Hjem

Utdanning

Årsstudium

Årsstudium i samanliknande politikk

  • Lengde1 år
  • Poenggrense52.2 / 45.2
  • Studieplassar22
  • SpråkNorsk
  • StudiestartHaust
  • Studiepoeng60

Introduksjon

Introduksjon

Samanliknande politikk er statsvitskap på ein annan og spennande måte, og studiet passar for deg som er interessert i politikk og samfunnsspørsmål.

Opptak til årsstudium gir studierett i eitt år (60 studiepoeng). Du tek til saman 30 studiepoeng kvart semester. Du kan studere alle opne emne innan samfunnsfaga våre.

Det er tre måtar å fylle eit årsstudium på:

  1. Du kan studere emne frå eitt fag.
  2. Du kan setje saman emne som gir deg undervisningskompetanse i eit fag i vidaregåande skole.
  3. Du kan fritt setje saman opne emne frå ulike fag ved Universitetet i Bergen.

Målgruppe

Vil du supplere tidlegare utdanning? Ønsker du å studere samfunnsvitskaplege fag i eitt år? Vil du ha undervisningskompetanse i eit nytt fag?

Eit årsstudium i samfunnsvitskaplege fag er først og fremst retta mot deg som allereie har teke eit studium på høgskole- eller universitetsnivå. Dersom du ønskjer eit lengre studium bør du velje eit bachelorprogram.

Årsstudiet i samanliknande politikk gir undervisningskompetanse i ungdomsskulen og i vidaregåande skule i samfunnsfag og samfunnskunnskap dersom du fyller eit heilt år med tilrådde emne frå faget .

Kva kan du bli

Studievegar

Undervisningskompetanse

Dei fleste samfunnsvitskaplege faga gir undervisningskompetanse dersom du fyller eit heilt år med anbefalte emne frå det aktuelle faget.

Følgande samfunnsvitskaplege fag gir undervisningskompetanse i ungdomsskolen og i vidaregåande skole i samfunnsfag og samfunnskunnskap: administrasjon og organisasjonsvitskap, samanliknande politikk, sosialantropologi og sosiologi.

Følgande samfunnsvitskaplege fag gir undervisningskompetanse i sine fag: geografi, informasjonsvitskap, medievitskap og samfunnsøkonomi.

Vidare studium

Avlagde eksamenar vil kunne brukast i ein bachelorgrad dersom du går over til eit bachelorprogram på eit seinare tidspunkt. Dette gjeld spesielt for dei bachelorprogramma der det er stor grad av valfridom i delar av studiet. Når du er tatt opp på eit årsstudium er det mogleg å søke intern overgang til fleire samfunnsvitskaplege bachelorprogram. Viss du vil bli lærar, kan du etter fullført bachelorgrad (med to undervisningsfag) ta påbyggingsstudium i praktisk pedagogikk (PPU).

Oppbygging

Oppbygging

Tilrådd emnesamansetjing:

1. semester (høst)

SAMPOL115: Demokrati og demokratisering

MET102: Samfunnsvitskapleg metode

2. semester (vår)

SAMPOL105: Stats- og nasjonsbygging

SAMPOL106: Politiske institusjonar i etablerte demokrati

SAMPOL107: Politisk mobilisering

 Emnesamansetjing for undervisningskompetanse i samfunnsfag

Kvalifikasjonsgrunnlaget for samfunnsfagsdidaktikk i den praktisk-pedagogiske utdanninga ved UiB er som fylgjer:

Alternativ 1

Studenten tar 60 studiepoeng fordjuping innan eit av fylgjande fagområde. Kravet til kombinasjon av emne tilsvarar årsstudiet i faget :

Årsstudium i administrasjon og organisasjonsvitskap

Årsstudium i samanliknande politikk

Årsstudium i sosiologi

Årsstudium i sosialantropologi

Alternativ 2

Studenten tar 30 studiepoeng fordjuping innan eitt av faga:

Samanliknande politikk: (vel emne som samla blir minst 30 studiepoeng): SAMPOL105, SAMPOL106, SAMPOL107 og MET102

Sosiologi: (vel 2 emne): SOS101, SOS103 og MET102

Administrasjon og organisasjonsvitskap: (vel 2 emne): AORG104, AORG103, AORG107 og AORG101/MET102 (AORG101 og MET102 kan inngå i fordjupinga, men berre eit av emna)

Sosialantropologi (vel 2 emne): SANT102, SANT103, SANT104 og SANT105

I tillegg kan studenten fritt velja 30 studiepoeng frå emne som inngår i fylgjande årsstudier:

Årsstudium i administrasjon og organisasjonsvitskap

Årsstudium i samanliknande politikk

Årsstudium i sosiologi

Årsstudium i sosialantropologi

I tillegg vert fylgjande emne i samfunnsøkonomi godtekne: ECON110 (10 sp), ECON130 (10 sp), ECON210 (10 sp) og ECON230 (10)

Merk: SV100, AORG100, ECON100, GEO100, INFO100, MEVI100, SAMPOL100, SAMPOL103, POLØK100, SANT100, GLOB101 og SOS100 er innføringsemne og tel ikkje som opptaksgrunnlag for PPU.

Emneval for årsstudium i samanliknande politikk (krav 60 SP)
Emneval for årsstudium i samanliknande politikk (krav 60 SP)
Det er flere måter å sette opp et årsstudium på. Årsstudium med spesialiseringsemner anbefales studenter med tidligere studieerfaring (minst 10 studiepoeng fra universitet eller høyskole). Årsstudium med innføringsemner og Ex.phil anbefales studenter uten tidligere studieerfaring. Du kan også velge fritt blant åpne emner ved UiB som til sammen utgjør 60 studiepoeng. Veivalget kan endres senere dersom du ombestemmer deg.
Årsstudium med spesialiseringsemne (krav 60 SP)
Emnesamansetjinga kvalifiserer til opptak til samfunnsfagdidaktikk (gir undervisningskompetanse).
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MET102Samfunnsvitskapleg metode151–21
SAMPOL115Democracy and Democratization151–21
SAMPOL105Stats- og nasjonsbygging101–22
SAMPOL106Politiske institusjonar i etablerte demokrati101–22
SAMPOL107Politisk mobilisering101–22
Årsstudium med innføringsemne og Ex.phil. (krav 60 SP)
Anbefales studenter uten tidligere studieerfaring
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-SVEKSExamen philosophicum- skuleeksamen101–21
SAMPOL100Examen facultatum - Innføring i samanliknande politikk101–21
SAMPOL103Faglege tilnærmingsmåtar og ideologiar i studiet av politikk101–21
SAMPOL105Stats- og nasjonsbygging101–22
SAMPOL106Politiske institusjonar i etablerte demokrati101–22
SAMPOL107Politisk mobilisering101–22
Vel fritt blant emne som til saman utgjer 60 studiepoeng (krav 60 SP)
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkjarar med generell studiekompetanse er søknadsfristen 15. april.

For spesielle søkjargrupper og for søkjarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søkjer gjennom Samordna opptak (SO). Du finn søknadsskjema og meir informasjon på nettet: www.samordnaopptak.no

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til årsstudiet i samanliknande politikk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?

Mer informasjon

Om programmet

Søkerkode i Samordna opptak
184238

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for sammenliknende politikk

Ønskjer du å vite meir, sjå studere.uib.no/samfunn eller ta kontakt med studierettleiar:
studierettleiar.svfa@uib.no
55 58 98 50

Institutt for samanliknande politikk
studierettleiar@sampol.uib.no
55 58 21 78