Hjem

Utdanning

Årsstudium

Årsstudium i sosiologi

 • Lengde1 år
 • Poenggrense50.3 / 42.2
 • Studieplassar21
 • SpråkNorsk
 • StudiestartHaust
 • Studiepoeng60

Introduksjon

Introduksjon

Sosiologi er vitskapen om samfunnslivet i vid forstand. Sosiologar studerer relasjonane mellom menneske i små og store sosiale fellesskap; mellom individ, grupper og organisasjonar både på det lokale, nasjonale og globale plan.

Opptak til årsstudium gir studierett i eitt år (60 studiepoeng). Du tek til saman 30 studiepoeng kvart semester. Du kan studere alle opne emne innan samfunnsfaga våre.

Det er tre måtar å fylle eit årsstudium på:

 1. Du kan studere emne frå eitt fag.
 2. Du kan setje saman emne som gir deg undervisningskompetanse i eit fag i vidaregåande skole.
 3. Du kan fritt setje saman opne emne frå ulike fag ved Universitetet i Bergen.

Målgruppe

Vil du supplere tidlegare utdanning? Ønsker du å studere samfunnsvitskaplege fag i eitt år? Vil du ha undervisningskompetanse i eit nytt fag?

Eit årsstudium i samfunnsvitskaplege fag er først og fremst retta mot deg som allereie har teke eit studium på høgskole- eller universitetsnivå. Dersom du ønskjer eit lengre studium bør du velje eit bachelorprogram.

Årsstudiet i sosiologi gir undervisningskompetanse i ungdomsskulen og i vidaregåande skule i samfunnsfag og samfunnskunnskap dersom du fyller eit heilt år med tilrådde emne frå faget .

Kva kan du bli

Studievegar

Undervisningskompetanse

Dei fleste samfunnsvitskaplege faga gir undervisningskompetanse dersom du fyller eit heilt år med anbefalte emne frå det aktuelle faget.

Følgande samfunnsvitskaplege fag gir undervisningskompetanse i ungdoms- skolen og i vidaregåande skole i samfunnsfag og samfunnskunnskap: administrasjon og organisasjonsvitskap, samanliknande politikk, sosialantropologi og sosiologi.

Følgande samfunnsvitskaplege fag gir undervisningskompetanse i sine fag: geografi, informasjonsvitskap, medievitskap og samfunnsøkonomi.

Vidare studium

Avlagde eksamenar vil kunne brukast i ein bachelorgrad dersom du går over til eit bachelorprogram på eit seinare tidspunkt. Dette gjeld spesielt for dei bachelorprogramma der det er stor grad av valfridom i delar av studiet. Når du er tatt opp på eit årsstudium er det mogleg å søke intern overgang til fleire samfunnsvitskaplege bachelorprogram. Viss du vil bli lærar, kan du etter fullført bachelorgrad (med to undervisningsfag) ta påbyggingsstudium i praktisk pedagogikk (PPU).

Oppbygging

Oppbygging

Tilrådd emnesamansetjing:

1. semester

 • SOS103
 • MET102 eller eit valfritt sosiologiemne i rekkja SOS105-SOS118

2. semester

 • SOS101
 • MET102 eller eit valfritt sosiologiemne i rekkja SOS105-SOS118

Emnesamansetjing for undervisningskompetanse i samfunnsfag

Kvalifikasjonsgrunnlaget for samfunnsfagsdidaktikk i den praktisk-pedagogiske utdanninga ved UiB er som fylgjer:

Alternativ 1

Studenten tar 60 studiepoeng fordjuping innan eit av fylgjande fagområde. Kravet til kombinasjon av emne tilsvarar årsstudiet i faget :

Årsstudium i administrasjon og organisasjonsvitskap

Årsstudium i samanliknande politikk

Årsstudium i sosiologi

Årsstudium i sosialantropologi

Alternativ 2

Studenten tar 30 studiepoeng fordjuping innan eitt av faga:

Samanliknande politikk: (vel emne som samla blir minst 30 studiepoeng): SAMPOL105, SAMPOL106, SAMPOL107 og MET102

Sosiologi: (vel 2 emne): SOS101, SOS103 og MET102

Administrasjon og organisasjonsvitskap: (vel 2 emne): AORG104, AORG103, AORG107 og AORG101/MET102 (AORG101 og MET102 kan inngå i fordjupinga, men berre eit av emna)

Sosialantropologi (vel 2 emne): SANT102, SANT103, SANT104 og SANT105

I tillegg kan studenten fritt velja 30 studiepoeng frå emne som inngår i fylgjande årsstudier:

Årsstudium i administrasjon og organisasjonsvitskap

Årsstudium i samanliknande politikk

Årsstudium i sosiologi

Årsstudium i sosialantropologi

I tillegg vert fylgjande emne i samfunnsøkonomi godtekne: ECON110 (10 sp), ECON130 (10 sp), ECON210 (10 sp) og ECON230 (10)

Merk: SV100, AORG100, ECON100, GEO100, INFO100, MEVI100, SAMPOL100, POLØK100, SANT100, GLOB101 og SOS100 er innføringsemne og tel ikkje som opptaksgrunnlag for PPU.

Årsstudium i sosiologi (krav 60 SP)
Emneval for årsstudium i sosiologi (krav 60 SP)
Det er flere måter å sette opp et årsstudium på. Årsstudium med spesialiseringsemner anbefales studenter med tidligere studieerfaring (minst 10 studiepoeng fra universitet eller høyskole). Årsstudium med innføringsemner og Ex.phil anbefales studenter uten tidligere studieerfaring. Du kan også velge fritt blant åpne emner ved UiB som til sammen utgjør 60 studiepoeng. Veivalget kan endres senere dersom du ombestemmer deg.
Årsstudium med spesialiseringsemne (krav 60 SP)
Emnesamansetjinga kvalifiserer til opptak til samfunnsfagdidaktikk (gir undervisningskompetanse).
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SOS103Samfunnsstrukturer i endring151
SOS101Klassisk og moderne sosiologisk teori151–22
Vel minst to emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MET102Samfunnsvitskapleg metode151–21
SOS105Arbeid under kapitalismen151–21
SOS106Økonomisk sosiologi151–21
SOS108Utdanning og samfunn151–21
SOS109Life courses in a Scandinavian welfare state151–21
SOS111Familien i endring151–21
SOS112Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner151–21
SOS113Velferd og ulikhet151–21
SOS115Miljøsosiologi151–21
SOS116Klasse, stratifikasjon og sosial mobilitet151–21
SOS117Diverse Societies and International Migration151–21
SOS118Horizontal Mobility in Sociological Perspective151–21
Årsstudium med innføringsemne og Ex.phil. (krav 60 SP)
Anbefales studenter uten tidligere studieerfaring
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-SVEKSExamen philosophicum- skuleeksamen101
SOS100AExamen facultatum - invitasjon til sosiologi med fordjupingstema201–22
SOS101Klassisk og moderne sosiologisk teori151–22
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
MET102Samfunnsvitskapleg metode151–22
SOS105Arbeid under kapitalismen151–22
SOS106Økonomisk sosiologi151–22
SOS108Utdanning og samfunn151–22
SOS109Life courses in a Scandinavian welfare state151–22
SOS110Global Dynamics151–22
SOS111Familien i endring151–22
SOS112Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner151–22
SOS113Velferd og ulikhet151–22
SOS115Miljøsosiologi151–22
SOS116Klasse, stratifikasjon og sosial mobilitet151–22
Vel fritt blant emne som til saman utgjer 60 studiepoeng (krav 60 SP)
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkjarar med generell studiekompetanse er søknadsfristen 15. april.

For spesielle søkjargrupper og for søkjarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søkjer gjennom Samordna opptak (SO). Du finn søknadsskjema og meir informasjon på nettet: www.samordnaopptak.no

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til årsstudiet i sosiologi.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Sosiologi

Årsstudium i sosiologi

Studere ved UiB?

Motta nyheter om studietilbud ved UiB, og få et gratis UiB-tøynett
Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?

Mer informasjon

About the programme

Søkerkode i Samordna opptak
184240

Les heile studieplanen

Contact

Sosiologisk institutt

Ønskjer du å vite meir, sjå studere.uib.no/samfunn eller ta kontakt med studierettleiar:

studierettleiar.svfa@uib.no
55 58 98 50

Sosiologisk institutt
studierettleiar@sos.uib.no
55 58 21 75