Stråling og strålevern

Stråling er ein del av menneska sin naturlege omgjevnad, der sola er den største naturlege og viktigaste strålekjelda.

sol_pa_hoyden.jpg

Illustration
Foto: 
Svenn-Arve Myklebost

Stråling er transport av energi i form av foton eller partiklar. Bruksområda og eigenskapane til strålinga er avhengig av kva energi fotona eller partiklane har.

Foton stråling

Det elektromagnetiske spekteret gjev ei oversikt over all elektromagnetisk stråling og korleis dei ulike bruksområda ligg i høve til einannan.

Partikulær stråling

Energien til dei atomære og subatomære partiklane er avhengig av farten på partiklane, og dess hurtigare partiklane går, dess større energi har dei.

 • Mindre bilder: 
  Retningsliner ved UiB

  I "Retningsline for strålevern og bruk av stråling ved UiB" finn ein utfyllande informasjon om ansvar og oppgåver i strålevernarbeidet.

 • Mindre bilder: 
  Arbeid med stråling og strålevern

  Bruk av strålekjelder kan forårsake skade på menneske og miljø og fleire lover og forskrifter regulerer arbeidet. Det viktigaste skiljet i strålevernsamanheng går mellom ioniserande og ikkje-ioniserande stråling.

 • Det elektromagnetiske spekteret

  Det elektromagnetiske spekteret gjev ei heilskapleg oversikt over all elektromagnetisk stråling.

 • Mindre bilder: 
  Ikkje-ioniserande stråling

  Ikkje-ioniserande stråling har ikkje nok energi til å skade arvestoff i cellene, men produserer varme.

 • Mindre bilder: 
  Ioniserande stråling

  Ioniserande stråling har høg nok energi til å skade arvestoffet i cellene.

 • Mindre bilder: 
  Graviditet og stråling

  Eksponering for ioniserende stråling medfører risiko for det ufødte barnet.