Hjem
Click

Utdanning

Bachelor

Bachelorprogram i arbeids- og organisasjonspsykologi

 • Studiepoeng180
 • Poenggrense54,0 / 47,2
 • Lengde3 år
 • Studieplassar60
 • StudiestartHaust
 • SpråkNorsk/Engelsk
 • StudieplanLes studieplan

Ny student

Ny student

Velkomen som ny student hos oss!

Første oppmøte er måndag 14. august:

Mandag 14. august, kl. 11:45 skal du møte i Grieghallen for eit felles informasjonsmøte og inndeling i faddergrupper (studieprogramvis).

Rett etter informasjonsmøte i Grieghallen skal du saman med faddergruppa di gå til orienteringsmøte for ditt studieprogram. Dette startar kl. 12:45 i Christies gate 12 (Bjørn Christiansens hus) i auditorium 128. Christies gate 12

Undervising:

Di første forelesing er i PSYK111 tirsdag 22. august kl. 14:15 i auditorium 1 på Dragefjellet. Dragefjellet

Timeplanar finn du oppe til høgre på den einskilde emneside: (vel hausten 2017)

PSYK113

PSYK111

PSYK112

(vel "hausten 2017").

Hjelp til semesterregistrering:

Tysdag 15. august vil det bli gjennomført felles semesterregistrering i Christies gate 12 «C12 - Bjørn Christiansens hus»", seminarrom 110 og 111. Du tek med PC/nettbrett/smarttelefon og møtar opp saman med faddergruppa di. Frå kl. 10:00. Sjekk tid og stad med fadderen din.

Viktig informasjon om alt frå semesterregistrering til fadderveka:  

Ny student på lavere grad - PSYFA

Gjer deg kjend med UiB, om blant anna bustad, lesesalar og studentbevis

Har du spesielle behov?

Du kan få tilrettelagt undervising og eksamen viss du har plager som medførar ei ulempe i studiesituasjonen.

Spørsmål?

Ta kontakt med oss i Infosenteret i Bjørn Christiansens hus, telefonnummer 55 58 27 10 og e-post: studieveileder.psyfa@uib.no

Kunnskap om psykologi vil aldri være forgjeves
Eirin Rygg Veseth
Psykologilærer og hundeinstruktør

Introduksjon

Introduksjon

Arbeidslivet er ein av dei viktigaste arenaene for menneske i vår tid. Gjennom arbeidet møter vi andre, realiserer oss sjølve og utviklar oss som menneske. På arbeidsplassen kan vi oppleve medgang og meistring, men også stress, mobbing og utbrenning.

I bachelorstudiet i arbeids- og organisasjonspsykologi lærer du at eit godt arbeidsmiljø har stor innverknad på trivsel, helse og produktivitet på ein arbeidsplass.

I studiet får du inngåande kunnskap om korleis du kan få verksemder til å forstå at menneska er den viktigaste ressursen dei har, og hjelpe verksemder med å utvikle dei tilsette ved å ta omsyn til både yteevne og sjølvrealisering.

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Studentar som har ein bachelor i arbeids- og organisasjonspsykologi har fått jobbar innanfor felt som:

 • utvikling og leiing av menneske i organisasjonar
 • personalansvar, konsulent og personell med ansvar for profesjonalisering, rekruttering, kompetanseheving og opplæring i helse-, miljø- og tryggleik (HMS)
 • organisasjonskonsulentar
 • forsking og utdanning

Studiet er også aktuelt for dei som ønskjer ei vidareutdanning, fordjuping og spesialisering innan organisasjon og arbeid.

Vidare studium

Master

Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i psykologi med fokus på arbeids- og organisasjonspsykologi.

Forsking

I fagmiljøet ved arbeids- og organisasjonspsykologi forskar «FALK», på arbeidsmiljø, leiing og konflikt på arbeidsplassen. Ei anna gruppe, «Operational Psychology Research Group», forskar på korleis vi oppfattar risiko og problemløysing i usikre, tidsknappe situasjonar.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Kandidaten... 

 • har kunnskap om og forståing for sentrale omgrep, teoriar og modellar innan fagområdet arbeids- og organisasjonspsykologi.
 • kan forstå korleis fenomen på individ-, dyade-, gruppe- og organisasjon kan studerast og forklarast på fleire måtar og vurdere ulike teoretiske forklaringar opp mot kvarandre.
 • kan beskrive faget sin historiske utvikling.
 • kan halde seg oppdatert på fagområda arbeidspsykologi , organisasjonspsykologi, personalpsykologi og leiingspsykologi.
 • har kunnskap om forskingsmetodar innan arbeids- og organisasjonspsykologi

Ferdigheiter

Kandidaten... 

 • Kan vurdere ulike forskingsmetodar for innsamling og analyse av eit datamateriale.
 • Kan anvende individuelle -, gruppebaserte- og organisasjonsperspektiv i analyse og beskriving av relevante fenomen.
 • Kan gjennomføre litteratursøk og sette seg inn i og vurdere relevant faglitteratur.
 • Kan demonstrere god skriftleg og munnleg formidlingsevne i tråd med fagfeltet.
 • Kan gjennomføre eit sjølvstendig avgrensa akademisk arbeid i tråd med faglege, metodiske og etiske retningsliner.

Generell kompetanse

Kandidaten... 

 • Kan vise ei kritisk tilnærming til gjeldande kunnskap og praksis innanfor fagfeltet arbeids- og organisasjonspsykologi.
 • Kan arbeide sjølvstendig og saman med andre i grupper, organisere og planlegge arbeid innanfor gitte fristar, og i tråd med etiske krav og retningsliner.
 • Kan formidle sentralt fagstoff både skriftleg og munnleg til ulike målgrupper.
 • Har innsikt i relevante fagetiske problemstillingar.

Oppbygging

Oppbygging

Studieprogrammet skal innehalde følgjande:

 • 30 studiepoeng med innføringsemne.
 • 120 studiepoeng med spesialisering innanfor arbeids- og organisasjonspsykologi, inkludert metode.
 • 30 studiepoeng valfrie emne der alle eller delar kan veljast frå andre fag.

Under ser du korleis bachelorprogrammet i arbeids- og organisasjonspsykologi er lagt opp.

1. semester:

 • PSYK111 Innføring i psykologi og psykologiens historie(15 studiepoeng)
 • PSYK112 Sosial- og personlighetspsykologi (10 studiepoeng)
 • PSYK113 Innføring i metode (5 studiepoeng)

2. semester:

 • PSYK114 Utviklings-, kognitiv og biologisk psykologi (15 studiepoeng)
 • PSYK106 Personalpsykologi (15 studiepoeng)

3. semester:

 • PSYK110 Arbeids- og organisasjonspsykologi (30 studiepoeng)

4. semester:

 • PSYK202 Metode (15 studiepoeng)
 • PSYK210 Nyare teoretiske, metodiske og empiriske bidrag i arbeids- og organisasjonspsykologi (5 studiepoeng)
 • EXPHIL-PSSEM/EXPHIL-PSEKS Examen philosophicum (10 studiepoeng)

5. semester:

 • Valfrie emne (30 studiepoeng)

6. semester.

 • PSYK200 Leiingspsykologi (15 studiepoeng)
 • PSYK201 Bacheloroppgåve (15 studiepoeng)

Når du har fullført studieprogrammet ditt, skal du ha tileigna deg bestemte kunnskapar, ferdigheiter og generelle kompetansar.

Bachelorprogram i arbeids- og organisasjonspsykologi (krav 180 SP)
Valfritt
Utenlandsopphold, 1 semester
Innføringsemner - psykologi (krav 30 SP)
Hugs at du må velge ein av exphil-variantane.
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PSYK111Innføring i psykologi og psykologiens historie151–61
PSYK113Innføring i metode51–61
Vel minst eit av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-PSEKSExamen philosophicum- skuleeksamen101–64
EXPHIL-PSSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–64
Bachelor i arbeids- og organisasjonpsykologi spesialisering (krav 120 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PSYK112Sosial- og personlegdomspsykologi101–61
PSYK114Utviklings-, kognitiv og biologisk psykologi151–62
PSYK106Personalpsykologi151–62
PSYK110Arbeids- og organisasjonspsykologi301–63
PSYK202Metode151–64
PSYK210Nyare teoretiske, metodiske og empiriske bidrag i arbeids- og organisasjonspsykologi51–64
PSYK200Leiingspsykologi151–66
PSYK201Bacheloroppgave i arbeids- og organisasjonspsykologi151–66
Valfrie emne (30 studiepoeng) (krav 30 SP)
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Det finst i dag mange alternativ for deg som ønsker å ta delar av utdanninga di i eit anna land. UiB har mange utvekslingsavtaler, både i og utanfor Europa. Du kan for eksempel studere ved universitet i Australia, Sør-Afrika, USA, Canada, Storbritannia, Nederland, og Danmark. Det er ein fordel om du reiser ut i den valfrie delen av programmet (sjå oversikt under Oppbygging).

Anbefalte utvekslingsavtalar

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april. For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars. Du søker gjennom Samordna opptak

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Arbeids- og organisasjonspsykologi

Arbeids- og organisasjonspsykologi
Foto:
Colourbox

Studere ved UiB?

Motta nyheter om studietilbud ved UiB, og få et gratis UiB-tøynett

Søk her

Søkerkode i Samordna opptak

184903

Kontakt

Meir informasjon

studierettleiar.psyfa@uib.no

55 58 27 10