Hjem

Det psykologiske fakultet

Mobilitetsmidler

Finansieringsordning som skal styrke våre unge forskernes mobilitet

For å gi våre unge forskere det beste grunnlaget for å kunne hevde seg på internasjonale forskningsarenaer, har Det psykologiske fakultet en finansieringsordning som skal styrke våre unge forskeres mobilitet og oppmuntre dem til å dra på forskningsopphold i utlandet.

LØPENDE FRIST 2017: Det gjenstår midler etter hovedsøknadsfristen. Midlene kan søkes løpende frem til slutten av året.

HOVEDSØKNADSFRIST i 2018 er planlagt med dato 1. FEBRUAR (med forbehold om at budsjettet for 2018 blir godkjent i høst 2017)

Hvem kan søke?

Ph.d.-stipendiater og postdoktorer ansatt ved Det psykologiske fakultet.

Hvor kan du dra?

Alle land utenfor Norge. Vertsinstitusjonen må være en anerkjent forskningsinstitusjon.

Oppholdets formål

Formålet er å styrke internasjonale nettverk og å få ny kunnskap. Det forutsettes at søkeren tar aktivt del i samarbeidspartnerens forskningsarbeid. Reiser til konferanser, møter, workshops e.l. vil ikke prioriteres.

Hvor lenge skal forskningsoppholdet vare?

Minste varighet på forskningsopphold er 1 måned sammenhengende. Forskningsopphold som varer mindre enn 1 måned (sammenhengende) innvilges ikke. Forskningsopphold som varer lengre enn 6 måneder må begrunnes særskilt. Det er mulig å planlegge flere opphold innenfor ett og samme prosjekt.

Tidligst tillatte start/reisedato

løpende frist 2017: minst 4 uker etter søknaden har blitt sendt til fakultetet

fra og med 2018: 1. mars i inneværende år

Oppholdet må være påbegynt innen

31. januar i påfølgende år

(løpende frist 2017: 31. januar 2018; planlagte frist 1. februar 2018: 31. januar 2019)

Hva kan det søkes om?

Tildelingen skal være en delfinansiering. Kostnadene deles mellom fakultetet og instituttet der vedkommende er ansatt. Midlene tildeles etter følgende satser:

       Kr 16 000 (enslig)/ 31 000 (familie) per måned

Familie defineres som stipendiat/forsker med ektefelle, samboer eller registrert partner og eventuelle barn.

Midlene kan dekke:

  • dokumenterte etablerings- og merutgifter i forbindelse med forskningsoppholdet
  • reiseutgifter (billigste reisemåte)
  • utgifter til studieavgift for ph.d.-stipendiater som oppholder seg ved utenlandske universitet

Hvordan søker du?

Søknaden sendes som ett pdf-dokument til Stefanie.Meyer@uib.no. Søknaden skal bestå av:

  • søknadsskjema (se mal under «Vedlegg»)
  • prosjektbeskrivelse (maksimum 2 sider inkludert referanseliste; A4 med 2 cm marginer, enkel linjeavstand, Times New Roman skriftstørrelse 11 pt for hovedtekst og skriftstørrelse 9 pt for referanser og bildetekst)
  • CV for søker (maksimum 2 sider; se for øvrig kriteriene for prosjektbeskrivelse)
  • anbefaling fra instituttleder/prosjektleder
  • invitasjon fra det utenlandske forskningsmiljøet

Søknadsbehandling

Forskningsseksjonen sjekker de formelle kriteriene. Søknader som ikke oppfyller kravene er ugyldige og blir ikke videresendt til komitéen. Søker får informasjon om dette fra Forskningsseksjonen. Hvis en ikke har fått en kvittering på mottatt søknad på e-post innen 4 dager etter søknadsfristen, ta kontakt med Stefanie Meyer.

Søknadene blir vurdert av en vitenskapelig komité. Til grunn for søknadsprioriteringen legges: prosjektets faglige kvalitet, prosjektets egnethet for formålet, mulighet til å etablere eller utvide samarbeid med fremragende og innovative forskningsgrupper, faglig fornyelse og mulighet for å ta i bruk ny forskningsmetodikk utover det som Det psykologiske fakultet kan tilby, kvalitet på mottakermiljø og fakultetets forskningsstrategi. Søknader der søkeren ikke har mulighet til å dekke kostnadene gjennom annen ekstern eller intern finansiering vil prioriteres.

Komiteen sender innstillingen til Forskningsseksjonen. Prodekan/FFU (Forsknings- og forskerutdanningsutvalget) fordeler midlene basert på komiteens innstilling og tilgjengelige midler.

Forskningsseksjonen informerer søkeren og fagmiljøet/instituttet om resultatet (via e-post).

Etter tildeling

Økonomiseksjon ved fakultetet sender ut tildelingsbrev til søkeren.

Rapportering

Det skal leveres en kort sluttrapport senest innen en måned etter utenlandsoppholdets slutt etter fastlagt mal (se under «Vedlegg»). Rapporten sendes via e-post til Stefanie.Meyer@uib.no. Rapporten skal godkjennes av FFU (Forsknings- og forskerutdanningsutvalget) og godkjent rapport er en forutsetning for innvilgelse av fremtidige midler.

Kreditering (for ph.d.-stipendiater)

Stipendiater kan etter gjennomført opphold søke om å få tildelt studiepoeng (ECTS) for forskningsopphold i utlandet. Se her for mer informasjon om opplæringsdelen og kreditering av forskningsopphold ved annen institusjon.

Andre føringer

Kandidaten må selv planlegge oppholdet og sørge for å ha alle nødvendige dokumenter, vaksiner, bosted osv. Det oppfordres til også å søke andre finansieringskilder.