Fremdriftsrapportering

Alle ph.d.-kandidater og hovedveiledere i forskerutdanningen er forpliktet til å rapportere årlig på fremdriften i forskerutdanningen i forhold til forskningsprosjektet og opplæringsdelen.

 

Ph.d.-reglementet, § 4.4. Rapportering

I løpet av avtaleperioden skal doktorgradskandidaten og hovedveileder hvert år levere separate skriftlige rapporter om framdriften av forskerutdanningen. Rapportene skal sendes til og godkjennes av fakultetet eller av andre enheter som fakultetet har delegert dette til.

Fakultet, veileder(e) og kandidat plikter aktivt å følge opp forhold som kan medføre fare for forsinket eller manglende gjennomføring av forskerutdanningen, slik at utdanningen, så langt som mulig, kan bli gjennomført innenfor normert tidsramme. Manglende eller utilfredsstillende framdriftsrapportering kan medføre tvungen avslutning av forskerutdanningen før avtaleperiodens utløp.

Fremdriftsrapporteringen gjennomføres via et surveyverktøy, hvor alle veiledere og ph.d.-kandidater får en e-post med link til eget skjema som de skal fylle ut.

FRIST FOR INNSENDELSE AV FREMDRIFTSRAPPORTERING ER

1. NOVEMBER