Hjem
Click

Forskerutdanning (ph.d.)

Fremdriftsrapportering

Alle ph.d.-kandidater og hovedveiledere i forskerutdanningen er forpliktet til å rapportere årlig på fremdriften i forskerutdanningen i forhold til forskningsprosjektet og opplæringsdelen.

 

Ph.d.-reglementet, § 9 Rapportering

I løpet av avtaleperioden skal ph.d-kandidaten og hovedveileder hvert år levere separate skriftlige rapporter om framdriften av ph.d.-utdanningen. Rapportene skal sendes til og godkjennes av fakultetet eller av andre enheter som fakultetet har delegert dette til.

Fakultet, veileder(e) og ph.d.-kandidaten plikter aktivt å følge opp forhold som kan medføre fare for forsinket eller manglende gjennomføring av ph.d.-utdanningen, slik at utdanningen, så langt som mulig, kan bli gjennomført innenfor normert tidsramme.

Ph.d.-kandidat og veileder har et likeverdig ansvar for rappotering. Manglende eller utilfredsstillende framdriftsrapportering kan medføre tvungen avslutning av forskerutdanningen før avtaleperiodens utløp. Veiledere som unnlater å følge opp rapporteringsplikten kan bli fratatt veilederansvaret.

Fremdriftsrapporteringen gjennomføres via et surveyverktøy, hvor alle veiledere og ph.d.-kandidater får en e-post med link til eget skjema som de skal fylle ut.

FRIST FOR INNSENDELSE AV FREMDRIFTSRAPPORTERING ER

1. NOVEMBER