Gå til innhold
English A A A
Forskerprofil

Torodd Kinn

professor

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Forskargruppe i nordisk språk

Stilling: professor

Telefon: 55 58 84 49

E-post:

Besøksadresse: HF-bygget

Romnummer: 410

Nordisk språkvitskap: grammatikk og semantikk, språkhistorie, personnamn, språkbruk i vitskaplege tekstar

Stilling

professor i nordisk språkvitskap (tildelt opprykk frå 15.09.2011)

 

Tidlegare stillingar
01.08.1997–16.08.2001: universitetsstipendiat, Institutt for lingvistikk og litteraturvitskap, UiB (100 %)
17.08.2001–31.12.2001: universitetslektor i allmenn lingvistikk, Institutt for lingvistikk og litteraturvitskap, UiB (100 %)
01.01.2002–31.05.2003: førstelektor i allmenn lingvistikk, Institutt for lingvistikk og litteraturvitskap, UiB (100 %)
01.06.2003–31.12.2005: postdoktorstipendiat, Romansk institutt, UiB (100 %, med permisjon for stillingane ved Institutt for lingvistikk og litteraturvitskap)
01.08.2003–31.12.2003: førstelektor i allmenn lingvistikk, Institutt for lingvistikk og litteraturvitskap, UiB (25 %)
01.01.2005–30.06.2005: førsteamanuensis i allmenn lingvistikk, Institutt for lingvistikk og litteraturvitskap, UiB (50 %)
01.01.2006–14.09.2011: førsteamanuensis i nordisk språkvitskap, Nordisk institutt / Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium, UiB (100 %)

Hausten 2005 var eg koordinator for Forskarskulen i språkvitskap og filologi.

Før august 1997 arbeidde eg m.a. som lektor i norsk og tysk (Flora vidaregåande skule, Bergens handelsgymnasium), universitetslektor i norsk for utanlandske studentar (UiB) og frilans språkkonsulent (for Fagbokforlaget).


Utdanning
2002: graden dr.art. frå UiB med avhandlinga Pseudopartitives in Norwegian (2001) (rettleiarar: Kirsti Koch Christensen og Helge J.J. Dyvik)
1995: fullført eitt-årig praktisk-pedagogisk utdanning ved UiB
1993: graden cand.philol. frå UiB (lingvistikk hovudfag) med hovudoppgåva Prepositional phrases in Norwegian (rettleiar: Helge J.J. Dyvik)
1991: graden cand.mag. frå UiB (lingvistikk mellomfag, nordisk grunnfag, tysk grunnfag, forprøve i fonetikk og lingvistikk, ex.phil.)


Forskarutdanningskurs og liknande
april 2005: temaseminar om kontrastiv lingvistikk, Universitetet i Bergen
desember 2004: temaseminar om diskurssjangrar, Universitetet i Bergen
juni 2003: Cognitive and functional approaches to language, Università degli Studi di San Marino
juni 2000: Meaning and cognition, Universitetet i Bergen
juni 1999: Språkleg variasjon og språkkontakt, Universitetet i Oslo
mai 1999: Kultur, språk og praksis etter Herder og Humboldt, NTNU
juni 1998: Semantikk og pragmatikk, NTNU
august 1997: Forholdet morfologi/syntaks i formell grammatikk, NTNU

Forskingsverv
styremedlem i Norsk forening for kognitiv lingvistikk frå sommaren 2014
medredaktør av Maal og Minne frå våren 2014
medlem av redaksjonsrådet for Maal og Minne frå våren 2010 til hausten 2013
medlem av redaksjonsrådet for Bergen Language and Linguistics Studies sidan 2009
redaksjonssekretær i Norsk Lingvistisk Tidsskrift frå våren 2006 til hausten 2011

Administrative verv sidan 2006

Noverande

medlem av Programutvalet for lærarutdanning ved HF sidan hausten 2013

leiar for Programstyret for nordisk sidan hausten 2013

medlem av Tilsettingsrådet ved HF sidan våren 2011

 

Tidlegare

medlem av Instituttrådet frå hausten 2009 til våren 2013
medlem av Informasjon- og drøftingsutvalet ved HF frå våren 2011 til våren 2013, varamedlem  våren 2013
fagkoordinator for nordisk språk frå våren 2009 til hausten 2010 og igjen våren 2012
leiar for Programstyret for nordisk våren 2012
medlem av Utval for undervisning og internasjonalisering frå hausten 2007 til hausten 2010
varamedlem av Fakultetsstyret frå hausten 2007 til hausten 2010
medlem av Nasjonalt fagråd for nordisk frå hausten 2008 til hausten 2010

medlem av Lærarutdanningsutvalet ved HF frå hausten 2007 til hausten 2010
medlem av Programstyret for lærarutdanning ved HF frå hausten 2009 til våren 2010
fagkoordinator for nordisk frå hausten 2007 til hausten 2008

 

Publikasjoner i Cristin

 

 

Vitskaplege tekstar 

Kinn, Torodd. 1994. Prepositional phrases in Norwegian. Internal structure and external connections – an LFG analysis. Skriftserie, nr. 45. Bergen: Institutt for fonetikk og lingvistikk. [hovudfagsoppgåve i lingvistikk]

Kinn, Torodd. 1998. Drøssevis av forsømte avleiingar: ord på -vis. Nordica Bergensia 19, 101–126.

Kinn, Torodd. 1999. Partiklar og komplementatorar. Om ordklasseinndeling i Norsk referansegrammatikk. Nordica Bergensia 21, 55–66.

Kinn, Torodd. 2000. Eit par tankar om par. Øivin Andersen, Kjersti Fløttum, Torodd Kinn, red., Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000, 135–140. Oslo: Novus.

Kinn, Torodd. 2000. Språk som sosiale objekt og forskjellen mellom noko og inkje. Randi B. Brodersen, Torodd Kinn, red., Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg, 148–165. Larvik: Ariadne.

Kinn, Torodd. 2001. Pseudopartitives in Norwegian. Bergen: Institutt for lingvistikk og litteraturvitskap. http://hdl.handle.net/1956/2586  [dr.art.-avhandling]

Kinn, Torodd. 2004. Cognitive research agents in academic prose. Akademisk Prosa 2, 137–149.

Kinn, Torodd. 2004. Stribevis af eksperter, drøssevis av sjansar, hinkvis med kaffe : An emerging plural of abundance in the Scandinavian languages. Fred Karlsson, red., Proceedings of the 20th Scandinavian Conference of Linguistics, Helsinki, January 7–9, 2004. Helsingfors: University of Helsinki, Department of General Linguistics. http://www.ling.helsinki.fi/kielitiede/20scl/Kinn.pdf.

Kinn, Torodd. 2005. Denne artikkelen analyserer … ­ Den tenkjande forskaren i norske forskingsartiklar. Svein Lie, Gudlaug Nedrelid, Helge Omdal, red., MONS 10. Utvalde artiklar frå det tiande Møte om norsk språk i Kristiansand 2003, 183–194. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Kinn, Torodd. 2005. Plays of we-hood: What do we mean by we? Akademisk Prosa 3, 129–142.

Kinn, Torodd. 2005. Ord på -vis i moderne norsk: samansetningar, avleiingar – og bøyingsformer? Maal og Minne 2005: 45–78. 

Kinn, Torodd. 2005. Tilbod og innbydingar: imperativ med la i forskingsartiklar. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 23, 145–175. 

Fløttum, Kjersti, Trine Dahl, Torodd Kinn. 2006. Academic Voices – across languages and disciplines. Amsterdam: John Benjamins. E-bok: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=070607370&kid=biblio 

Fløttum, Kjersti, Torodd Kinn, Trine Dahl. 2006. «We now report on ...» versus «Let us now see how ...»: Author roles and interaction with readers in research articles. Ken Hyland, Marina Bondi, red., Academic Discourse across Disciplines, 203–224. Bern: Peter Lang. 

Fløttum, Kjersti, Trine Dahl, Torodd Kinn, Anje Müller Gjesdal, Eva Thue Vold. 2007. Cultural identities and academic voices. Kjersti Fløttum, red., Language and discipline perspectives on academic discourse, 14–39. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. 

Kinn, Torodd. 2007. Den historiske utviklinga til ord på -vis. Del 1: Dokumentasjon. Maal og Minne 2007, 9–28. 

Kinn, Torodd. 2007. Den historiske utviklinga til ord på -vis. Del 2: Analysar. Maal og Minne 2007, 158–186. 

Kinn, Torodd. 2009. Resiproke subjekt. Maal og Minne 2009, 37–47. 

Kinn, Torodd. 2011. Førenamnsgeografi i Bergenhus-amta i 1801. Studia anthroponymica Scandinavica 29, 63–104.

Kinn, Torodd. 2011. Førenamnsgeografi i 1801: Nordmøre, Romsdal og Sunnmøre. Namn og Nemne 28, 27–56.

Kinn, Torodd. 2011. Namna Desiderius, Desideria og Diss i Sunnfjord. Ein genealogisk støtta studie av ei namnegruppe. Namn og Nemne 28, 7–26.

Kinn, Torodd. 2011. Isaline – eit sjeldsynt namn. Maal og Minne 2011, 137–142.

Kinn, Torodd. 2012. Nominalet: tankar om topologi, ordklassar og sentrisitet. Hans-Olav Enger, Jan Terje Faarlund, Kjell Ivar Vannebo, red., Grammatikk, bruk og norm. Festskrift til Svein Lie på 70-årsdagen, 15. april 2012, 173–188. Oslo: Novus.

Kinn, Torodd. 2013. Tobias i to bølgjer. Zakaris Svabo Hansen, Jógvan í Lon Jacobsen, Tina K. Jakobsen, Kristin Magnussen, Turið Sigurðardóttir (red.), Frá Sturlungu til West Venture. Heiðursrit til Anfinn Johansen á 60 ára degnum, 141–156. Tórshavn: Fróðskapur. Faroe University Press.

Kinn, Torodd. 2014. Verbalt presens partisipp. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 32, 62–99.

Kinn, Torodd. Under utgiving. Mannsnamnsgeografi i Noreg i 1801. Klyngjeanalyse brukt på eit stort antroponymisk materiale. [Kjem i NORNA-rapporter.]

 

 

Bokmeldingar og liknande

Kinn, Torodd. 2006. Lars Heltoft, Jens Nørgård-Sørensen & Lene Schøsler (red.): Grammatikalisering og struktur. København 2005: Museum Tusculanums Forlag. 306 s. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 24, 298–302.

Kinn, Torodd. 2010. Camilla Wide & Benjamin Lyngfelt (red.): Konstruktioner i finlandssvensk syntax. Skriftspråk, samtal och dialekter. Helsingfors 2009: Svenska litteratursällskapet i Finland. 300 s. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 28, 148–150.

Kinn, Torodd. 2013. Noggrant om norsk namneskatt. (Melding av Kristoffer Kruken og Ola Stemshaug: Norsk personnamnleksikon. 3. utg. Samlaget 2013.) Dag og Tid 37/2013 s. 31.

Torodd Kinn. 2013. Tankar om Norsk grammatikk for andrespråkslærere femten år etter førsteutgåva. Marte Nordanger, Silje Ragnhildstveit, Aasne Vikøy (red.), Fra grammatikk til språkpolitikk. Utdrag fra Jon Erik Hagens forfatterskap, 206–213. Oslo: Novus.

 

Faglege utgreiingar

Kinn, Torodd. 2011. Alternativ til pronomenet de–dykk og possessivet dykkar. Upublisert. 10 s. 

 

Populærvitskaplege tekstar

Kinn, Torodd. 2006. Fag, fagmenneske og fagspråk. Språknytt 2/2006, 5­–7 og 47

Kinn, Torodd. 2012. Nygammal nynorsk for deg og meg. Bergens Tidende 5. august 2012, 21.

 

Pedagogiske tekstar

Kinn, Torodd. 2002. Oppgåve- og materialsamling til Språk og språkvitskap. Skriftserie, nr. 52. Bergen: Institutt for lingvistikk og litteraturvitskap.

Kinn, Torodd. 2010. Hovudtrekk av dansk uttale i samanlikning med norsk. Upublisert. 26 s.

Kinn, Torodd. 2011. Endringane i bokmålsrettskrivinga i 2005. Upublisert. 14 s.

Kinn, Torodd. 2012. Nynorskrettskrivinga av 2012. Upublisert. 27 s.

 

Redigerte bøker og tidsskrift

Andersen, Øivin, Kjersti Fløttum, Torodd Kinn, red. 2000. Språk, menneske og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000. Oslo: Novus.

Brodersen, Randi B., Torodd Kinn, red. 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. Larvik: Ariadne.

Fløttum, Kjersti, Torodd Kinn, red. 2004. Akademisk Prosa 2. Bergen: Romansk institutt.

Torodd Kinn, red. 2005. Akademisk Prosa 3. Bergen: Romansk institutt.

 

Eg underviser helst om grammatikk, semantikk og språkhistorie, men har vore innom mykje anna.

Forskingsrettleiing
Pågåande doktorgradsprosjekt der eg er hovudrettleiar

Bård Uri Jensen (Høgskolen i Hedmark): syntaksen i PC-skrivne og handskrivne elevtekstar

Helga Mannsåker: biletleg språk om psykosar i psykiatriske fagtekstar

Margunn Rauset: norsk fraseologi og målformskilnadar


Pågåande doktorgradsprosjekt der eg er siderettleiar

Claudia Förster Hegrenæs (Noregs Handelshøgskole): omsetting av biletleg språk i økonomiske fagtekstar

Marte Nordanger: definittheit og referanse i norsk andrespråk

Silje Karin Ragnhildstveit: genus i norsk andrespråk

 

Ferdige masterprosjekt der eg var hovudrettleiar

H09: Elisiv Gregersen: Hvor "muntlig" er nettsamtalen? En sammenlikning av forfeltsutnyttelsen i nettsamtale og talt samtale

V10: Margunn Rauset: Sorte får og svarte sauer. Ekvivalensproblematikk og målformskilnader ved ordsamband i den islandsk-norske delen av ordboka ISLEX

V10: Daniel Vagstad: Norske pseudokoordinasjonar. Ein empirisk studie med vekt på liggje, sitje og stå

H10: Helga Mannsåker: "Inn i noko endå djupare". Metaforbruk om sinnet og stemningslidingar

V14: Roar Ulvestad: Kampen om metaforen. Forskningens dynamikk og elevens blikk

 

Ferdige masterprosjekt der eg var siderettleiar

H12: Jelena Stanišić: Bruk av framtidsuttrykk i bosnisk-kroatisk-serbisk-språkliges og engelskspråkliges norske mellomspråk


Pågåande masterprosjekt der eg er hovudrettleiar

Torgeir Larsen: tekstbinding hos elevar i vidaregåande skule

Signe Nilssen: det lånte suffikset/ordet (-)ish

 

 

 


Norsk pseudokoordinasjon (V-og-V-konstruksjonar)