Skip to content
Norsk A A A
Scientist profile

Halvard Haukeland Fredriksen

Associate Professor

Faculty of Law

Research group for Competition and Market Law

Research group for Legal Culture

Title: Associate Professor

Phone: +47 55 58 39 21

E-mail:

Visiting address: Magnus Lagabøtesplass 1

EU and EEA law

PhD, University of Bergen (2013)

Dr. jur., Georg-August-University of Göttingen (2009)

M. jur., Georg-August-University of Göttingen (2005)

Cand. jur., University of Bergen (2003)

Assistant Editor of the Norwegian law journal Lov og Rett - norsk juridisk tidsskrift (2008-2010)

Commission leader at Jussformidlingen - a free legal aid service operated by the students of the law faculty

 

Publications in Cristin

View some of my work in BORA (Bergen Open Research Archive)

View some of my work at SSRN (Social Science Research Network)

Selected list of publications:

In English:

 1. "The Troubled Relationship between the Supreme Court of Norway and the EFTA Court - Recent Developments" in: Müller-Graff/Mestad (eds.) The Rising Complexity of European Law, Berlin 2014, pp. 11-37
 2. "State Liability in EU and EEA Law: The same or different?" 38 European Law Review (2013) pp. 884-895.
 3. "Bridging the Widening Gap between the EU Treaties and the Agreement on the European Economic Area", 18 European Law Journal (2012) pp. 868-886.
 4. "The Two EEA Courts - a Norwegian Perspective", i: The EFTA Court (ed.), Judicial Protection in the European Economic Area, Stuttgart 2012, pp. 187-210
 5. "One Market, Two Courts: Legal Pluralism vs. Homogeneity in the European Economic Area", 79 Nordic Journal of International Law (2010) pp. 481-499
 6. "The EFTA Court 15 Years On" 59 International and Comparative Law Quarterly (2010) pp. 731-760
 7. "Watching the Rendezvous from the Sidelines – Norway, the EEA Agreement and the EFTA Court", in: Jørn Ø. Sunde and Knut Einar Skodvin (eds), Rendezvous of European Legal Cultures, Fagbokforlaget, Bergen 2010, pp. 97-110.
 8. "Country Report Norway", in: Hans-W. Micklitz/Thomas Roethe (eds), Produktsicherheit und Marktüberwachung im Ostseeraum - Rechtsrahmen und Vollzugspraxis, Nomos, Baden-Baden 2008, pp. 149-170 (co-author Knut Einar Skodvin).

In German:

 1. Europäische Vorlageverfahren und nationales Zivilprozessrecht – Eine Untersuchung der Vorlageverfahren an den EFTA-Gerichtshof und den EuGH als Bestandteile des norwegischen bzw. des deutschen Zivilprozesses, Mohr Siebeck, Tübingen 2009.
 2. "Vorlageberechtigung privater Schiedsgerichte an den EFTA-Gerichtshof anhand nationaler Gesetzgebung? Die Neuschaffung des § 30 Abs. 2 des norwegischen Schiedsgerichtsgesetzes", European Law Reporter 2007 pp. 239-242.
 3. "Individualklagemöglichkeiten vor den Gerichten der EU nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa", Zeitschrift für Europarechtliche Studien 2005, pp. 99-133.

In Norwegian:

 1. "Dømmer Høyesterett, EFTA-domstolen eller EU-domstolen i siste instans på EØS-rettens område?", i: Eriksen og Fossum (red.), Det norske paradoks - om Norges forhold til Den europeiske union, Universitetsforlaget 2014, pp. 75-88.
 2. "Betydningen av EUs pakt om grunnleggende rettigheter for EØS-retten", Jussens Venner 2013 pp. 371-399
 3. Offentligrettslig erstatningsansvar for brudd på EØS-avtalen, Fagbokforlaget, Bergen, 2013
 4. EØS-rett, Fagbokforlaget, Bergen, 2012 (med Gjermund Mathisen)
 5. "Prinsipper, praksis og prognoser ved tolkning av EØS-avtalen", Tidsskrift for Rettsvitenskap 2012 s. 333-341
 6. "Setter staten målsetningen om et ensartet EØS på spill?", Lov og Rett 2012 s. 57-64
 7. EU/EØS-rett i norske domstoler, Report commissioned by the Norwegian EEA Review Committee, Oslo 2011 (115 p.)
 8. "Objektiv ansvar for anbudsfeil?" 49 Lov og Rett: Norsk juridisk tidsskrift (2010) pp. 600-615
 9. "Mens Høyesterett venter på EU-domstolen" 49 Lov og Rett: Norsk juridisk tidsskrift (2010) pp. 505-506
 10. "Hvem avgjør tolkningen av EØS-avtalen? – noen betraktninger om størrelsen ”gjeldende EØS-rett” 123 Tidsskrift for Rettsvitenskap (2010) pp. 247-287.
 11. "Rettslige følger av statlige brudd på EØS-regler som er operative i norsk rett - Noen merknader til opprydningen etter Fokus Bank-saken" 49 Lov og Rett: Norsk juridisk tidsskrift (2010) pp. 192-209
 12. "Er EFTA-domstolen mer katolsk enn paven? – noen betraktninger om EFTA-domstolens dynamiske utvikling av EØS-retten og streben etter dialog med EF-domstolen", 122 Tidsskrift for Rettsvitenskap (2009) pp. 507-576.
 13. "Evaluering av EØS-avtalen" 48 Lov og Rett (2009) pp. 500-505.
 14. "Tvisteloven og EØS-avtalen" (“The Civil Procedure Act and the EEA Agreement”), 121 Tidsskrift for Rettsvitenskap (2008) pp. 289-359
 15. "Gjelder ikke EMK for norske soldater som deltar i fredsbevarende operasjoner?" 47 Lov og Rett (2008) pp. 131-148 (Co-author Knut Einar Skodvin)
 16. "Domstolenes prøving av EØS-avtalens proporsjonalitetsgrunnsetning" 42 Jussens Venner (2007) pp. 295-305.
 17. "Domstolenes rolle ved rasjonalisering av generalklausuler i EF- og EØS-retten" (“The Role of the Courts by the Interpretation and Application of General Clauses in EC and EEA law”), 46 Lov og Rett (2007) pp. 3-20.
 18. "Om mangelen på tolkningsspørsmål fra norske domstoler til EFTA-domstolen" ("On the Lack of Requests for Advisory Opinions from Norwegian Courts to the EFTA Court"), Jussens Venner 2006 pp. 372-402.
 19. "Den europeiske menneskerettighetsdomstolens kontroll med vern av grunnleggende rettigheter i EF, EU og EØS", ("The Review of the European Court of Human Rights of the Protection of Fundamental Rights in EC, EU and EEA"), 119 Tidsskrift for Rettsvitenskap (2006) pp. 527-580 (co-author Knut Einar Skodvin).
 20. "Om voldgiftsretters mulighet til å innhente rådgivende uttalelser fra EFTA-domstolen" ("On the Possibility of Arbitration Courts to request Advisory Opinions from the EFTA Court"), Tidsskrift for Forretningsjus 2006 pp. 177-182.
 21. "Statlig erstatningsansvar for nasjonale domstolers brudd på EØS-retten?" ("State Liability for Breaches of EEA Law caused by National Courts?") 45 Lov og Rett (2006) pp. 485-509
 22. "EF-domstolens effektivitetsdoktrine og norsk sivilprosess" ("The Efficiency Doctrine of the ECJ and Norwegian Civil Procedural Law"), Det juridiske fakultets skriftserie nr. 108 (2005) pp. 63-73.

Book reviews:

 1. Review of Carl Baudenbacher, The EFTA Court in Action, German Law Publishers, Stuttgart 2010, in: 49 Lov og Rett (2010) pp. 573-576
 2. Review of Ulla Neergard and Ruth Nielsen, EU Ret, 5. ed., Thomson Reuters, Copenhagen 2009, in: 123 Tidsskrift for Rettsvitenskap (2010) pp. 402-407
 3. Review of Finn Arnesen and Are Stenvik, Internasjonalisering og juridisk metode - Særlig om EØS-rettens betydning i norsk rett, Universitetsforlaget, Oslo 2009, in: 49 Lov og Rett (2010) pp. 98-101
 4. Review of Niels Fenger and Morten Broberg, Præjudicielle forelæggelser for EF-Domstolen, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Copenhagen 2008, in: 121 Tidsskrift for Rettsvitenskap (2008) pp. 613-621