Hjem
Click

Utdanning

Bachelorprogram

Bachelorprogram i informatikk: datavitskap

 • Studiepoeng180
 • Poenggrense45,6 / 44,8
 • Lengde3 år
 • Studieplassar10
 • StudiestartHaust
 • SpråkNorsk
 • StudieplanLes studieplan

Introduksjon

Introduksjon

Korleis kan ein datamaskin ta dei intelligente avgjerdene som krevst for å spele sjakk? Planlegge reiseruter slik at du kjem fram i tide med bussen? Anbefale deg filmar, musikk og til og med venner? Legge filter på bilde du har tatt?

Desse er berre nokre eksempel på område der du vil vere i stand til å utvikle programvarer og appar etter kort tid på datavitskapsstudiet. På studiet får du den fundamentale kunnskapen som trengst for å uvikle IT­løysingar for morgondagen. Denne kunnskapen er varig utover dei teknologiske plattformene som finst i dag.

Studiet legg vekt på grunnleggande teoretiske kunnskapar, og du blir trent i matematisk og logisk tankegang og problemløysing. Utvikling av avanserte IT-system krev presis formulering og modellering av problemstillingar, identifisering av problemkjernen og kvar utfordringane ligg, og evna til problemløysing før sjølve programmeringa kan ta til. Gjennom datavitskapsstudiet tileignar du deg desse evnene, som også kan brukast på mange andre område. Derfor er informatikarar ettertrakta i eit breitt spekter stillingar innanfor arbeidslivet.

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Du kan bli gründer, prosjektleiar, programmerar, systemarkitekt, forskar, lærar og mykje meir! Du blir kvalifisert til spennande og varierte jobbar innanfor IT-bransjen, ikkje berre i IT-bedrifter. Informatikarar er etterspurde også i finans- og bankvesen, oljeindustrien, forsikring og konsulentverksemd.

Med bachelorgrad i datavitskap har du kompetanse til å utføre eit vidt spekter av arbeidsoppgåver og grunnlag for undervisningskompetanse i informatikk for skuleverket. Gjennom heile studiet blir du trent til problemløysing på ulike område, som vil kome godt med uansett kva du vel å jobbe med.

Når du har fullført dette studieprogrammet, får du graden bachelor i naturvitskap.

Vidare studium

 • Bachelor

I det treårige studiet inngår emne som for eksempel datanett, lineær algebra, statistikk og algoritmar, datastrukturar og programmering.

 • Master

Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i informatikk.

 • Forsking

Forskingsaktiviteten i fagmiljøet er delt opp i seks grupper: algoritmeteori, bioinformatikk, optimering, programutviklingsteori, sikker kommunikasjon og visualisering.

 • Sjå også desse studia

Datateknologi, informatikk-matematikk-økonomi, informasjonsvitskap, informasjons- og kommunikasjonsvitskap, kognitiv vitskap.

Oppbygging

Oppbygging

Krav til bachelorgraden i datavitskap er ei spesialisering på til saman 120 studiepoeng. I tillegg må 20 studiepoeng veljast blant valfrie informatikkemne, 10 studiepoeng veljast blant valfrie matematikkemne og 10 studiepoeng skal vere eit valemne frå ei av masterretningane.

Valemne gjev deg mogelegheita til sjølv å sette saman graden din fritt ut frå kva faglege interesser og karriereplanar du har.

Når du har fullført studieprogrammet ditt, skal du ha tileigna deg bestemte kunnskapar, ferdigheiter og generelle kompetansar. Desse er skildra i omtalen av studiet på nettet: uib.no/studieprogram/BAMN-DVIT

Bachelor i datavitenskap (krav 180 SP)
Innføringsemne (krav 10 SP)
Seminarmodellen på ex.phil er primært eitt tilbod til 1.semesterstudentane
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-MNEKSExamen philosophicum- skuleeksamen101–61
EXPHIL-MNSEMExamen philosophicum - seminarmodell101
Spesialisering i datavitenskap (krav 120 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF100Grunnkurs i programmering (Programmering 1)101–61
MAT111Grunnkurs i matematikk I101–61
INF101Vidaregåande programmering (Programmering 2)101–62
MAT121Lineær algebra101–62
MNF130Diskrete strukturar101–62
INF102Algoritmar, datastrukturar og programmering101–63
INF122Funksjonell programmering101–63
MAT221Diskret matematikk101–63
INF142Datanett101–64
MAT220Algebra101–64
STAT110Grunnkurs i statistikk101–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF220Programspesifikasjon101–65
INF234Algoritmer101–65
INF240Grunnleggjande koder101–65
INF251Grafisk databehandling101–65
INF270Lineær programmering101–65
INF283Innføring i maskinlæring101–65
INF226Programvaresikkerhet101–65
Informatikkval (krav 20 SP)
Du vel 20 SP blant informatikkemner, som skal inngå i spesialiseringa. NB! INF109 Dataprogrammering for naturvitskap blir ikkje godkjent som ein del av spesialiseringa i bachelorgraden.
Matematikkval (krav 10 SP)
Du vel sjølv eit matematikkemne (10 SP), som skal inngå i spesialiseringa.
Valfritt emne (krav 20 SP)
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Læringsutbyte

Læringsutbyte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

-Har inngåande kunnskap om informatikk og kan redegjøre for matematisk metodar som brukast for å utvikle avanserte datasystem.
-Har god kjennskap til og erfaring med verkty og teknikkar som nyttast i moderne systemutvikling.

Ferdigheter

Kandidaten

-Kan formulere og løyse problemstillingar på ein logisk presis måte innan alle områder som er dekt av informatikkfaget, som algoritmar, sikkerheit, programmering og nettverk.
-Kan analysere og fornye eksisterande programvare

Generell kompetanse

Kandidaten

- Kan kritisk og analytisk vurdere eige og andres arbeid.
- Kan arbeide både sjølvstendig og i grupper.
- Kan på eigenhand utvide sitt kunnskapsfelt.
- Reflektere over sentrale, etiske og vitskapelege problemstillingar.

Utveksling

Utveksling

Vi har i dag avtalar med blant anna Vienna University of Technology (Austerrike), Third University of Rome (Italia) og Charles University, Praha (Tsjekkia). Universitetet i Bergen har dessutan mange andre utvekslingsavtalar.

Opptak

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er
søknadsfristen 15. april.

For spesielle søkargrupper og for søkarar
med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO). Du finn søknadsskjema og meir informasjon på: http://www.uib.no/utdanning/opptak/samordna-opptak

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til
bachelorprogrammet i datavitskap. Studiekode i Samordna opptak: 184300.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og REALFA: Matematikk R1 (eller matematikk S1 og S2) og enten Matematikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2.

Tilrådde forkunnskapar

Bachelorprogrammet i datavitskap bygger på matematikk R1+R2 og gode matematikkunnskapar er derfor anbefalt.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår. På nettsidene våre finn du meir informasjon om kva program som er opne for intern overgang og korleis du søker.

Søk her

Søkerkode i Samordna opptak

184300

Kontakt

Meir informasjon

Ønsker du å vite meir, ta kontakt med studierettleiar:

studierettleiar@mnfa.uib.no

55 58 30 30

Bachelorstudent i datavitenskap

Og så er det jo positivt at man er veldig ettertraktet på arbeidsmarkedet.
Anna Maria Eilertsen