Hjem
Click

Det psykologiske fakultet

Studentstipend

Fakultetet lyser i samarbeid med Norges Forskningsråd ut studentstipend to ganger i året. Stipendet skal styrke grunnlaget og mulighetene for en videre forskerkarriere, ved at studenten skal kunne fordype seg i et forskningsprosjekt utover det omfang som er vanlig til en masteroppgave eller hovedoppgave i psykologi. Stipendet tilsvarer ordinært studielån og er ment som erstatning for dette lånet for studenter som vil bryte ut av normal studieprogresjon for å drive forskning. Studenter som får innvilget fullt stipend vil automatisk få innvilget permisjon fra studiet i stipendperioden.

Masterstudenter

SØKNADSFRIST 20. MARS: tidligst tillate start er i påfølgende høstsemester

SØKNADSFRIST 20. NOVEMBER: tidligst tillate start er i påfølgende vårsemester

Hva er formålet med stipendet og hvem kan søke?
Stipendets formål er å stimulere studenter opptatt til et av fakultetets masterprogram til å forske. Det vil si at stipendet skal styrke grunnlaget og mulighetene for en videre forskerkarriere. Studentstipend kan tildeles studenter som presenterer et forskningsarbeid som kommer i tillegg til hovedoppgaven.

Stipendet skal ikke finansiere ordinære studieplanfestete oppgaver i masterstudiet.

Heltidsstipend og halvtidsstipend
Studentstipend kan søkes fra og med første semester i masterstudiet og tildeles for ett eller to semestre av gangen. Det er mulig å søke hele eller halve stipend.* Ved tildeling av fullt stipend forutsettes det at studenten tar permisjon fra studiet. Halvt stipend gis til studenter som vil drive med forskning parallelt med masterstudiet.

Faglig veileder for forskningsoppgaven
Veileder, som skal være en erfaren forsker (minst doktorgrad eller tilsvarende kompetanse), er den personen som har ansvar for faglig framdrift og gjennomføring av forskningsprosjektet. Vedkommende må være tilsatt ved Det psykologiske fakultet. Veileder bør sørge for at det går klart fram av prosjektbeskrivelsen hva som er studentens oppgave og rolle i forskningsprosjektet.

Stipendet
Stipendbeløpet er en fast sats per studieår. Gjeldende sats er 100 000 kr per år (heltidsstipend).* Stipendet utbetales i starten av hvert semester. Stipendet er definert som "utdanningsstipend utenfor arbeidsforhold" og er følgelig ikke skattepliktig i henhold til skattebestemmelsene. I og med at stipendet ikke er lønn og ikke gir lønnsansiennitet har ikke universitetet arbeidsgiveransvar for studentstipendiater. Stipendmottaker har dermed verken rettigheter eller plikter som lønnsmottaker.

*Oversikt over gjeldene satser:
fulltid (100%)to semestrekr. 100 000
fulltid (100%)ett semesterkr. 50 000
deltid (50%)to semestrekr. 50 000
deltid (50%)ett semesterkr. 25 000
vårsemester: januar-juni; høstsemester: august-desember

 

Studentstipend og Lånekassen
Låntakere "som har permisjon fra studiet og får studentstipend" er nå tatt inn i kapitlet om rentefritak i Lånekassens forskrifter om forrenting og tilbakebetaling av lån. De aktuelle paragrafene her er 8.2 og 8.2.5.

Søknadsbehandling
Obligatoriske vedlegg til søknadsskjemaet er prosjektbeskrivelse (maks 5 sider, inkludert referanser), veiledererklæring, kort CV for studenten inkludert karakterutskrift og kort CV for veilederen (lærestedene kan også be om andre vedlegg). Søknader behandles i fakultetets forskningsutvalg. Til grunn for søknadsprioritering legges

1) prosjektets faglige kvalitet
2) prosjektets egnethet for formålet
3) fakultetets forskningsstrategi

Søknad om forlengelse av stipend
Ved god og dokumentert framdrift i forskningsarbeidet (for eksempel presentasjon, abstrakts, artikkel) kan studentstipendet forlenges. Når det søkes om nytt stipend etter et halvt eller ett år med helt eller halvt stipend, er det normalt tilstrekkelig med en kort framdriftsrapport (1-2 sider) samt en anbefaling om fortsettelse fra veileder.

Kontaktinformasjon for fakultetet
Det psykologiske fakultet
Christiesgate 13
Postboks 7807
5020 Bergen

 

Profesjonsstudenter

SØKNADSFRIST 20. MARS: tidligst tillate start er i påfølgende høstsemester

SØKNADSFRIST 20. NOVEMBER: tidligst tillate start er i påfølgende vårsemester

Hva er formålet med stipendet og hvem kan søke?
Stipendets formål er å stimulere profesjonsstudenter i psykologi til å forske. Det vil si at stipendet skal styrke grunnlaget og mulighetene for en videre forskerkarriere. I tråd med dette kan studentstipend tildeles til studenter som presenterer en forskningsoppgave (søknad) som er mer omfattende og ambisiøs enn det som kreves til en obligatorisk oppgave (hovedoppgave) i profesjonsstudiet. Stipendet skal ikke finansiere ordinære studieplanfestete oppgaver i profesjonsstudiet.

Heltidsstipend og halvtidsstipend
Studentstipend kan søkes fra og med annet studieår og tildeles for ett eller to semestre av gangen.* Førstegangs studentstipend gis fortrinnsvis som helt stipend til studenter som søker permisjon fra studiet for å forske. All erfaring viser at det er best å ta permisjon (et eller to semestre) fordi det er tidkrevende å sette seg inn i et forskningsfelt. Studieadministrasjonen ved fakultetene gir informasjon om muligheter og regler for studiepermisjon. Det er også åpent for søknader om halvt stipend (halve stipendbeløpet). Halvt stipend gis til studenter som vil drive med forskning parallelt med grunnstudiet.

Faglig veileder for forskningsoppgaven
Veileder, som skal være en erfaren forsker (minst doktorgrad eller tilsvarende kompetanse), er den personen som på vegne av administrativt ansvarlig fakultet/institutt har ansvar for faglig framdrift og gjennomføring av forskningsprosjektet. Vedkommende må være ansatt ved Det psykologiske fakultet. Veileder bør sørge for at det går klart fram av prosjektbeskrivelsen hva som er studentens oppgave og rolle i forskningsprosjektet.

Stipendet
Stipendbeløpet er en fast sats per studieår. Gjeldende sats er 100 000 kr per år (heltidsstipend).* Stipendet utbetales av kontraktsansvarlig institusjon i starten av hvert semester. Stipendet er definert som "utdanningsstipend utenfor arbeidsforhold" og er følgelig ikke skattepliktig i henhold til skattebestemmelsene. I og med at stipendet ikke er lønn og ikke gir lønnsansiennitet har ikke universitetet arbeidsgiveransvar for studentstipendiater. Stipendmottaker har dermed verken rettigheter eller plikter som lønnsmottaker.

*Oversikt over gjeldene satser:
fulltid (100%)to semestrekr. 100 000
fulltid (100%)ett semesterkr. 50 000
deltid (50%)to semestrekr. 50 000
deltid (50%)ett semesterkr. 25 000
vårsemester: januar-juni; høstsemester: august-desember

 

Studentstipend og Lånekassen
Ved permisjon fra studiet (heltidsstipend) vil normalt renten på opparbeidet studielån løpe. Forskningsrådet har i flere år arbeidet for å få til en endring i Lånekassens forskrifter slik at studentstipendiater som tar permisjon fra grunnstudiet for å forske ikke skal bli belastet med studielånsrenter. Låntakere "som har permisjon fra studiet og får studentstipend" er nå tatt inn i kapitlet om rentefritak i Lånekassens forskrifter om forrenting og tilbakebetaling av lån. De aktuelle paragrafene her er 8.2 og 8.2.5.

Søknadsbehandling
Obligatoriske vedlegg til søknadsskjemaet er prosjektbeskrivelse (maks 5 sider, inkludert referanser), veiledererklæring, kort CV for studenten inkludert karakterutskrift og kort CV for veilederen (lærestedene kan også be om andre vedlegg). Søknader behandles i fakultetets forskningsutvalg. Til grunn for søknadsprioritering legges

1) prosjektets faglige kvalitet,
2) prosjektets egnethet for formålet
3) fakultetets forskningsstrategi

Søknad om forlengelse av stipend
Ved god og dokumentert framdrift i forskningsarbeidet (for eksempel presentasjon, abstrakts, artikkel) kan studentstipendet forlenges. Når det søkes om nytt stipend etter et halvt eller ett år med helt eller halvt stipend, er det normalt tilstrekkelig med en kort framdriftsrapport (1-2 sider) samt en anbefaling om fortsettelse fra veileder.

Kontaktinformasjon for fakultetet
Det psykologiske fakultet
Christiesgate 13
Postboks 7807
5020 Bergen
 

Hva skjer etter at du har sendt inn søknaden?

Stipendet skal styrke grunnlaget og mulighetene for en videre forskerkarriere. Forskningsarbeidet skal gjennomføres i tillegg til hovedoppgave/masteroppgave..

Søknadsvurdering:

 1. Forskningsseksjonen mottar alle søknader via e-post (Stefanie Meyer). Fristen er 20. mars eller 20. november klokka 23:59 (uavhengig av hvilken ukedag det er). Prosjektene kan starte påfølgende semester.
 1. Forskningsseksjonen sjekker de formelle kriteriene:
 • Er alle obligatoriske vedlegg inkludert? Ny søknad: Søknadsskjema, prosjektbeskrivelse, CV til studenten, karakterutskrift (signert), CV til veilederen, veileidererklæring. Forlengelse: Søknadsskjema, fremdriftsrapport, veiledererklæring.
 • Maksimalt antall sider i prosjektbeskrivelsen (inkludert referanser) skal være 5 sider.
 • Dato for oppstart av prosjektet må være innenfor påfølgende semester. Master: Studentstipend kan søkes fra og med første semester. Profesjon: Studentstipend kan søkes fra og med annet studieår.
 • NY fra og med mars 2017: Instituttleder må signere søknaden.
 • Har studenten aktiv studierett i det semesteret / de semestrene det søkes stipend for?
 1. Forskningsseksjonen informerer studenter med gyldige søknader via e-post om at søknaden blir sendt til komitéen. Søknader som ikke oppfyller kravene er ugyldige og blir ikke videresendt til komitéen. Vedkommende får informasjon om dette fra Forskningsseksjonen. Hvis studenten ikke har fått en e-post innen 4 dager etter fristen, bes vedkommende om å ta kontakt med Stefanie Meyer.
 1. Forskningsseksjonen arkiverer søknadene i ePhorte. Prodekan oppnevner komité på fullmakt. Komitéen består av minst to forskere fra Det psykologiske fakultet. Til grunn for søknadsprioritering legges: prosjektets faglige kvalitet, prosjektets egnethet for formålet og fakultetets forskningsstrategi.
 1. Komitéen sender innstillingen til Forskningsseksjonen. Prodekan fordeler midlene basert på komiteens innstilling og tilgjengelige midler.
 1. Forskningsseksjonen informerer studentene og veilederne om resultatet (via e-post; med kopi til instituttet).

Etter tildelingen:

 1. Økonomiseksjon ved fakultetet tar kontakt med studenten for å få opplyst detaljer om bankkontonummer, adresse med mer. Studentstipend utbetales direkte til studenten, dette gjøres i starten av semesteret som midlene er tildelt for basert på utbetalingsinformasjonen fra studenten. Økonomiseksjon utarbeider og sender i tillegg et tildelingsbrev for studentstipendet til studenten (ePhorte).
 1. Studentene og veilederne bes om å ta kontakt med instituttadministrasjonen for å avklare praktiske detaljer. Det gjøres oppmerksom på at:
 • Tildeling av studentstipend gir ikke automatisk rett til kontorplass. Kun ved spesielle behov kan det tildeles kontorplass til studenter tildelt studentstipend. Dette må evt. avklares med instituttadministrasjonen.
 • Eventuelle reise- eller andre utgifter må dekkes av stipendet. Det finnes ingen ekstra reisemidler innenfor denne ordningen.
 1. Dersom studenten har fått tildelt 100% studentstipend og skal ta permisjon fra studiet, må det sendes inn følgende permisjonsskjema til Det psykologiske fakultet: http://www.uib.no/filearchive/permisjon-studium-bokmaal_2.pdf. Skjemaet kan leveres i informasjonssenteret i Christiesgate 12 eller sendes til  studieveileder.psyfa@uib.no.
 1. Ved spørsmål om studielån i stipendtiden må studenten selv ta kontakt med lånekassen.
 1. Det skal leveres en kort sluttrapport senest innen en måned etter stipendets slutt etter fastlagt mal. Rapporten sendes via e-post til Stefanie Meyer. Forskningsseksjonen arkiverer rapportene i ePhorte. Rapportene skal godkjennes av FFU (Forsknings- og forskerutdanningsutvalget) og godkjent rapport er en forutsetning for innvilgelse av fremtidige stipend.