Hjem
Click

Utdanning

Bachelorprogram

Bachelorprogram i nanoteknologi

 • Studiepoeng180
 • Poenggrense

  50.1 / 50.7.

 • Lengde3 år
 • Studieplassar20.
 • StudiestartHaust
 • SpråkNorsk
 • StudieplanLes studieplan

Introduksjon

Introduksjon

Lurer du på korleis naturen sine byggesteinar verker saman på nano­skala og korleis vi forskar vi på dette på universitetet? Kva er nanoteknologi og kva kan nanoteknologi gjere for oss i vår kvardag?

Ta ein millimeter og del han i ein million delar, da har du ein nanometer. Med nanoteknologi prøver ein å måle og endre på strukturar på denne lengdeskalaen, slik at materiala vi lagar, kan få nye og optimale eigenskapar. Det kan skje for eksempel ved å bruke nanopartiklar, nanodråpar eller nanoporer.

Nanoteknologi blir blant anna brukt ved design av nye funksjonelle material innanfor elektronikk, farmasi, kjemisk katalyse og instrumentutvikling. I aukande grad finn ein nanoteknologi i produkt som vi omgir oss med til dagleg, som datautstyr, sensorar, solkrem og andre produkt for personleg pleie, medisinar og sportsutstyr. Eit anna eksempel på felt der nanoteknologien er relevant, er i utviklinga av nye, fornybare energikjelder, for eksempel solcellepanel med høg kapasitet og fleksible bruksområde.

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Med utdanning innanfor nanoteknologi/nanovitskap vil du blant anna kunne arbeide i desse bransjane: forsking, teknologisk industri, undervisning, offentlege kontrollorgan og forvaltning. Med ein bachelorgrad i nanoteknologi har du eit godt grunnlag for å gå vidare på masterstudiet i nanovitskap. Dersom du avsluttar studia etter fullført bachelorgrad, er det breidda i realfagsbakgrunnen som er ditt største konkurransefortrinn.

Vidare studium

Bachelorprogram

Det treårige studiet gir deg eit tverrfagleg grunnlag innanfor fysikk, kjemi, molekylærbiologi og matematikk. Studiet gir deg òg kunnskap om kva som kjenneteiknar nanoteknologi samanlikna med dei ulike naturvitskapane som nanoteknologien er basert på.

Masterprogram

Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i nanovitskap, molekylærbiologi, kjemi, fysikk eller medisinsk biologi. Ta kontakt med studierettleiar for meir informasjon om masterstudiet i nanovitskap.

Forsking

Nanovitskap har på få år vakse til å bli ei ny hovudretning i realfagleg forsking både i Noreg og internasjonalt. UiB har gjennom fleire år bygd opp sterke forskargrupper i faget.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Etter fullført bachelorgrad i nanoteknologi skal kandidaten kunne:

Kunnskapar

 • Gjere greie for sentrale kvalitative og kvantitative modellar i fysikk, kjemi og molekylærbiologi.
 • Gi døme på nanoteknologiske produkt og prosessar, og forklare korleis ønskte og uønskte eigenskapar blir bestemt av struktur og prosessar på nanoskala.
 • Følgje etablerte protokollar for framstilling og karakterisering av nanostrukturerte material i tråd med gjeldande reglar for sikker laboratoriepraksis.

Ferdigheiter

 • Drøfte nanovitskaplege fenomen og eigenskap-struktursamanheng ved hjelp av forklaringsmodellar frå dei grunnleggjande naturvitskapane samt matematikk.
 • Bruke moderne vitskaplege analyseinstrument innan nanoteknologi.

Generell kompetanse

 • Presentere eigne forskingsresultat både munnleg og skriftleg.
 • Kommunisere på tvers av dei naturvitskaplege disiplinane fysikk, kjemi og molekylærbiologi.
 • Ha innsikt og reflekterte haldningar om etiske og samfunnsmessige aspekt ved nanoteknologi og nanoteknologi.

Oppbygging

Oppbygging

Bachelorprogrammet i nanoteknologi inneheld 130 studiepoeng spesialisering innanfor nanoteknologi, grunnleggande naturfag (molekylærbiologi, kjemi, fysikk) og matematikk. Dei resterande 50 studiepoenga inkluderer ex.phil. og fire valfrie emne.

I andre semester møter du emnet Perspektiv i nanovitskap og -teknologi. Dette emne vann UiB sin pris for utdanningskvalitet («Ugleprisen») i 2010.

Bachelorprogram i nanoteknologi (krav 180 SP)
Innføringsemne (krav 10 SP)
Seminarmodellen på ex.phil er primært eitt tilbod til 1.semesterstudentane
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-MNSEMExamen philosophicum - seminarmodell101
EXPHIL-MNEKSExamen philosophicum- skuleeksamen101–61
Spesialisering i nanoteknologi (krav 100 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
KJEM110Kjemi og energi101–61
MAT111Grunnkurs i matematikk I101–61
MAT112Grunnkurs i matematikk II101–62
NANO100Perspektiv i nanovitskap og -teknologi101–62
KJEM120Grunnstoffenes kjemi101–63
KJEM221Grunnleggjande kvantemekanikk101–63
MOL100Innføring i molekylærbiologi101–64
NANO161Innføring i nanoteknologi og -instrumentering101–64
MOL200Metabolisme; reaksjonar, regulering og kompartmentalisering101–65
NANO244Material- og nanokjemi101–65
Spesialisering, fysikkvalg (krav 20 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PHYS111Mekanikk 1101–62
PHYS112Elektromagnetisme og optikk101–63
Basisgruppe (krav 10 SP)
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
KJEM122Syntetisk uorganisk kjemi101–64
KJEM131Organisk syntese og analyse101–65
PHYS114Grunnleggjande målevitskap og eksperimentalfysikk101–64
Valfrie emne (krav 40 SP)
Vel fritt emne som til saman utgjer 40 studiepoeng
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Det er lagt opp til at du kan ta sjette semester av studiet ved ein lærestad i utlandet. Bachelorprogrammet i nanoteknologi har i dag tilrettelagde utvekslingsavtalar med Interdisciplinary Nanoscience Center (iNano) ved Aarhus Universitet i Danmark og Technische Universität i Graz i Austerrike. I tillegg kan du reise på utveksling over heile verda gjennom UiB sine mange avtaler om utveksling med andre lærestader.

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april.

For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO). Nettsøknad og meir informasjon finn du på Samordna opptak sine nettsider (http://www.samordnaopptak.no)

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til bachelorprogrammet i nanoteknologi.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og REALFA: Matematikk R1 (eller matematikk S1 og S2) og enten Matematikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2.

Tilrådde forkunnskapar

Det er sterkt anbefalt å ha tatt Fysikk 1 + Kjemi 1+2 + Matematikk R1+R2.

Overgangsordninger

Det er ikkje mogleg å søke om intern overgang til Bachelorprogram i nanoteknologi.

Søk her

Søkerkode i Samordna opptak

184939

Kontakt

Meir informasjon

Ønsker du å vite meir, ta kontakt med studierettleiar:

studierettleiar@mnfa.uib.no 55 58 30 30 (10.00 ¿ 15.00).