Hjem
Click

Studiekvalitet

Sentre for fremragende utdanning - internasjonale erfaringer

Sentre for fremragende utdanning har vært etablert i flere europeiske land, blant annet Finland, Sverige, England og Tyskland. Internasjonale erfaringer kan være nyttige i ide- og planleggingsfasen for SFU.

SFU ble utredet av et utvalg under UHR i 2008. En del av oppdraget var å vurdere tilsvarende ordninger i andre land. UHR tok spesielt for seg SFU i England, Finland og Sverige.

Den Norske modellen, gitt i NOKUTs krav og retningslinjer, har mange fellestrekk ved de engelske og finske. De finske og svenske modellene er basert på at senterstatus gis til eksisterende organisasjonsenheter (fakulteter og institutter). Den norske modellen åpner for dette, men setter det ikke som et krav – en søknad om senterstatus kan også gjelde nyetablering av organisasjonsenheter.

Derimot settes det som et krav at senterets virksomhet skal ha verdi ut over de eventuelle enkeltutdannelser som omfattes av sentrene – jamfør krav om strategi for “spredning” som et kriterie for tildeling av senterstatus. Kravet er bl.a. basert på erfaringene fra Finland, der UHR i 2009 oppfattet at sentrene i liten grad bidro til utvikling av utdanningsfeltet ut over egne institutter. Tilsvarende erfaringer ble gjort i England.

De svenske og engelske ordningene opphørte i 2010. De nasjonale tiltakene lister prosjekter som inngår i ordningene, og kan fungere som eksempler for UiBs fagmiljøer. De engelske prosjektene inneholder også sluttevalueringer av prosjektene:

Finland: http://www.kka.fi/index.phtml?l=en&s=84

England: http://www.hefce.ac.uk/learning/tinits/cetl/

Tyskland: http://www.exzellente-lehre.de/index.html

Sverige: http://www.hsv.se/qualityassurance/centresofexcellenceinhe.4.28afa2dc11bdcdc557480001731.html

 

Noen tematiske eksempler på SFU-prosjekter

Forskningsbasert utdanning:

Læreformer, undervisnings- og vurderingsformer: