Hjem

Utdanning

Bachelor

Bachelorprogram i russisk

 • Lengde3 år
 • PoenggrenseAlle / Alle
 • Studieplassar15
 • Studiepoeng180

Introduksjon

Introduksjon

Korleis kan det ha seg at heile 89 % av nordmennene i ei spørreundersøking meinte at Vladimir Putin gjer ein dårleg jobb, medan 86% av russarane meinte det motsette? Kvifor er det hipt å bruke latinske bokstavar i russisk internettspråk og tekstmeldingar? Korleis klarer eit språk seg utan artiklar? Og kvifor er russiske forfattarar splitta i synet på tildelinga av Nobelprisen i litteratur til Svetlana Aleksijevitsj?

Russland er det største nabolandet vårt, men trass i det er det få som har innsikt i russisk kultur og snakkar språket. Russisk er eit verdsspråk med kring 160 millionar morsmålsbrukarar både i og utanfor Russland. Det er òg eit viktig kommunikasjonsspråk for over 100 millionar menneske i mange land i Aust-Europa og Asia. Eit studium i russisk språk vil opne dører til rike og interessante kulturar.

Velg Språk!

Produsent:
Flimmer Film

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Tidlegare studentar med kompetanse i russisk språk og kultur arbeider blant anna i ulike departement og i stillingar tilknytte russisk på fylkes- og kommuneplan, spesielt i Nord-Noreg. Andre har ulike stillingar i massemedia, industri (Statoil, Aker, Telenor, fiskeri og oppdrett), humanitære organisasjonar, undervisning og dessutan i turistverksemd både i Russland og Noreg. Ved påbygging til mastergrad får du kvalifikasjonar for vidare studium og for forsking, formidling og undervisning på høgare nivå.

Vidare studium

Masterprogram
Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i russisk, som opnar for ei spesialisering i russisk litteratur, kultur eller språk.

Forsking
Fagmiljøet i russisk ved UiB har spisskompetanse på ei rekke område innanfor språk og litteratur. Nokre eksempel på aktuelle tema det blir forska på er russisk samtidslitteratur, russisk språkbruk på Internett, russiske dialektar, språkdebatt i Russland og emne innanfor moderne russisk grammatikk

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, dugleikar og generell kompetanse:

Kunnskapar 

Kandidaten

 • har god kunnskap i russisk morfologi og syntaks og utdjupa innsikt i somme grammatiske emne
 • har eit omfattande passivt og relativt stort russisk ordforråd
 • har god kunnskap om omsetjing mellom russisk og norsk
 • har innarbeidd kunnskap om hovudlinene i russisk historie
 • har solid breiddekunnskap om russisk kultur og samfunn
 • har vidfemnande kunnskap om russisk litteratur og djupnekunnskap om somme litterære emne og epokar med hovudvekt på det 19., 20. og 21. hundreår
 • har kunnskap om somme sentrale teoriar, tolkingar og metodar innanfor studiet sine fagområde
 • har spesialisert innsikt på problemfeltet til semesteroppgåva

Dugleikar

Kandidaten

 • kan analysera russisk språkstruktur og gjera greie for russiske grammatiske emne i samanlikning med norsk
 • kan setja russisk standardspråk i perspektiv som ein av fleire varietetar av russisk
 • kan forstå og vidareformidla innhaldet i middels vanskelege russiskspråklege tekstar innanfor ulike sjangrar
 • kan formulera seg godt på russisk munnleg
 • kan nytta kyrillisk handskrift og tastatur og utforma sjølvstendige tekstar på russisk innanfor utvalde sjangrar (samandrag, referat, brev, lesarinnlegg o.a.)
 • kan omsetja middels vanskelege tekstar mellom russisk og norsk
 • kan analysera ulike typar tekst med hovudvekt på skjønnlitterære tekstar
 • kan nytta fagkunnskap og eit utval teoriar, metodar og fortolkingar innan russisk språk- og litteraturvitskap til å vurdera, strukturera og kontekstualisera innhenta informasjon og utforma akademiske tekstar

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har eit reflektert og kritisk forhold til kjelder og kan nytta eit utval teoriar og metodar innanfor fagområdet til å analysera fagrelaterte emne
 • har god forståing for sentrale historiske utviklingstrekk, kulturelle uttrykk og samfunnsmessige endringsprosessar innanfor fagområdet
 • har kompetanse i å tileigna seg russiskspråkleg tekst og tale, formulera seg på russisk både munnleg og skriftleg, og i å omsetja mellom dei to språka
 • har gjennom arbeidet med heimeoppgåver og semesteroppgåva fått god øving i å planleggja, strukturera og gjennomføra prosjekt som strekkjer seg over tid
 • har eit godt grunnlag for å ta fatt på masterstudiet i russisk og til å halda fram med eiga kompetanseutvikling og spesialisering

Oppbygging

Oppbygging

Studiet inneheld inntil 20 studiepoeng med innføringsemne (ex.phil. og ex.fac.) og RUS100 - Grunnkurs i skriftleg og munnleg russisk. RUS100 er eit obligatorisk emne for å kunne ta vidare studium innanfor russisk bachelor. Vidare inneheld studiet 90 studiepoeng med spesialisering i russisk. Du kan velje alle eller delar av dei siste 60 studiepoenga frå andre fag.

Det vil vere mogeleg å velje ei anna rekkefølge på emna i programmet for eksempel ved å ta spesialiseringa seinare i studiet, eller ved å bruke eit semester til studieopphald i utlandet. Kanskje har du også høgare utdanning frå før som du vil søke om å få innpassa i studiet ditt? Studierettleiaren for programmet ditt kan hjelpe deg med å sette opp ein plan. Du finn den detaljerte studieplanen for programmet nedst på sida.

Når du har fullført studieprogrammet ditt, skal du ha tileigna deg bestemte kunnskapar, ferdigheiter og generelle kompetansar. Desse er skildra i omtalen av læringsutbyte.

Bachelorprogram i russisk (krav 180 SP)
Første semester (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
RUS100Grunnkurs i skriftleg og munnleg russisk101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00ASExamen facultatum, Akademisk skriving101–61
EXFAC00SKExamen facultatum, Språk og kommunikasjon101–61
EXFAC00TKEKSExamen facultatum, Tekst og kultur - eksamensmodellen101–61
EXFAC00TKSEMExamen facultatum, Tekst og kultur - seminarmodell101–61
Spesialisering i russisk (krav 90 SP)
Krav til program og spesialisering går fram av studieplanen for programmet.
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
RUS111Russisk grammatikk (1) og skriftleg russisk (1)151–62
RUS112Russisk kultur, tekst og tale151–62
RUS113Russisk grammatikk (2) og Skriftleg russisk (2)151–63
RUS114Russisk kultur (2) Tekst og tale (2)151–63
RUS211Russisk språkstruktur og skriftleg russisk151–64
RUS252Fordjupning i russisk litteratur og muntleg russisk med semesteroppgåve151–64
Valfrie studiepoeng (krav 60 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
RUS101SPPraktisk russisk i St. Petersburg61–6
RUS111SPSumarkurs i russisk språk61–6
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Vi tilbyr studieopphald ved det norske universitetssenteret i St. Petersburg etter det andre og i det fjerde semesteret. Dessutan er det òg mogeleg å legge inn eit studieopphald ved eit russisk universitet i semester når du tar frie studiepoeng.

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkjarar med generell studiekompetanse er søknadsfristen 15. april.

For spesielle søkjargrupper og for søkjarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO) .

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til bachelorprogrammet i russisk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

Russisk

Bachelorprogram i russisk
Foto:
Colourbox

Studere ved UiB?

Motta nyheter om studietilbud ved UiB, og få et gratis UiB-tøynett
Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?

Mer informasjon

About the programme

Søkerkode i Samordna opptak
184886

Les heile studieplanen

Contact

Institutt for fremmedspråk

Ønsker du å vite meir, ta kontakt med studierettleiar:

studierettleiar@hf.uib.no 55 58 93 70 (10.00-14.00)