Hjem

Studiekvalitet

Universitetsutdanning, samfunns- og arbeidsliv.

Universitetet i Bergen gjennomførte i 2010 et prosjekt for å kartlegge fremtidig utdanningsbehov, synligheten til UiBs utdannelser og samfunnets syn på på UiBs kandidater.

Statistisk sentralbyrå har nylig utført en analyse av arbeidsmarkedets utvikling på tilbud og etterspørsel av utdanning basert på noen makroøkonomiske og demografiske modeller. Resultatet av analysen viser en klar tendens, hvor en kraftig økning i etterspørsel av høyere utdanning i alle fagfelt er forventet i et tidsperspektiv på 20 år. Selv om denne sektorvise økningen er tydelig, fant vi det nødvendig å utdype dette gjennom en detaljert kartlegging om behovet for kandidater med høyere utdanning innenfor hele spektret av UiBs faglig bredde.

På bakgrunn av dette, gjennomførte Universitetet en detaljert undersøkelse. Hovedformålet med undersøkelsen var å:

  • Kartlegge samfunnsbehov for kunnskap og kompetanse innen ulike fagområder sett i lys av utdanningstilbud ved UiB i et lengre tidsperspektiv (innen 2020).
  • Måle grad av synlighet og kunnskap om universitetets utdanninger og kompetanseproduksjon i arbeidslivet, avdekke problemområder i forhold til kommunikasjon og bruk av ferdigheter og kompetanse hos UiB-kandidater innen ulike fagområder.
  • Kartlegge grad av synlighet internt på UiB i forhold til å kommunisere muligheter de enkelte utdanninger gir for studentene.

Prosjektet ble utført av Ideas2evidence og var sammensatt av følgende delundersøkelser:

  • Analyser av demografi, nærings- og arbeidsmarkedsstatistikk for å gi grunnlag for vurderinger av fremtidige behov for utdanning og kompetanse.
  • En systematisk gjennomgang av tidligere innsamlede data fra SiBs og NIFU-STEPs kandidatundersøkelser for å gi bedre kunnskap om den gjeldende arbeidsmarkedssituasjonen for UiBs kandidater.
  • En større spørreundersøkelse rettet mot næringsliv og forvaltning som skulle gi generell innsikt i arbeidsgiveres vurderinger av kompetansebehov, kjennskap til og synspunkter på universitetsutdannelser og UiBs kandidater.
  • Intervjuer med bedriftsledere og kandidater med tanke på å gi utfyllende informasjon om arbeidsmarkedets vurderinger og erfaringer i forhold til utdanningsfeltet.
  • En egen undersøkelse blant universitetets ansatte for å få kunnskap om organisasjonens egne perspektiver på forholdet mellom utdanning, samfunns- og arbeidsliv.

Det sistnevnte er rettet mot ansatte i undervisningsstillinger, som har blitt bedt om å gi sine synspunkt på UiB-kandidatenes kompetanse og muligheter i arbeidsmarkedet.

Resultatene er nå tilgjengelige og rapporten kan lastes ned fra denne nettsiden. UiB følger opp prosjektet med en nasjonal konferanse om Kompetanse 2020 og bachelorgradens profil 8.april 2011.

 

Vedlegg