. 218 sider. ISBN: 9788252188455.
 • Rauset, Margunn. 2011. Islandsk møter norsk i eit nytt tusenår. Utfordringar og fordelar i den norske delen av ISLEX-prosjektet. 8, sider 109-126. I:
  • Akselberg, Gunnstein; Bugge, Edit. 2011. Vestnordisk språkkontakt gjennom 1200 år. Føroya Fródskaparfelag. 309 sider. ISBN: 978-99918-65-36-2.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Redaktør i den islandsk-norske delen av Islex-ordboka: www.islex.no

Aktuelle verv:

2017- : Medlem av Språkrådets fagråd for normering og språkobservasjon

2015- : Nestleiar i Foreininga Snorres Venner

2015- : Medlem i prisnemnda for Sokneprest Alfred Andersson-Ryssts fond 

 

Nyleg avslutta verv:

2015-2017: Ph.d.-representant styret for Norwegian Graduate Researcher School in Linguistics and Philology

2013-2017: Representant for dei mellombels tilsette (gruppe B) i valstyret ved LLE