Skip to content
Norsk A A A
Scientist profile

Hans Fredrik Marthinussen

Professor

Faculty of Law

Research group for Legal Culture

Research group for Natural Resource Law, Environmental Law and Development Law

Research group for Law of Property and Obligations

Title: Professor

Phone: +47 55 58 95 08

Cellphone: +47 971 57 831 SMS

E-mail:

Visiting address: Magnus Lagabøtesplass 1

Mortgage law

Property law

Insolvency law 

Comparative law

Publications in Cristin

Books:

• Forholdet mellom panteretten og det sikrede kravet. Cappelen Akademisk Forlag (Oslo 2010), 594 pages

• Forholdet mellom panterett og pantekrav, Thesis for the degree PhD, University of Bergen (2008), 528 pages

Book chapters:

 «Notarius Publicus in Norwegian legal history», i Handbuch zur Geschichte des Notariats der europäischen Traditionen (Nomos, Baden Baden 2009) (with Jørn Øyrehagen Sunde)

Länderberich Norwegen/Country Report Noway, i Otmar M. Stöcker (ed.), Flexibilität der Grundpfandrechte in Europa, Band II (Berlin 2007) p. 17-45

Articles:

«Foreldelse av pantesikrede krav», Jussens venner 2011 p. 325-352

 «Rettsvern mot kreditorbeslag ved overdragelse og pantsettelse av panteretter», Jussens Venner 2011 p. 87-130

• «Noen hjertesukk om prosentfetisjer ved tolkningen av avhendingslova § 3‑9», Lov og Rett 2010 p. 165-168

• «Eurohypotek – en felles panterett for Europa?», Tidsskrift for Eiendomsrett 2009 p. 132-147

«Avhending av realsameigepartar og realservituttar», Jussens Venner 2009 p. 211-237 (with Maria Vea Lund)

«Om Europeiseringen av tingsretten – særlig i lys av Den europeiske menneskerettighetsdomstols avgjørelser i Pye-saken», Tidsskrift for Rettsvitenskap 2008 p. 179-208

• «Forholdet mellom foreldelsesloven § 3 nr. 1 og 2 i lys av de senere års praksis fra Høyesterett», Jussens Venner 2007 p. 1-19

«Forsinkelsesrente og norsk fakturapraksis», Lov og rett 2006 p. 549-560

«En ny rettskildelære? Kommentar til Høyesteretts kjæremålsutvalgs anvendelse av avtaleloven § 34 i sak nr. HR-2006-00360-U [Rt. 2006 s. 213]», Jussens Venner 2006 p. 109-120

«Ulovfestet ekstinksjon», Jussens Venner 2006 p. 1-29

«Krever renter hjemmel i lov, avtale eller sedvane?», in Johan Giertsen, Hans Fredrik Marthinussen (ed.), Festskrift til Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen i anledning 25 års jubileet, p. 113-123

«Fjerning av tinglysingsgebyret er ikke nødvendig for å stimulere til økt konkurranse i bankmarkedet», Lov og Rett 2005 p. 109-114

«Hevd som rettsvernssurrogat», Jussens Venner 2003 p. 264-275

Book reviews

Bokanmeldelse: Mads Henry Andenæs, Konkurs. Lov og Rett 2010 p. 439-442

Bokanmeldelse: Borgar Høgetveit Berg og Steinar Bråthen-Otterbech: Tinglysing. Lov om tinglysing 7. juni 1935 nr. 2 med kommentarer. Lov og Rett 2010 p. 172-176

Misc:

• Editor (with Johan Giertsen) for Festskrift til Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen i anledning 25 års jubileet

Mortgage, property and insolvency law.