Hjem

Studiekvalitet

Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia

13. Evaluering av undervisningstiltak og studietilbod

Universitetet praktiserer evaluering på to nivå – som ein løpande aktivitet med vekt på opplegg og gjennomføring av undervisninga i det einskilde emnet (emneevaluering), og som ei meir omfattande evaluering med vekt på studiet og utdanningstilbodet i eit programperspektiv (programevaluering).

Emneansvarleg skal i tillegg til å ta del i undervisninga, ha ansvaret for evalueringa av emnet. Leiaren for programstyret/utvalet har ansvaret for evalueringa av studieprogram.

Evalueringane av emne og program vert dokumentert gjennom skriftlege rapportar. Rapportane skal handsamast av næraste overordna og av aktuelle styre og/eller utval, og skal vere tilgjengelege for studentane, UiB-tilsette og andre interesserte i Studiekvalitetsbasen. Rapportar om emne som inngår i tverrfakultære studieprogram, skal verte handsama av programstyret.