Bachelorprogram i datavitskap

Fakta om studiet

StudiekodeBAMN-DVIT
Studiepoeng180
Varigheit3 år
Studieplassar20
GradBachelor i naturvitskap
UndervisingsspråkNorsk
StudiestartOppstart haust
RessursarStudieplan
TilhørerInstitutt for informatikk

Kontakt

Meir informasjon

Ønskjer du å vite meir ta kontakt med studierettleiar:
studierettleiar.mnfa@uib.no
55 58 30 30

Introduksjon

Introduksjon

Er digitale banktenester like sikre som tidlegare tiders manuelle tenester? Korleis kan vi finne optimal transport i eit trafikknettverk? Korleis kan ein lage eit mobilnett med full dekning og færrast mogleg basestasjonar? Kor intelligent kan ei datamaskin eigentleg bli?

Få fagområde er så sterkt prega av rivande utvikling og raske omveltingar som informasjonsteknologien. For å kunne tilpasse seg nyvinningar i faget trengst det ikkje berre kjennskap til teknisk utstyr og metodar som er i bruk i dag, det trengst òg ei grunnleggande forståing for prinsippa bak teknologien.

Utvikling av avanserte IT-løysingar krev ofte datafaglege kunnskapar som bygger på god matematisk forståing av metodane som blir nytta. Studiet i datavitskap gir deg akkurat denne typen kunnskap, og bygger på fundamental kunnskap om matematikk. Stor interesse for og god bakgrunn innanfor matematikk er derfor viktig.

På studiet får du kunnskap om fundamentale metodar som varer lenger enn den spesifikke teknologien som finst i dag. Det gir deg dessutan eit godt grunnlag for å bli ein av dei som utviklar informasjonsteknologien vidare.

Visste du at ...

Datavitskapsstudiet legg til rette slik at du kan ta delar av studiet utanlands, for eksempel i Italia.

Studievegar

Studievegar

  • Bachelor

I det treårige studiet inngår emne som datanett, matematikk, statistikk, programmeringsparadigme, algoritmar og datastrukturar, algebra og diskrete strukturar.

  • Master

Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i informatikk.

  • Forsking

Forskingsaktiviteten i fagmiljøet er delt opp i seks grupper: algoritmeteori, bioinformatikk, optimering, programutviklingsteori, sikker kommunikasjon og visualisering.

  • Sjå også desse studia

Datateknologi, informatikk-matematikk-økonomi, informasjonsvitskap, informasjons- og kommunikasjonsvitskap, kognitiv vitskap.

Utveksling

Utveksling

Ønskjer du å ta delar av studiet i utlandet, bør dette gjerast i løpet av det tredje året.Vi har i dag avtalar med blant anna Vienna University of Technology (Østerrike), Third University of Rome (Italia) og Charles University, Praha (Tsjekkia). Universitetet i Bergen har dessutan mange andre utvekslingsavtalar.

Finn inspirasjon og nyttig informasjon om delstudiar i utlandet her:
http://www.uib.no/utdanning/48724/reise-p%c3%a5-utveksling

Kva kan du bli

Yrkesvegar

Du blir kvalifisert for ei rekke ulike datarelaterte jobbar både innan privat verksemd og offentleg forvalting. Aktuelle arbeidsplassar kan vere IT-bedrifter, men du kan òg arbeide i andre verksemder, som i finans- og bankvesen, oljeindustrien, forsikring og konsulentverksemd. Arbeidsoppgåvene ein har kompetanse til å utføre spenner vidt, gjerne med ei matematisk vinkling. Nokre typiske eksempel er programmering, systemutvikling, internett, og oppgåver knytte til datasikkerheit. Graden gir også grunnlag for undervisningskompetanse i informatikk for skoleverket.

Når du har fullført dette studieprogrammet, får du graden bachelor i naturvitskap.

Opptak

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er
søknadsfristen 15. april.

For spesielle søkargrupper og for søkarar
med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO). Du finn søknadsskjema og meir informasjon på: http://www.uib.no/utdanning/opptak/samordna-opptak

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til
bachelorprogrammet i datavitskap. Studiekode i Samordna opptak: 184300.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og
REALFA: Matematikk R1 eller (S1+S2) OG fordjuping i eitt realfag (R1+R2) eller FYS(1+2) eller KJE(1+2) eller BIO(1+2) eller INFO(1+2) eller GEO(1+2) eller TEK(1+2).

Meir informasjon finn du her: http://link.uib.no/?1jIFY

Tilrådde forkunnskapar

Bachelorprogrammet i datavitskap bygger på Matematikk R1+R2 og gode mattekunnskapar er derfor tilrådd.

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær: 42,3

Førstegangsvitnemål: 41,1

Overgangsordninger

Finn ut kva program som er opne for intern overgang og korleis du søker: http://link.uib.no/?3S29o

Det er mogleg å byte studieprogram både haust og vår.

Læringsutbyte

Læringsutbyte

Etter fullført BA-program i datavitenskap skal studentene kunne

  • programmere mellomstore informasjonssystem og analysere store informasjonssystem
  • bruke og forstå matematiske teknikkar som statistikk og algebra, knytte til informasjonssystem
  • formulere og løyse problemstillingar på ei matematisk presis måte innan programtryggleik, nettverkstryggleik og algoritmar
  • formulere og løyse matematiske problemstillingar innan ulike informatikkrelaterte områder

Oppbygging

Oppbygging

Krav til bachelorgraden i datavitskap er ei spesialisering på til saman 110 studiepoeng. I tillegg må minst 30 studiepoeng veljast blant valfrie informatikkemne og 10 studiepoeng veljast blant valfrie matematikkemne.Statistikk tel også som valfrie poeng i matematikk.

Gjennom heile studiet vil du møte ein kombinasjon av teoretiske og meir praktiske emne. Studiet har hovudfokus på programmering, men dekker heile spekteret frå tekniske til praktisk orienterte datafag. Ved å legge stor vekt på grunnleggande datafag blir du i stand til å tilpasse deg og utvikle deg i takt med dei stadig vekslande trendane i fagfeltet. Studiet gir ei brei fagleg plattform som dannar grunnlag for arbeidslivet og vidare utdanning.

Når du har fullført studieprogrammet ditt, skal du ha tileigna deg bestemte kunnskapar, ferdigheiter og generelle kompetansar. Desse er skildra under læringsutbyte.

Studieløp

Bachelor i datavitenskap (krav 180 SP)
Valfritt
Utenlandsopphold, høst
Utenlandsopphold, vår
Innføringsemne (krav 20 SP)
Vel minst eit av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-MNEKSExamen philosophicum- skuleeksamen101–61
EXPHIL-MNSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Vel minst eit av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT111Grunnkurs i matematikk I101–61
MAT101Brukarkurs i matematikk I101–61
Spesialisering i datavitenskap (krav 100 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF100Grunnkurs i programmering (Programmering 1)101–61
INF101Vidaregåande programmering (Programmering 2)101–62
MAT121Lineær algebra101–62
MNF130Diskrete strukturar101–62
INF102Algoritmar, datastrukturar og programmering101–63
MAT221Diskret matematikk101–63
STAT110Grunnkurs i statistikk101–63
INF142Datanett101–64
MAT220Algebra101–64
INF121Programmeringsparadigmer101–66
Informatikkval (krav 30 SP)
Du vel 30 SP blant informatikkemner, som skal inngå i spesialiseringa. NB! INF109 Dataprogrammering for naturvitskap blir ikkje godkjent som ein del av spesialiseringa i bachelorgraden.
Matematikkval (krav 10 SP)
Du vel sjølv eit matematikkemne (10 SP), som skal inngå i spesialiseringa.
Valfritt emne (krav 20 SP)
Valemner på Høgskolen i Bergen
Valfritt
Avansert programvareteknologi (HiB)
Moderne systemutviklingsmetoder (HiB)
Agentteknologier (HiB)
Utvalgte emner i programvareutvikling (HiB)
Modell-basert programvareutvikling (HiB)
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utvalgt vitnesbyrd: