Hjem

Utdanning

Bachelor

Bachelorprogram i engelsk

 • Lengde3 år
 • PoenggrenseAlle/Alle
 • Studieplassar70
 • Studiepoeng180

Introduksjon

Introduksjon

Korleis blir det engelske språket endra av den leiande rolla si i verda? Alle meiner noko om «Amerika», men kva kan amerikansk litteratur og popkultur fortelje oss om nasjonen sine eigne oppfatningar av seg sjølv? Og klarer filmatiseringar av Shakespeare sine skodespel å seie noko nytt om desse klassikarane?

Det er vanskeleg å unngå det engelske språket i det globale mediebildet. Engelsk er nytta overalt, men ikkje alle kan bruke språket godt nok, eller har nok kunnskap om engelskspråkleg litteratur og kultur. Spesialkompetanse på desse felta krev ei god forståing av historie og kulturelle strukturar, og vil gi store fordelar i det globale informasjonssamfunnet vi alle er ein del av.

Engelskstudiet vil gi deg god innsikt i det engelske språket og i engelskspråkleg litteratur og kultur. Du vil lære om grunnleggande språklege forhold med omsyn til engelsk grammatikk og uttale, og få ei innføring i ulike regionale og sosiale variantar av språket. Gjennom tolking av ulike tekstar vil du også få kunnskap om sambandet mellom litteratur og samfunnsforhold både i USA og Storbritannia.

Velg Språk!

Produsent:
Flimmer Film

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Ein bachelorgrad med spesialisering i engelsk, kombinert med eit anna skolefag og praktisk-pedagogisk utdanning, vil gi undervisningskompetanse i skoleverket. Kandidatar med gode engelskkunnskapar er også å finne i mange andre yrke der kommunikasjon står sentralt, for eksempel omsetting, journalistikk, media, kulturformidling, reiseliv, marknadsføring, offentleg administrasjon og internasjonalt arbeid.

Vidare studium

Masterprogram
Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram, der du kan velje vidare spesialisering innanfor lingvistikk, amerikansk litteratur og kultur, britisk litteratur og kultur eller språklæring/-undervisning (didaktikk). 

Praktisk-pedagogisk utdanning
Dersom du kombinerer engelsk med eit årsstudium i eit anna skolefag, kan du ta eittårig praktisk-pedagogisk utdanning.

Forsking
Fagmiljøet i engelsk forskar på ei rekke område innanfor språk, litteratur og kultur. Mens enkelte for eksempel forskar på kvardagsspråket frå eit sosiolingvistisk perspektiv, har andre sett på korleis verka til William Shakespeare har blitt illustrerte gjennom hundreåra, eller på korleis amerikansk­meksikansk litteratur grip fatt i minne og historie.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, dugleikar og generell kompetanse:

Etter fullført studium:

Kunnskapar

Kandidaten

 • har ein grunnleggande kunnskap om:

- engelsk lingvistikk (fonetikk/fonologi og grammatikk)

- engelsk som globalt språk

- variantar av engelsk

- engelsk språkhistorie

- moderne engelsk lingvistikk

 • har eit omgrepsapparat som gjer han/henne i stand til å skildre sentrale aspekt ved det engelske språksystemet og teoretiske aspekt knytt til det engelske språket
 • har grunnleggande kunnskap om engelskspråkleg (hovudsakleg britisk og amerikansk) litteratur
 • har grunnleggande kunnskap om kultur og samfunnstilhøve i Storbritannia, USA og andre engelsktalande land
 • har kjennskap til og forståing av hovudgenrane innanfor engelskspråkleg litteratur gjennom eit utval av litterære verk frå ulike periodar og engelskspråklege land, samt kjennskap til litteraturvitskapleg terminologi og til ulike tradisjonar innan litteratur- og kulturstudiar

Dugleik

Kandidaten

 • kan bruke sin kunnskap om engelsk lingvistikk til å analysere språkleg materiale
 • kan analysere ulike typar engelskspråkelige litterære tekstar og vere i stand til å reflektere teoretisk over dei
 • kan forstå og samanlikne dei ulike kulturelle og samfunnsmessige trekka i engelskspråklige land
 • kan kommunisere på akademisk munnleg og skriftleg engelsk

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i relevante faglege problemstillingar om lingvistikk, litteratur og kultur
 • kan formidle og problematisere sentralt fagstoff
 • kjenne til nyskapning og nytenking om lingvistikk, litteratur og kultur
 • er gjennom arbeidet med BA oppgåva i stand til å organisere eit mindre forskingsprosjekt og bruke metode og teori som høyrer til den disiplinen kandidaten arbeider innanfor

Oppbygging

Oppbygging

Studiet inneheld inntil 20 studiepoeng med innføringsemne (ex.phil. og ex.fac.) og eit introduksjonsemne til engelskstudiet. Vidare inneheld studiet 90 studiepoeng med spesialisering i engelsk. Du kan velje alle eller delar av dei siste 60 studiepoenga frå andre fag.

Det vil vere mogleg å velje ei anna rekkefølge på emna i programmet for eksempel ved å ta spesialiseringa seinare i studiet, eller ved å bruke eit semester eller to semester til studieopphald i utlandet. Kanskje har du høgare utdanning frå før som du vil søke om å få innpassa i studiet ditt? Studierettleiaren for programmet ditt kan hjelpe deg med å sette opp ein plan. Du finn den detaljerte studieplanen for programmet nedst på sida.

Når du har fullført studieprogrammet ditt, skal du ha tileigna deg bestemte kunnskapar, ferdigheiter og generelle kompetansar. Desse er skildra i omtalen av læringsutbyte.

Bachelorprogram i engelsk (krav 180 SP)
Første semester (krav 20 SP)
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00ASExamen facultatum, Akademisk skriving101–61
EXFAC00TKSEMExamen facultatum, Tekst og kultur - seminarmodell101–61
EXFAC00TKEKSExamen facultatum, Tekst og kultur - eksamensmodellen101–61
EXFAC00SKExamen facultatum, Språk og kommunikasjon101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG100Introduksjon til engelskstudiet101–61
Spesialisering i engelsk (krav 90 SP)
Krav til spesialisering går fram av studieplanen for programmet.
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG114Engelsk grammatikk I101–62
ENG115Engelsk fonetikk og fonologi51–62
ENG125Britisk litteratur og kultur 151–62
ENG107Engelsk grammatikk II51–63
ENG108Engelsk som verdsspråk51–63
ENG109Variantar av engelsk51–63
ENG122Amerikansk litteratur og kultur 151–63
Spesialisering i engelsk - 200-nivå (krav 30 SP)
ENG261 som bacheloroppgåve (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG261Semesteroppgåve i engelsk lingvistikk: språkhistorie101–64
ENG223Engelsk lingvistikk: moderne lingvistikk101–64
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG222Engelskspråkleg litteratur og kultur101–64
ENG224Engelskspråkleg litteratur og kultur101–64
ENG262 som bacheloroppgåve (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG262Semesteroppgåve i engelskspråkleg litteratur og kultur101–64
ENG224Engelskspråkleg litteratur og kultur101–64
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG221Engelsk lingvistikk: språkhistorie101–64
ENG223Engelsk lingvistikk: moderne lingvistikk101–64
ENG263 som bacheloroppgåve (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG263Semesteroppgåve i engelsk lingvistikk: moderne engelsk101–64
ENG221Engelsk lingvistikk: språkhistorie101–64
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG222Engelskspråkleg litteratur og kultur101–64
ENG224Engelskspråkleg litteratur og kultur101–64
ENG264 som bacheloroppgåve (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG264Semesteroppgåve i engelskspråkleg litteratur og kultur101–64
ENG222Engelskspråkleg litteratur og kultur101–64
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG221Engelsk lingvistikk: språkhistorie101–64
ENG223Engelsk lingvistikk: moderne lingvistikk101–64
Valfrie studiepoeng (krav 60 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Det blir sterkt anbefalt at studentane har eit opphald i Storbritannia eller i eit anna engelsktalande land i løpet av studiet. UiB har utvekslingsavtalar med universitet over heile verda der du kan ta ein del av spesialiseringa i programmet eller studere fagemne som UiB ikkje tilbyr. I tillegg har instituttet ein avtale om studieopphald ved Det norske studiesenteret i Storbritannia (University of York).

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april.

For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO). Nettsøknad og meir informasjon finn du på Samordna opptak sine nettsider.

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til bachelorprogrammet i engelsk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Tilrådde forkunnskapar

Studiet i engelsk er teoretisk krevjande og føreset gode kunnskapar i engelsk. Det er sterkt anbefalt at studentane, i tillegg til generell studiekompetanse, har studiespesialiserande programfag i engelsk frå vidaregåande skole.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?

Mer informasjon

Om programmet

Søkerkode i Samordna opptak
184887

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for fremmedspråk

Ønsker du å vite meir, ta kontakt med studierettleiar:

studierettleiar@hf.uib.no
55 58 93 70 (10.00 - 14.00)