Hjem

Strategi

Handlingsplan for etter- og videreutdanning 2015–2017

laptop.jpg

Laptop on a lap.

UiBs etter- og videreutdanningstilbud skal ha bredde, oppfattes relevant og bidra til innovasjonUiB skal være en aktiv bidragsyter i det samfunnsoppdraget etter- og videreutdanning (EVU) representerer. UiB har høy faglig kompetanse og bredde innenfor en rekke fagområder og står derfor i en særstilling til å kunne tilby forskningsbaserte EVU-tilbud av høy kvalitet til arbeids- og samfunnsliv. Strategiplanens profilområder skal reflekteres i UiBs EVU-tilbud. En av de største målgruppene for EVU har vært og vil fortsette å være ansatte i offentlig sektor. Gitt Kunnskapsdepartementets prioriteringer knyttet til etter- og videreutdanning av lærere, ser UiB det som viktig å bidra på dette området. UiB har tradisjon for å utvikle skreddersydde tilbud for fagforeninger, og vil videreutvikle denne type samarbeid med alle partene i arbeidslivet. Det økende utdanningsnivået i samfunns- og arbeidsliv der mange allerede har mastergrad, vil skape økt etterspørsel etter etterutdanningstilbud. UiB ser det som viktig å bidra til livslang læring og vil utrede flere format for etterutdanningstilbud inn mot allerede etablerte- og nye målgrupper. I den kommende handlingsplanperioden vil UiB:

 • utvide EVU-porteføljen innen de strategiske profilområdene UiB satser særlig på
 • utvide EVU-porteføljen rettet mot lærere
 • utvide EVU-porteføljen i tråd med behov og forventninger fra offentlig sektor og partene i arbeidslivet
 • utvide porteføljen av etterutdanningstilbud

Etter- og videreutdanning: definisjoner
Etter- og videreutdanning (EVU) er et utdanningstilbud som gis primært til personer som har ønsker om eller behov for kompetanseutvikling etter en periode i arbeidslivet. Etterutdanning defineres som kursopplegg av en avgrenset karakter som ikke gir formell kompetanse i form av oppnådde studiepoeng og fullførte studieprogram. Videreutdanning gir formell ny kompetanse i form av eksamen og opptjente studiepoeng eller grad.

Innsatsområder for UiBs etter- og videreutdanningsportefølje i perioden 2015-2017

 • UiBs EVU-tilbud skal bidra til å møte arbeidslivet i Bergen- og omegns behov for kompetanseheving
 • UiB skal være en aktiv bidragsyter i det samfunnsoppdraget EVU representerer. Satsninger knyttet til EVU-tilbud til lærere skal gis særlig prioritet
 • UiBs EVU-tilbud skal reflektere en vilje til utprøving og videreutvikling av nye undervisnings- og læringsformer, både ved å videreutvikle egen undervisningsvirksomhet og for å imøtekomme kompetansebehov i samfunns- og næringsliv. Dette gjelder utprøving av både digitale hjelpemidler i undervisningen og undervisningskonsepter utenfor campus, som bedrifts- og skolenære undervisningsopplegg

Last ned handlingsplanen her (pdf)

Innsatsområder for UiBs satsning på etter- og videreutdanning for perioden 2015–2017

Innsatsområde A: UiB satser på skolen

Delmål 1: Alle fakultet og universitetsmuseet skal følge opp kompetanseløft for lærere i ungdomsskolen og videregående skole.

 • Imøtekomme satsninger fra Kunnskapsdepartementet.
  (Ansvarlig: Fakultetene, Universitetsmuseet)
   

Delmål 2: Alle fakultet og universitetsmuseet skal bidra i universitetsskolesatsningen.

 • Videreutvikle samarbeidet med partnerskoler/ universitetsskoler.
  (Ansvarlig: Fagmiljøene, didaktikere og pedagoger)
   

Delmål 3: Universitetet skal tilby veilederutdanning for lærere.

 • Utvide samarbeidet med Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune.
  (Ansvarlig: Programstyret for lektorutdanning)
   

Delmål 4: Videreutvikle potensialet i faglig-pedagogisk dag.

 • Opprette arbeidsgruppe for å videreutvikle faglig-pedagogisk dag.
  (Ansvarlig: Kontor for etter- og videreutdanning)

Innsatsområde B: UiB satser på offentlig sektor og organisasjoner i arbeidslivet

Delmål 1: Alle fakultet skal ha minst ett EVU-tilbud rettet mot offentlig sektor.

 • Det skal opprettes kontakt med offentlige etater som Helse Vest, kommuner og fylkeskommuner, partene i arbeidslivet.
  (Ansvarlig: Fakultetene, universitetsmuseet, Kontor for etter- og videreutdanning, Kontor for samfunnskontakt)
   

Delmål 2: Alle fakultet skal ha minst ett EVU-tilbud rettet mot organisasjoner i arbeidslivet.

 • Sette i gang med kursvirksomhet i organisasjoner/bedrifter, i form av enten etter- eller videreutdanningstilbud.
  (Ansvarlig: Fakultetene, universitetsmuseet, Kontor for etter- og videreutdanning, Kontor for samfunnskontakt)
   
 • Nye digitale læringsressurser bør inngå i nye tilbud.
  (Ansvarlig: Fakultetene, universitetsmuseet, Kontor for etter- og videreutdanning, Kontor for samfunnskontakt)

Innsatsområde C: UiB skal tilby EVU innen UiBs strategiske profilområder

Delmål 1: UiB skal utvikle minst to nye EVU-tilbud innen UiBs profilområder.

 • UiBs satsning på tverrfaglighet må også gjenspeiles i EVU-tilbudene. Minst ett av de nye EVU-tilbudene bør være av tverrfaglig karakter.
  (Ansvarlig: Fakultetene, universitetsmuseet, Kontor for etter- og videreutdanning)
   

Delmål 2: UiB skal utvikle minst ett EVU-tilbud sammen med eksterne samarbeidspartnere.

 • (Ansvarlig: Fakultetene, universitetsmuseet, Kontor for etter- og videreutdanning, Kontor for samfunnskontakt)

Innsatsområde D: UiB skal videreutvikle etterutdanningstilbudet

Delmål: UiB skal utrede og prøve ut nye modeller for etterutdanning.

 • Definere nye målgrupper, utvikle nye undervisnings- former og - steder.
  (Ansvarlig: Fakultetene, Kontor for etter- og videreutdanning)