Hjem

Utdanning

Bachelor

Bachelorprogram i filosofi

 • Lengde3 år
 • PoenggrenseAlle / Alle
 • Studieplassar35
 • SpråkNorsk/Engelsk
 • StudiestartHaust
 • Studiepoeng180

Introduksjon

Introduksjon

Kva kjenneteiknar eit rettferdig samfunn? Er det berre vitskapen som gir oss påliteleg kunnskap? Burde eg frykte min eigen død? Kan ein bli einige om moralske spørsmål? Kva vil det seie å tenke logisk?

Filosofien studerer historia til grunnleggande spørsmål, men han lærer oss også å stille nye kritiske spørsmål. Som filosofistudent vil du bli ein del av eit aktivt fagmiljø som er kjenneteikna av refleksjon og kritisk diskusjon. Du lærer kritisk tenking og øver opp dei analytiske evnene dine ved å studere både klassikarar og moderne filosofi. Slike evner vil også hjelpe deg i møte med mange av samfunnsutfordringane i dag, innanfor klima og miljø, helse og velferd, interkulturell kommunikasjon og global rettferd.

Filosofi er eit utfordrande studium der du øver opp evner som kan overførast til mange yrke. Faget er også eigna som supplement til fordjupning i andre fag.

Studer filosofi i Bergen

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Bachelorprogrammet i filosofi gir særskilt kompetanse til sjølvstendig kritisk analyse, og solide allmennkunnskapar som kan nyttast i ei rekke yrke. Personar med denne kompetansen finn ein blant lærarar, kulturarbeidarar, innanfor offentleg forvaltning og administrasjon, i det private næringslivet og i ei rekke ulike medieverksemder. Med ein mastergrad i filosofi blir du óg kvalifisert for forskarutdanninga, og for formidling og undervisning på høgare nivå.

Vidare studium

Masterprogram
Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i filosofi.

Praktisk-pedagogisk utdanning
Dersom du kombinerer filosofi med eit årsstudium i eit anna skolefag, kan du ta eittårig praktisk-pedagogisk utdanning.

Forsking
Fagmiljøet har forskingskompetanse på ei rekke område. Forskinga er organisert i ti forskingsgrupper, som omfattar analytisk filosofi, antikkens filosofi, fenomenologi og eksistensfilosofi, filosofi og retorikk, filosofi, språk og kunst, liberalisme, miljøfilosofi, sosialfilosofi og politisk teori, subjektivering og seinmodernitet samt Wittgensteinrelaterte studium.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kunnskap:

Ein bachelor i filosofi skal ha

 • oversikt over og innsikt i sentrale klassiske filosofiske originaltekstar frå antikken til våre dagar
 • forståing for filosofien sin eigenart og for den rolla filosofihistoria spelar i filosofien
 • oversikt over sentrale filosofar og problemstillingar i samtidsfilosofien
 • grunnleggjande kjennskap til formal logikk
 • grunnlag for kritisk handsaming av ulike skriftlege og munnlege framstillingar både av fagleg og av meir allmenn art

Dugleik:

Ein bachelor i filosofi skal kunne

 • løyse ei gjeven problemstilling på ein sjølvstendig måte innan ein avgrensa periode
 • raskt trekkje ut relevant stoff frå ei større mengd litteratur for å handsame gjevne oppgåver
 • nytte sin kombinasjon av fag i spesialisering og frie studiepoeng i vidare utdanning eller yrkesplanar
 • lese og fortolke filosofiske originaltekstar som går utover pensum i tillegg til å kunne ta til seg i relevant sekundærlitteratur
 • formidle avgrensa filosofiske problemstillingar både skriftleg og munnleg

Kompetanse:

 • Bachelorstudiet i filosofi gir erfaring med kritisk analyse og drøfting av komplekse problem, ofte på høgt abstraksjonsnivå. I tillegg til å gi eit godt grunnlag for vidare studier og forsking, er dette ein kompetanse som er nyttig f.eks. i utgreingsarbeid innanfor offentleg og privat administrasjon, næringsliv og organisasjonar.
 • Ein bachelorgrad med spesialisering i filosofi i kombinasjon med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kvalifiserer for undervisning i filosofi i ungdomsskule eller vidaregåande skule.
 • Bachelorgraden gir grunnlag for opptak til masterstudium i filosofi.

Oppbygging

Oppbygging

Studiet skal innehalde inntil 20 studiepoeng med ex.phil. og ex.fac. og 90 studiepoeng med spesialisering i filosofi. Du kan velje alle eller delar av dei siste 60 studiepoenga frå andre fag.

Det vil vere mogeleg å velje ei anna rekkefølge på emna i programmet blant anna ved å ta spesialiseringa seinare i studiet, eller ved å bruke eitt eller to semester til studieopphald i utlandet. Kanskje har du også høgare utdanning frå før som du vil søke om å få innpassa i studiet ditt? Studierettleiaren for programmet ditt kan hjelpe deg med å sette opp ein plan. I studieplanen nedst på sida finn du meir detaljert informasjon om studieløpet for programmet.

Når du har fullført studieprogrammet ditt, skal ha tileigna deg bestemte egenskapar, ferdigheiter og generelle kompetansar. Desse er skildra i omtalen av læringsutbyte.

Bachelorprogram i filosofi (krav 180 SP)
Første semester (krav 20 SP)
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00ASExamen facultatum, Akademisk skriving101–61
EXFAC00TKSEMExamen facultatum, Tekst og kultur - seminarmodell101–61
EXFAC00TKEKSExamen facultatum, Tekst og kultur - eksamensmodellen101–61
EXFAC00SKExamen facultatum, Språk og kommunikasjon101–61
Spesialisering i filosofi (krav 90 SP)
Krav til program og spesialisering går fram av studieplanen for programmet.
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FIL120Filosofihistoria frå antikken til opplysningstida101–62
FIL121Filosofihistoria frå opplysningstida til 1900-talet101–63
FIL122Eit filosofisk originalverk frå antikken til opplysningstida51–62
FIL123Eit filosofisk originalverk frå opplysningstida til 1900-talet51–63
FIL124Introduksjon til praktisk filosofi101–61
FIL125Introduksjon til teoretisk filosofi101–62
FIL126Introduksjon til språkfilosofi51–63
LOG110Introduksjon til formallogikk51–62
FIL251Bacheloroppgåve i filosofi201–64
Minst 10 studiepoeng
EmnekodeEmnetittelSPSA
FIL215Fenomenologi og eksistensfilosofi101–64
FIL216Moderne politisk teori 101–64
FIL217Wittgensteinstudiar101–64
FIL218Estetikk101–64
FIL219Vitskapsfilosofi101–64
FIL220Metafysikk101–64
FIL228Moralfilosofi101–64
FIL229Nyare fransk filosofi101–64
FIL231Ope emne101–64
FIL232Ope emne med redusert oppgåvestorleik51–64
FIL233Filosofien i antikken101–64
FIL235Sinnsfilosofi101–64
FIL236Miljøetikk101–64
FIL237Politisk idéhistorie101–64
FIL238Moderne europeisk filosofi101–64
FIL239Filosofi og kjønn101–64
FIL240Ope emne 2101–64
LOG200Modallogikk101–64
KVIK201Kjønnsteori151–64
FIL230Ope emne med utvida oppgåvestorleik151–64
FIL234Filosofi og kjønn151–64
RET208Praktisk argumentasjon151–64
Valfrie studiepoeng (krav 60 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Du vil kunne ta delar av studiet i utlandet. Filosofi har blant anna ERASUMS+ avtalar med universitet i Frankrike (Lille, Montpellier), Tyskland (Berlin, München, Stuttgart, Tübingen), England (Southampton, Durham og Warwick), Italia (Genova), Østerrike (Graz, Wien), m.m.

Instututtet har også avtaler i Sverige, Tsjekkia, og Bulgaria samt 14 universiteter man kan utveksle til gjennom NORDPLUS (Nordplusnettverk i filosofi).

En liste over alle instituttets utvekslingsavtaler finnes på UiBs felles sider for utvekslingsavtaler :

http://www.uib.no/utvekslingsavtaler

Filtrer for Det humanistiske fakultetet og blad ned til man kommer til Institutt for filosofi og førstesemesterstudier.Ved å klikke videre på de enkelte avtalene, får man mer informasjon om selve avtalen, lærested, og råd andre som har reist på avtalen gir. NORDPLUS avtalene er samlet på en side man når med å velge "Nordplusnettveri i filosofi".

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april.

For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO) .

 
Søk opptak til Universitetet i Bergen og til bachelorprogrammet i filosofi.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

filosofi_colourbox10715370.jpg

filosofi
Foto:
colourbox.com

Studere ved UiB?

Motta nyheter om studietilbud ved UiB, og få et gratis UiB-tøynett
Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?

Mer informasjon

About the programme

Søkerkode i Samordna opptak
184479

Les heile studieplanen

Contact

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Ønsker du å vite meir, ta kontakt med studierettleiar:

studierettleiar@hf.uib.no
55 58 93 70 (10.00 -14.00)