Hjem

Det psykologiske fakultet

Opptak til forskerutdanning

Opptakskravene til ph.d.-utdanningen er hjemlet i UiB sitt reglement, med utfyllende retningslinjer for Det psykologiske fakultet.

Søknadsskjema for opptak sendes til (hoved)veileders institutt, sammen med utarbeidet prosjektbeskrivelse (maks 10 sider). Instituttet foretar vurdering av søknaden i henhold til gjeldende retningslinjer for vurdering av opptakssøknader ved fakultetet.

Endelig vedtak om opptak gjøres av fakultetets forsknings- og forskerutdanningsutvalg (FFU). Det er fortløpende opptak til forskerutdanningen.

Kun kandidater med eksternt finansiert forskerutdanningsløp søker om opptak. Søkere til universitetsstipendiatstillinger ved fakultetet vil bli vurdert for opptak til forskerutdanningen samtidig som de vurderes for tilsetting.