Hjem
Click

Utdanning

Bachelor

Bachelorprogram i film- og TV-produksjon

Introduksjon

Programmet utgår

Studentar vert ikkje tekne opp til dette studieprogrammet. Sjå Bachelorprogram i TV-produksjon (BASV-TVP)

Introduksjon

Korleis formidlar ein best kjensler gjennom kameralinsa? Kor viktig er det gylne snittet i ein intervjusituasjon? Har nyheitsdekninga endra seg dei siste 30 åra, og korleis kjem ho til å vere i framtida?

Du lærer å lage filmar, frå idé og manuskript til ferdig klipt film. For å kunne lage ein god film eller ein god reportasje, er det viktig å ha både teoretisk og praktisk bagasje. Teoridelen er viktig for å få i gang ein refleksjon rundt dei audiovisuelle verkemidla. Difor lærer du for eksempel om publikum og deira oppleving og forståing av tekstar i ulike medium, i tillegg til den praktiske opplæringa i faget.

Praksis er nødvendig for å få den allsidige produksjonskompetansen som trengst for å møte yrkeslivet. Du får tidleg ei grundig teknisk innføring, og seinare kjem kurs om til dømes reportasjeproduksjon og manusutvikling.

Det siste semesteret går med til å lage ein kortfilm.

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Ein bachelorgrad i film- og tv-produksjon kvalifiserer deg til arbeid innanfor film- og tv-produksjon, både i store produksjonsselskap, medieverksemder og organisasjonar, og som sjølvstendig film- og tv-arbeidar.

Vidare studium

Bachelorprogram

Det treårige studiet består av nokre reine teorikurs og nokre kurs som kombinerer teori og praksis. I løpet av dei praktiske kursa skal du blant anna vera med på å lage reportasje, webserie, minidokumentar og kortfilm.

Masterprogram

Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i medievitskap.

Forsking

Forsking på film og fjernsyn har stått sentralt heilt sidan faget blei oppretta i 1985. Forskinga fokuserer særleg på historikk og estetikk. Sjangerstudiar, forteljeteori og stilistiske endringar som følge av ny digital teknologi er viktige interessefelt.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Ein kandidat med fullført program skal ha følgjande totale læringsutbytte definert i kunnskap, dugleikar og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har grunnleggjande kunnskap om produksjonsprosessen i film & tv frå idèutvikling til publisering
 • har god kunnskap om dei audiovisuelle medias sjangrar og verkemiddel
 • har kunnskap om film- og fjernsynshistorie
 • har kjennskap til medias rolle for publikum og i samfunnet
 • har kunnskap om ulike publiseringsplattformer
 • har kjennskap til medieindustriens organisering og arbeidsmåtar
 • har kjennskap til journalistiske verktøy og metodar i så vel innhenting, som bearbeiding og presentasjon av informasjon
 • har kjennskap til grunnleggjande problemstillingar om etikk og opphavsrett

 

Dugleikar

Kandidaten

 • kan planlegga og gjennomføra ein reportasje og dokumentar for fjernsyn og Internett
 • kan skriva manus for kortfilm
 • kan produsera fiksjon i kortformat
 • meistrar digitalt produksjonsutstyr for foto, lydopptak og postproduksjon
 • har spesialiserte dugleikar i éin fagfunksjon (regi, foto, klipp, produsent, lyd)

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan reflektera over eigen praksis
 • forstår konsekvensar av eigen yrkesutøving
 • kan arbeida kreativt i team
 • kan analysera medieinnhald

Oppbygging

Oppbygging

Bachelorprogrammet i film- og tv-produksjon begynner det første semesteret med innføringsemne for programmet. Deretter må du fylle 90 studiepoeng med spesialisering i film- og tv-faglege emne, teoretisk så vel som praktisk retta, og 60 studiepoeng med hovudvekt på planlegging og gjennomføring av avsluttande produksjonar (bacheloroppgåve). Studiet krev aktiv deltaking i undervisninga.

Bachelorprogram i film- og TV-produksjon (krav 180 SP)
Førstesemesteret i bachelorprogram i film/TV (krav 20 SP)
Exphil (krav 10 SP)
Vel mellom seminar- eller eksamensmodell av ex.phil.
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-SVSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
EXPHIL-SVEKSExamen philosophicum- skuleeksamen101–61
Obligatoriske innføringsemne (krav 10 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MEVI100Examen facultatum - Introduksjon til media og kommunikasjon101
Studieforløp, bachelorprogram i film/TV (krav 160 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INFOMEVI106Examen facultatum - Introduksjon til film-/tv, journalistikk og nye medier101–61
INFOMEVI171Nye medier: produksjon og analyse152
MEVI102Mediepublikum152
MEVI103Medietekster: teori og analyse151–33
MEVI153Dokumentar og reportasje153
MEVI165Reportasjejournalistikk154
MEVI223Visuelle media 154
MEVI254Manusutvikling og spesialisering 305
MEVI250Bacheloroppgåve i film- og tv-produksjon306
Permisjon for bachelorstudentar
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Det finst i dag mange alternativ for deg som ønsker å ta delar av ­utdanninga di i eit anna land. UiB har samarbeidsavtalar med universitet, institusjonar og organisasjonar over heile verda. På bachelorprogrammet i film- og tv-produksjon vil du få tilbod om utanlandsopphald som kan bli ein integrert del av graden. Delstudium i utlandet er lagt til det fjerde semesteret i programmet.

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april.

For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO). Nettsøknad og meir informasjon finn du på Samordna opptak sine nettsider

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til bachelorprogrammet i film- og TV-produksjon. Studiekode på Samordna opptak er 184 838.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår

Film- og TV

Film- og TV
Film- og TV
Foto:
Emil Breistein

Studere ved UiB?

Motta nyheter om studietilbud ved UiB, og få et gratis UiB-tøynett

Kontakt

Meir informasjon

Ønsker du å vite meir, ta kontakt med studierettleiar:

studierettleiar.svfa@uib.no 55 58 98 50 (10.00 - 15.00)

Institutt for informasjons- og medievitskap

studierettleiar.praktiskinfomedia@uib.no

Søk her

Søkerkode i Samordna opptak

184838