Hjem
Click

Det psykologiske fakultet

Skikkethetsvurdering i utdanningen

For studenter som skal bli lærere, psykologer, logopeder eller spesialpedagoger stilles det krav til skikkethet for yrket. På disse utdanningene foregår det derfor en løpende skikkethetsvurdering av studentene gjennom hele studiet.

Skikkethet i utdanning ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen, handler om studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som psykolog eller lærer. Pålegg om skikkethetsvurdering er nedfelt i § 2 i en egen Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

Utdanninger ved fakultetet som har pålegg om skikkethetsvurdering er:

Lærerutdanning (Integrert lektorutdanning og praktisk pedagogisk utdanning)

Psykologutdanning (profesjonsstudiet)

Master i logopedi

Bachelor i spesialpedagogikk

§ 2 Skikkethetsvurdering/definisjon

Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer eller som helse- eller sosialpersonell. En student som utgjør en mulig fare for barnehagebarns og elevers eller pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket.

Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering. Forvaltningslovens regler om saksbehandling kommer til anvendelse ved særskilt skikkethetsvurdering.

Ifølge Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, som omhandler hvilke utdanninger som skal omfattes av skikkethetsvurdering etter lov om universiteter og høyskoler § 4-10, skal skikkethetsvurdering foregå både på ettårig praktisk-pedagogisk utdanning og på profesjonsstudiet i psykologi.