Hjem

Utdanning

Bachelor

Bachelorprogram i japansk

  • Lengde3 år
  • Poenggrense42.7 / 31.7
  • Studieplassar25
  • Studiepoeng180

Introduksjon

Introduksjon

Kva er katakana, hiragana og kanji, og korleis vert det nytta? Kvifor er bruken av visittkort så omfattande i Japan? Og korleis er eigentleg kvardagen på eit japansk universitet?

Bachelorprogrammet i japansk er ei utfordrande og fascinerande reise inn i ei verkelegheit som er svært ulik vår eiga. I dag kjenner dei fleste til omgrep som sushi, anime og manga, men dei færraste kan lese manga på originalspråket eller sjå japansk film utan dubbing og undertekstar. Bachelorprogrammet i japansk vil hjelpe deg med å opne døra til denne kreative og fascinerande kulturen. Nøkkelen er ein systematisk studie av det japanske språket, ein studie som både er arbeidskrevjande og full av spennande utfordringar.

Hovudfokus i programmet er kunnskap om japansk språk og utvikling av skriftlege og munnlege kommunikasjonsferdigheiter. Etter nesten to år ved UiB går turen til Japan i eit heilt år. Samstundes med formelle språkstudiar vert du eksponert for japansk kultur og samfunnsliv, og for eit språk som både er lett og vanskeleg på same tid.

Velg Språk!

Produsent:
Flimmer Film

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Blant sektorar der kompetanse i japansk og kjennskap til Japan er nyttig, kan nemnast næringsliv (for eksempel turistnæringa og fiskeeksport), internasjonalt retta organisasjonar, undervisning, forsking, presse og media. Kandidatar med spesielt god kjennskap til japansk er blant anna å finne i utanrikstenesta eller som sysselsette med bibliotekarbeid eller omsettingsoppgåver.

Ved påbygging til mastergrad får du kvalifikasjonar for vidare studium og for forsking, formidling og undervisning på høgare nivå.

Vidare studium

Masterprogram
For tida er det ikkje tilbod om masterprogram i japansk ved UiB. Eit masterstudium i japansk språk er under planlegging. Det er òg mogleg å dra til Japan, Oslo (UiO) eller andre universitet i utlandet for å ta ein mastergrad i japansk.

Forsking
Forskingskompetansen i japansk ved UiB er språkleg, i skjeringspunktet mellom allmenn lingvistikk, kontrastive studium, omsetting og framandspråkslæring/ fagdidaktikk.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, dugleikar og generell kompetanse:

Etter fullført studium:

Kunnskapar

Kandidaten

- har inngåande metakunnskap om strukturar i det japanske språket.

- har spesialisert kunnskap om eit avgrensa Japan/japansk-relatert felt.

- veit korleis ein leitar fram japansk og engelskspråkleg Japan/japansk-relatert stoff frå bibliotek, databasar, internett og andre kjelder.

- kan lese slikt stoff med kritisk og kunnskapsbasert blikk.

- kan presentere og diskutere problemstillingar relatert til japansk språk og/eller realia, både skriftleg og munnleg.

Dugleik

Kandidaten

- kan skrive og lese rundt 1200 ideografiske skriftteikn (kanji).

- har tileigna seg vokabular og grammatikk på høgare mellomnivå.

- kan lese, skrive, snakke og forstå japansk på høgare mellomnivå.

- kan meistre ulike høflegheitsnivå.

- kan til ein viss grad bruke respektfullt og audmjukt språk.

- kan produsere ein akademisk tekst om ein Japan/japansk-relatert problemstilling.

Generell kompetanse

Kandidaten

- har innsikt i relevante japanskfaglege problemstillingar.

- kan planleggje og gjennomføre prosjektoppgåve som strekkjer seg over tid, og i tråd med etiske krav og retningsliner.

- kan greie N2 i Japanese Language Proficiency Test.

Etter andre studieår:

Kunnskapar

Kandidaten

- har kunnskapar om språkleg manifestert høflegheit, respektfullt og audmjukt språk.

- har kunnskap om språkleg variasjon.

- har kjennskap til ordspråk.

- har kjennskap til dei kulturelle referansane som finst i japanske folkeeventyr.

Dugleik

Kandidaten

- kan skrive og lese rundt 600 ideografiske skriftteikn (kanji).

- har tileigna seg vokabular og grammatiske strukturar på begynnande mellomnivå.

- kan delta i samtaler om kjente tema i normalt tempo, og på vanleg høflegheitsnivå.

- kan lese, omsetje og gjengi innhaldet i tekstar av ulike sjangrar og om ulike tema ved hjelp av ordbøker eller andre hjelpemiddel.

- kan orientere seg på japanskspråklege internettsider, og hente ut nødvendig informasjon derifrå.

Generell kompetanse

Kandidaten

- kan greie N3 i Japanese Language Proficiency Test.

Etter første studieår:

Kunnskapar

Kandidaten

- har grunnleggjande realiakunnskapar om Japan.

- har metakunnskap om det japanske språket sin fonologiske, morfologiske og syntaktiske struktur og om skriftteikna si oppbygging, samt grunnleggjande kunnskapar om språktypologiske trekk.

Dugleikar 

Kandidaten

- kan skrive og lese stavingsalfabeta og rundt 200 ideografiske skriftteikn (kanji).

- har tileigna seg basisvokabular og basisgrammatikk.

- held enkle samtaler om avgrensa tema i roleg tempo.

- skriv enkle tekstar ved hjelp av ordbøker eller andre hjelpemiddel.

- kan omsetje enkle tekstar frå japansk til norsk.

Generell kompetanse

Kandidaten

- kan greie nivå N5 i Japanese Language Proficiency Test.

Oppbygging

Oppbygging

Studiet inneheld 20 studiepoeng med innføringsemne (ex.phil. og ex.fac.) og JAP100. JAP100 gir basiskunnskapar i japansk og austasiatisk sivilisasjonshistorie, i tillegg til introduksjonsførelesningar om japansk språk. Emnet dannar grunnlaget for vidare akademiske japanskstudium. Vidare inneheld studiet 90 studiepoeng med spesialisering i japansk. Dei siste 60 studiepoenga i graden tar ein ved eit japansk universitet. Desse studiepoenga er frie, slik at du kan velje emne etter interesse og tilbod ved det japanske universitetet du kjem til.

Ein må vere merksam på at japanskemna har faste undervisningssemester. Generelt gjeld det at ein fullfører emna på 100-nivået før ein tar fatt på 200-nivå. Sjå den detaljerte studieplanen for programmet nedst på sida.

Når du har fullført studieprogrammet ditt, skal du ha tileigna deg bestemte kunnskapar, ferdigheiter og generelle kompetansar. Desse er skildra i omtalen av læringsutbyte.

Bachelorprogram i japansk (krav 180 SP)
Første semester (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
JAP100Japansk historie, samfunn og språk101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00SKExamen facultatum, Språk og kommunikasjon101–61
EXFAC00ASExamen facultatum, Akademisk skriving101–61
EXFAC00TKEKSExamen facultatum, Tekst og kultur - eksamensmodellen101–61
EXFAC00TKSEMExamen facultatum, Tekst og kultur - seminarmodell101–61
Spesialisering i japansk (krav 90 SP)
Krav til program og spesialisering går fram av studieplanen for programmet.
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
JAP110Japansk språk 1301–62
JAP120Japansk språk 2301–63
JAP205Japansk språk 3201–64
JAP252Bacheloroppgåve i japansk101–66
Valfrie studiepoeng (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
Utveksling 2 semester
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april.

For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO) .

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til bachelorprogrammet i japansk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

Studere ved UiB?

Motta nyheter om studietilbud ved UiB, og få et gratis UiB-tøynett
Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?

Mer informasjon

About the programme

Søkerkode i Samordna opptak
184582

Les heile studieplanen

Contact

Institutt for fremmedspråk

Ønsker du å vite meir, ta kontakt med studierettleiar:

studierettleiar@if.uib.no 55 58 93 70