Hjem
Click

HMS-portalen

Stråling og strålevern

Stråling er ein del av menneska sin naturlege omgjevnad, der sola er den største naturlege og viktigaste strålekjelda.

sol_pa_hoyden.jpg

Illustration
Foto: 
Svenn-Arve Myklebost

Stråling er transport av energi i form av foton eller partiklar. Bruksområda og eigenskapane til strålinga er avhengig av kva energi fotona eller partiklane har.

Foton stråling

Det elektromagnetiske spekteret gjev ei oversikt over all elektromagnetisk stråling og korleis dei ulike bruksområda ligg i høve til einannan.

Partikulær stråling

Energien til dei atomære og subatomære partiklane er avhengig av farten på partiklane, og dess hurtigare partiklane går, dess større energi har dei.

Retningsliner ved UiB

I "Retningsline for strålevern og bruk av stråling ved UiB" finn ein utfyllande informasjon om ansvar og oppgåver i strålevernarbeidet.

Arbeid med stråling og strålevern

Bruk av strålekjelder kan forårsake skade på menneske og miljø og fleire lover og forskrifter regulerer arbeidet. Det viktigaste skiljet i strålevernsamanheng går mellom ioniserande og ikkje-ioniserande stråling.

Det elektromagnetiske spekteret

Det elektromagnetiske spekteret gjev ei heilskapleg oversikt over all elektromagnetisk stråling.

Ikkje-ioniserande stråling

Ikkje-ioniserande stråling har ikkje nok energi til å skade arvestoff i cellene, men produserer varme.

Ioniserande stråling

Ioniserande stråling har høg nok energi til å skade arvestoffet i cellene.

Graviditet og stråling

Eksponering for ioniserende stråling medfører risiko for det ufødte barnet.