Hjem

Utdanning

Bachelor

Bachelorprogram i informatikk: datavitskap

  • Lengde3 år
  • Poenggrense45,6 / 44,8
  • Studieplassar10
  • SpråkNorsk
  • StudiestartHaust
  • Studiepoeng180

Introduksjon

Introduksjon

På datavitskap lærer du å programmere i Java og Haskell, men du lærer også matematikken som ligg til grunn for mange av dagens teknologiske løysingar. Du tileignar deg ein sterk teoretisk kompetanse innanfor programmeringsspråk, algoritmar, og modellering ved hjelp av matematikk. Utvikling av avanserte datasystem krev presis formulering og modellering av problemstillingar, og ei evne til å finne fram til kjernen av problemet ¿ uansett om det dreier seg om klimamodellering, aksjehandel, medisinsk bildebehandling, eller eit nytt strategispel.

Sjølv om teknologi forandrar seg, vil kompetansen og forståing for teknologi som du tileignar deg i løpet av studiet vere tidlaus. Datavitskap gir grunnlag for nye løysingar i forsking og utvikling i andre fagfelt, både i naturvitskap, samfunnsfag og medisin. Slik kan studiet fungere som eit springbrett for masterstudium, andre gradar, eller kan tilpassast ved hjelp av valfag til ein frittståande og teoretisk sterk bachelorgrad i programutvikling.

Som student hos oss lærer du å jobbe både aleine og saman med andre programmerarar. Du blir ein del av eit aktivt og inkluderande fagmiljø, der du har gode moglegheiter for å bli kjent med framtidige arbeidsgivarar alt undervegs i studieløpet. Fagutvalet organiserer jamlege bedriftspresentasjonar, og kvar veke er det dataorakel der ein kan få svar på spørsmål og ete vaflar med forelesarane.

Du kjem til å ha teoretiske emne som bygger forståing av problemstillingar og løysingar, og i tillegg praktiske emne med øvingar på datalab. Her vil studentar som har komme lenger i utdanningsløpet, rettleie og hjelpe deg til å bli en god programmerar og problemløysar. Studieplanen inneheld ein del grunnleggande matematikkemne, og du kan også velje å gå vidare med tyngre matematikk eller supplere med andre fag som interesserer deg. I løpet av studiet tar du også minst eitt fag som er del av mastergradane i informatikk, slik at du får ein smakebit eller tjuvstart på ein framtidig mastergrad.

Datafag og informatikk

Produsent:
MatNat

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Du kan bli gründer, prosjektleiar, programmerar, systemarkitekt, forskar og lærar. Du blir kvalifisert til spennande og varierte jobbar innanfor IT-bransjen.

Informatikarar er etterspurde også i finans- og bankvesen, oljeindustrien, ny energi, forsikring og konsulentverksemd - og nær sagt alle samfunnsområde.

Med bachelorgrad i datavitskap har du kompetanse til å utføre eit vidt spekter av arbeidsoppgåver og grunnlag for undervisningskompetanse i informatikk for skuleverket. Gjennom heile studiet blir du trena til problemløysing på ulike område, som vil komme godt med uansett kva du vel å jobbe med.

For å utvikle djupare kompetanse, anbefaler vi deg å gå vidare med ein mastergrad.Studieprogrammet kvalifiserer til opptak på masterprogramma i informatikk og programutvikling.

Vidare studium

  • Bachelor

I det treårige studiet inngår emne som for eksempel datanett, lineær algebra, statistikk og algoritmar, datastrukturar og programmering.

  • Master

Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i informatikk.

  • Forsking

Forskingsaktiviteten i fagmiljøet er delt opp i seks grupper: algoritmeteori, bioinformatikk, optimering, programutviklingsteori, sikker kommunikasjon og visualisering.

  • Sjå også desse studia

Datateknologi, informatikk-matematikk-økonomi, informasjonsvitskap, informasjons- og kommunikasjonsvitskap, kognitiv vitskap.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

-Har inngåande kunnskap om informatikk og kan redegjøre for matematisk metodar som brukast for å utvikle avanserte datasystem.
-Har kjennskap til og erfaring med verkty og teknikkar for systemutvikling.

Ferdigheter

Kandidaten

-Kan formulere og løyse problemstillingar på ein logisk presis måte innan utvalde område innan informatikkfaget, som algoritmar, sikkerheit, programmering og nettverk.
-Kan analysere og fornye eksisterande programvare.

Generell kompetanse

Kandidaten

- Kan kritisk og analytisk vurdere eige og andres arbeid.
- Kan arbeide både sjølvstendig og i grupper.
- Kan på eigenhand utvide sitt kunnskapsfelt.
- Reflektere over sentrale, etiske og vitskapelege problemstillingar.

Oppbygging

Oppbygging

Krav til bachelorgraden i datavitskap er ei spesialisering på til saman 120 studiepoeng. I tillegg må 20 studiepoeng veljast blant valfrie informatikkemne, 10 studiepoeng veljast blant valfrie matematikkemne og 10 studiepoeng skal vere eit valemne frå ei av masterretningane.

Valemne gjev deg mogelegheita til sjølv å sette saman graden din fritt ut frå kva faglege interesser og karriereplanar du har.

Når du har fullført studieprogrammet ditt, skal du ha tileigna deg bestemte kunnskapar, ferdigheiter og generelle kompetansar. Desse er skildra i omtalen av studiet på nettet: uib.no/studieprogram/BAMN-DVIT

Bachelor i datavitenskap (krav 180 SP)
Innføringsemne (krav 10 SP)
Seminarmodellen på ex.phil er primært eitt tilbod til 1.semesterstudentane
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-MNEKSExamen philosophicum- skuleeksamen101–61
EXPHIL-MNSEMExamen philosophicum - seminarmodell101
Spesialisering i datavitenskap (krav 120 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF100Grunnkurs i programmering (Programmering 1)101–61
MAT111Grunnkurs i matematikk I101–61
INF101Vidaregåande programmering (Programmering 2)101–62
MAT121Lineær algebra101–62
MNF130Diskrete strukturar101–62
INF102Algoritmar, datastrukturar og programmering101–63
INF122Funksjonell programmering101–63
MAT221Diskret matematikk101–63
INF142Datanett101–64
MAT220Algebra101–64
STAT110Grunnkurs i statistikk101–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF220Programspesifikasjon101–65
INF234Algoritmer101–65
INF240Grunnleggjande koder101–65
INF251Grafisk databehandling101–65
INF270Lineær programmering101–65
INF283Innføring i maskinlæring101–65
INF226Programvaresikkerhet101–65
Informatikkval (krav 20 SP)
Du vel 20 SP blant informatikkemner, som skal inngå i spesialiseringa. NB! INF109 Dataprogrammering for naturvitskap blir ikkje godkjent som ein del av spesialiseringa i bachelorgraden.
Matematikkval (krav 10 SP)
Du vel sjølv eit matematikkemne (10 SP), som skal inngå i spesialiseringa.
Valfritt emne (krav 20 SP)
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Vi har i dag avtalar med blant anna Vienna University of Technology (Austerrike), Third University of Rome (Italia) og Charles University, Praha (Tsjekkia). Universitetet i Bergen har dessutan mange andre utvekslingsavtalar.

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er
søknadsfristen 15. april.

For spesielle søkargrupper og for søkarar
med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO). Du finn søknadsskjema og meir informasjon på: http://www.uib.no/utdanning/opptak/samordna-opptak

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til
bachelorprogrammet i datavitskap. Studiekode i Samordna opptak: 184300.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og REALFA: Matematikk R1 (eller matematikk S1 og S2) og enten Matematikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2. NB! Fra og med studieåret 2018/2019 blir det endringer i opptakskravet

Tilrådde forkunnskapar

Bachelorprogrammet i datavitskap bygger på matematikk R1+R2 og gode matematikkunnskapar er derfor anbefalt.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår. På nettsidene våre finn du meir informasjon om kva program som er opne for intern overgang og korleis du søker.

Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?

Mer informasjon

Om programmet

Søkerkode i Samordna opptak
184300

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for informatikk

Ønsker du å vite meir, ta kontakt med studierettleiar:

studierettleiar@mnfa.uib.no

55 58 30 30