Hjem
Click

Utdanning

Bachelorprogram

Bachelorprogram i fysikk

 • Studiepoeng180
 • Poenggrense

  42,8 / 44,7

 • Lengde3 år
 • Studieplassar45
 • StudiestartHaust
 • SpråkNorsk
 • StudieplanLes studieplan

Introduksjon

Introduksjon

Korleis heng verda saman? Kan vi gjenskape forholda rett etter Big Bang? Kor smått er det minste vi kan «sjå»? Kva er ei kvantedatamaskin, og korleis blir ho laga? Korleis blir atmosfæren si samansetting påverka av energitransport frå sola? Korleis kan ein måle og modellere kompliserte fysiske prosessar?

Fysikk er eit grunnleggande fag som tar føre seg heile naturen, frå det indre i atomkjernane til dei fjernaste galaksane. Fysikken er også fundamentet for andre naturvitskapar og for all moderne teknologi.

Studiet skal gjere greie for det teoretiske grunnlaget for fysikken, og elles eksperimentelle metodar og naturvitskapeleg og teknologisk bruk av fysikk. Det blir lagt vekt på analytisk tenkemåte og teoretisk og praktisk problemløysing.

I løpet av studiet vil du få kvalifikasjonar som er etterspurde i ulike delar av samfunnet. Studiet femner vidt, frå teoretisk og eksperimentell fysikk og modellering til tema knytte til dagens teknologi og industri.

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Fysikarar er svært etterspurde både i industrien, i forsking, i skoleverket og i forvaltninga. Kandidatar med solide basiskunnskapar i matematikk og fysikk er mangelvare på den norske arbeidsmarknaden. Desse faga dannar òg grunnlaget for den teknologien vi kjem til å nytte i framtida, og slik er dei ein viktig faktor i verdiskapinga i samfunnet.

Vidare studium

 • Bachelor

Primærfaga i det treårige bachelorstudiet er klassisk fysikk, moderne fysikk, mekanikk, elektrisitetslære, optikk, varmelære og kvantefysikk. Desse emna bygger i stor grad på grunnkursa i matematikk.

 • Master

Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i fysikk.

 • Forsking

Fagmiljøet ved UiB forskar på eit vidt spekter av disiplinar: Akustikk, elektronikk og målevitskap, nanofysikk, optikk og atomfysikk, petroleum- og prosessteknologi, romfysikk, skoleretta fysikk og formidling, subatomær fysikk, teoretisk fysikk og energifysikk. Utvikling og bruk av måleinstrument er eit eksempel på forsking vi gjer i samarbeid med internasjonale miljø. 

Oppbygging

Oppbygging

Bachelorprogrammet i fysikk skal innehalde til saman 150 studiepoeng med innføringsemne, spesialisering i fysikk og grunnleggande matematikk. Du kan velje alle eller delar av dei siste 30 studiepoenga frå andre fag.

Du står fritt til å velje kva fagområde du vil ta emne ifrå, men vi anbefaler at du tar emne innanfor matematikk, fysikk eller geofysikk. Ta kontakt med studierettleiaren for meir informasjon om gode fagkombinasjonar.

Bachelor i fysikk (krav 180 SP)
Spesialisering i fysikk (krav 70 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PHYS111Mekanikk 1101–62
PHYS112Elektromagnetisme og optikk101–63
PHYS113Mekanikk 2 og termodynamikk101–63
PHYS114Grunnleggjande målevitskap og eksperimentalfysikk101–64
PHYS117Prosjektoppgåve i fysikk101–65
Vel minst to emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PHYS118Moderne fysikk I101–64
PHYS116Signal- og systemanalyse101–65
PHYS119Moderne fysikk II101–65
Obligatoriske emne (krav 50 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF109Dataprogrammering for naturvitskap101–61
MAT111Grunnkurs i matematikk I101–61
MAT112Grunnkurs i matematikk II101–62
Vel minst to emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT131Differensiallikningar I101–62
MAT212Funksjonar av fleire variable101–63
MAT121Lineær algebra101–64
Examen philosophicum (krav 10 SP)
Du kan velje mellom to variantar av ex.phil. Seminarvarianten kan kun veljast i 5. semester.
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-MNSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–65
EXPHIL-MNEKSExamen philosophicum- skuleeksamen101–65
Valfrie emne (krav 50 SP)
Vel fritt emne som til saman utgjer 50 studiepoeng
Utveksling
Valfritt
Utenlandsopphold, vår
Utenlandsopphold, høst
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Læringsutbyte

Læringsutbyte

Ved avlagt bachelorprogram i fysikk skal studenten kunne:

 

 • Gjøre greie for fysikkfaget sin eigenart og utvikling
 • Forklare matematiske omgrep og anvende matematisk formalisme innan for eksempel analyse, komplekse tall, lineær algebra og enkle differensiallikningar på fysiske problem
 • Forklare dei sentrale omgrep innan fysikken, og greie ut om samanhenger mellom disse.
 • Analysere fysiske problemstillingar og utføre fysiske berekningar ved bruk av den kunnskapen studenten har tilegna seg innan klassisk mekanikk og relativitetsteori, elektromagnetisme, kvantemekanikk, statistisk fysikk, termodynamikk og kjerne- og partikkelfysikk.
 • Teikne skisser som systematiserer problemstillingar i fysikkoppgåver
 • Bruke grunnleggjande eksperimentell apparatur for målingar av fysiske størrelsar og gjere usikkerhetsoverslag
 • Samanfatte laboratoriearbeid i ein skriftleg rapport
 • Utføre sjølvstendig prosjektarbeid, og skrive og presentere avsluttande prosjektrapport i tråd med god vitskapelig praksis
 • Oppsøke og anvende kunnskapar i fysikk ut over det lærestoff som inngår i studiet

Utveksling

Utveksling

Dersom du ønsker eit utanlandsopphald under bachelorstudiet, kan eitt eller to semester av utdanninga gjennomførast ved eit utanlandsk universitet eller ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). Vi har samarbeidsuniversitet med gode fagtilbod som passar studentane våre godt. Blant anna har vi avtalar med universitet i Hong Kong, Cape Town, Sheffield og Heidelberg. På den måten får du tilbod om eit tilrettelagt utanlandsopphald som blir integrert i graden.

Opptak

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er
søknadsfristen 15. april.

For spesielle søkargrupper og for søkarar
med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO). Du finn søknadsskjema og meir informasjon på: http://www.uib.no/utdanning/opptak/samordna-opptak

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til
bachelorprogrammet i fysikk. Studiekode i Samordna opptak: 184857. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og REALFA: Matematikk R1 (eller matematikk S1 og S2) og enten Matematikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2.

Tilrådde forkunnskapar

Undervisninga i bachelorprogrammet i fysikk bygger på Fysikk1+2 og Matematikk R1+R2.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

Søk her

Søkerkode i Samordna opptak

184857

Kontakt

Meir informasjon

Ønsker du å vite meir, ta kontakt med studierettleiar:

studierettleiar@mnfa.uib.no

55 58 30 30

I vinden

Vindkraft og spesielt offshore vindkraft er en raskt voksende næring i Europa og Norge.
Lene Sælen
Forskningsingeniør