Hjem

Strategi

Handlingsplan for forskerutdanning 2016-2022

UiB skal tilby forskerutdanning av høy internasjonal kvalitet i alle fagmiljøer. Forskerutdanningen skal legge til rette for forskning av høy faglig og etisk standard.

doktor_aula.jpg

Doktorer i UiB-aulaen

UiBs ph.d.-kandidater skal være i forskningsfronten innenfor sitt fagområde. UiBs doktorgradskandidater lykkes i å fullføre sine doktorgradsprosjekt på normert tid. UiB har som målsetning at om lag 250 ph.d.-kandidater skal disputere årlig ved utgangen av handlingsplanperioden. Ph.d.-kandidatene skal bidra aktivt i nasjonale og internasjonale forskernettverk. UiB vil legge til rette for at doktorgradskandidatene våre kan dra ut på internasjonale forskningsopphold. Forskerutdanningen skal knyttes tett opp mot UiBs fremragende forskningsmiljøer og være åpen for tverrfaglige prosjekter. Gjennom publisering og formidling skal doktorgradskandidatene bidra til at forskningen kommer samfunnet til nytte. UiB skal legge til rette for ph.d.-forskning i skjæringspunktet mellom universitetet og omverden, og fremme innovasjon. Innen 2025 skal 90 prosent av kandidatene ha relevant jobb to år etter fullført utdanning. Handlingsplanen gjelder for forskerutdanning som leder frem til ph.d.-graden og skal revideres i 2019.

INNSATSOMRÅDER FOR UiBs SATSING PÅ FORSKERUTDANNING 2016–2022
Gjennom følgende innsatsområder skal forskerutdanningen ved UiB oppnå sine strategiske målsetninger:

A: Rekruttering og akademisk utvikling for doktorgradskandidater: Forskerutdanningen skal kontinuerlig jobbe for at kandidatene våre har de beste forutsetningene for akademisk utvikling.

B: Karriereutvikling for doktorgradskandidater: Kandidatene skal gis kunnskaper om karriereutvikling både i akademia og arbeidsmarkedet for øvrig.

C: Doktorgradsveiledning: Nye og erfarne doktorgradsveiledere skal ha et tilbud for å utvikle og videreutvikle sin kompetanse på doktorgradsveiledning.

D: Internasjonalisering: Kandidatene skal gis muligheter til internasjonale forskningsopphold og nettverksutvikling.

E: Innovasjon: Forskerutdanningen skal bidra til at offentlige og private bedrifter øker sin innovasjons- og forskningskompetanse.

Last ned handlingsplanen (PDF)

Innsatsområde A: Rekruttering og akademisk utvikling for doktorgradskandidater

Delmål 1: UiB skal rekruttere de fremste forskningstalentene til ph.d.-programmet

 • Legge til rette for forskerlinjer i profesjonsfagene.
  (Ansvarlig: Fakulteter)
   
 • Arbeide for at opptakskriteriene til ph.d.-programmet er hensiktsmessige.
  (Ansvarlig: Fakulteter)
   
 • Internasjonal markedsføring av stipendiatstillinger.
  (Ansvarlig: HR- og Kommunikasjonsavdelingen)
   

Delmål 2: UiBs disputerte kandidater skal være i forskningsfronten innenfor sitt fagområde

 • Kandidatene skal veiledes av forskere som er aktive i sine fagmiljøer.
  (Ansvarlig: Fakulteter)
   
 • UiB videreutvikler sitt kvalitetssikringssystem for forskerutdanningen.
  (Ansvarlig: FA, Fakulteter)
   

Delmål 3: UiBs ph.d.-kandidater skal ha gode kunnskaper om forskningsetikk og kan anvende denne kunnskapen i egen forskning og publisering

 • Videreutvikle UiBs etikkopplæring for ph.d.-kandidater.
  (Ansvarlig: FA, Senter for vitenskapsteori, Fakulteter)
   
 • Utvikle kurs i akademisk skriving med utgangspunkt i Vancouver-konvensjonen for vitenskapelig forfatterskap og publisering.
  (Ansvarlig: Fakulteter)


Delmål 4: UiBs ph.d.-kandidater skal inngå i et aktivt forskningsmiljø

 • UiB vil fortsette sin satsing på forskerskoler og forskningsgrupper hvor ph.d.-kandidatene inngår.
  (Ansvarlig: Fakulteter)

Innsatsområde B: Karriereutvikling for doktorgradskandidater

Delmål 1: UiBs doktorgradskandidater skal ha gode kunnskaper om hvilke karrieremuligheter som eksisterer både innenfor og utenfor akademia samt hvordan egen karriere kan utvikles

 • Gjennomføre alumnisurveyer for å kartlegge kandidatenes karriere og deres tilfredshet med forskerutdanningen.
  (Ansvarlig: FA)
   
 • UiB skal lage en karriereutviklingsveileder til bruk i fagmiljøene.
  (Ansvarlig: HR)
   
 • Utvikle kurs i hvordan skrive gode søknader om forskningsmidler. Utvikle kurs i bibliometri og publisering.
  (Ansvarlig: FA, Universitetsbiblioteket, Fakulteter)
   
 • Opprette et talentutviklingsprogram for doktorgradskandidater.
  (Ansvarlig: FA, HR)
   
 • Medarbeidersamtaler for stipendiatene ved UiB.
  (Ansvarlig: HR, Fakulteter, Institutter)


Delmål 2: UiBs forskerutdanning skal være rettet mot hele arbeidsmarkedets behov for forsknings- og utviklingskompetanse

 • Utvikle kurs for kandidater som ønsker en karriere utenfor akademia: bevisstgjøring på egen kompetanse, overførbare ferdigheter, arbeidslivets behov og jobbsøking.
  (Ansvarlig: FA, HR)
   
 • Promotere forskerutdanningen (også nærings- og offentlig-ph.d.) mot arbeidsmarkedet.
  (Ansvarlig: Kommunikasjonsavdelingen, Fakulteter)
   
 • UiBs doktorgradskandidater skal få tilbud om pedagogikkurs.
  (Ansvarlig: Institutt for pedagogikk)

Innsatsområde C: Doktorgradsveiledning

Delmål 1: UiBs doktorgradsveiledere skal ha kurstilbud i doktorgradsveiledning av høy kvalitet og med tilstrekkelig kapasitet

 • Styrke Program for universitetspedagogikks kurs i Forskningsveiledning både med hensyn til kapasitet og pedagogisk innhold. Utvikle digitalt undervisningsinnhold.
  (Ansvarlig: Fakulteter, Institutt for pedagogikk)


Delmål 2: Doktorgradsveiledere skal ha tilstrekkelige og oppdaterte kunnskaper om regler, retningslinjer og prosedyrer innenfor forskerutdanningen

 • Utvikle e-kurs i regler, retningslinjer og prosedyrer for forskerutdanningen. E-kurset vil ha felles og fakultetsspesifikk komponent.
  (Ansvarlig: FA, Fakulteter)


Delmål 3: UiB skal ha arenaer hvor doktorgradsveiledere kan utveksle erfaringer og få faglig påfyll om veiledning

 • Fakultetene, med bistand fra u-ped, vil utvikle fagnære seminaropplegg for erfaringsutveksling og kompetansebygging innenfor doktorgradsveiledning.
  (Ansvarlig: Fakulteter, Institutt for pedagogikk)


Delmål 4: UiBs faglige ledelse skal legge til rette for videreutvikling av veiledningskompetansen

 • UiB oppretter et forum for doktorgradsveiledning hvor formålet skal være å bidra til styrking av UiBs tilbud i veilederopplæring samt erfaringsutveksling.
  (Ansvarlig: Prorektor, Forskningsutvalget)

Innsatsområde D: Internasjonalisering

Delmål 1: Minst 50 % av kandidatene skal ha internasjonalt forskningsopphold av varighet lengre enn én måned i sin doktorgradsperiode

 • Utarbeide en veileder for utenlandsopphold for ph.d.-kandidater.
  (Ansvarlig: FA, Fakulteter)
   
 • Universitetet vil utrede en stipendordning for utenlandsopphold for ph.d.-kandidater.
  (Ansvarlig: FA, Fakulteter)
   
 • UiB vil forbedre informasjon om utenlandsopphold på forskerutdanningen på sine nettsider.
  (Ansvarlig: FA, Fakulteter)


Delmål 2: UiB skal tilrettelegge for internasjonal medveiledning av doktorgradskandidater

 • Professor II-ordningen brukes aktivt til doktorgradsveiledning
  (Ansvarlig: Fakulteter)
   

Delmål 3: UiB er en pådriver for å utvikle internasjonalt doktorgradssamarbeid

 • UiB vil bruke nasjonale og internasjonale ordninger for å utvikle internasjonalt samarbeid om forskerutdanning.
  (Ansvarlig: FA, Fakulteter)
   
 • UiB vil oppmuntre kandidatene til deltagelse på internasjonale fagkonferanser og vil inngå fellesgradsavtaler hvor dette er hensiktsmessig.
  (Ansvarlig: FA, Fakulteter)
   
 • Forbedre informasjon om internasjonale ph.d.-kurs.
  (Ansvarlig: FA, Fakulteter)
   
 • Forbedre kursinformasjon for innreisende ph.d.-kandidater.
  (Ansvarlig: FA, Fakulteter)

Innsatsområde E: Innovasjon

Delmål 1: Forskerutdanningen skal bidra til forskningsdrevet innovasjon

 • Promotere nærings- og offentlig-ph.d.-ordningen til regionale og nasjonale bedrifter.
  (Ansvarlig: FA, Kontor for samfunnskontakt, Fakulteter)
   
 • Forskerutdanning skal være en sentral komponent i UiBs sentre for forskningsdrevet innovasjon.
  (Ansvarlig: FA, Fakulteter)
   
 • Utrede en ordning sammen med BTO om inkubatorplasser for fullførte ph.d.-prosjekt som har innovasjons og kommersielt potensiale.
  (Ansvarlig: FA, Fakulteter)
   
 • Utvikle innovasjonskurs for doktorgradskandidater.
  (Ansvarlig: FA, Fakulteter)
   

Delmål 2: Forskerutdanningen skal bidra til entreprenørskap

 • Etableringsstipend/program for kandidater som har en forskningsbasert idé med forretningspotensiale (løst basert på NFRs FORNY-program).
  (Ansvarlig: FA, Fakulteter)