Hjem

Kunnskapsklynge - helse

Driftmelding Helseklyngeprosjektet

Oppstart av gravearbeid i Årstadveien i februar 2018

I februar starter vi med gravearbeider i Årstadveien for å legge om vann- og avløpsledninger. Dette vil føre til at fortau stenges og kollektivfelt gjøres om til gangvei for en midlertidig periode.

Før selve hovedprosjektet starter skal vi tilrettelegge for omlegging av eksisterende vann- og avløpsledninger, som i dag går gjennom det gamle Odontologibygget.  I den forbindelse vil vi også rive en teglsteinsmur rundt vaktmesterbolig, en trafo og atkomstbroen til det gamle Odontologibygget. 

Forberedende arbeider

Det første som skjer er at fortau langs Årstadveien 17 stenges og kollektivfelt i dette området midlertidig blir gjort om til gangvei. Dette blir utført i henhold til godkjent plan fra Statens vegvesen. Videre skal det legges om kabler og annen infrastruktur i bakken. Dette arbeidet starter etter at vi har sikret området. Arbeidet utføres i samarbeid med BKK Nett og BKK Varme.

Hovedtyngden av de forberedende arbeider vil starte opp ca. 19.02.2018 og forventes ferdig innen utgangen av juni 2018.  

Tiltakene er planlagt i nært samarbeid med Vann- og avløpsetaten, BKK, Statens vegvesen og Byggesak avdelingen i Bergen kommune.

Status hovedprosjekt

Byggeprosjektet er nå ute på tilbudskonkurranse.  Forventet oppstart med riving av det gamle Odontologibygget er mai/juni 2018.  Vi planlegger oppstart av bygging høsten 2018.

Vi planlegger for øvrig et nytt informasjonsmøte når det nærmer seg oppstart av hovedprosjektet.

For mer informasjon om prosjektet og fremdriftsplan, følg med på Helseklyngens nettsider.