Hjem
Click

Utdanning

Bachelor

Bachelorprogram i informasjonsvitskap

Ny student

Ny student

Alle nye studenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet har felles oppstart 14. august kl. 10 i Grieghallen.

Din timeplan for studiestartuken (14.-18.aug) finner du her: Studiestart 2017 - bachelor i informasjonsvitenskap

Introduksjon

Introduksjon

Studiet i informasjonsvitskap gir deg ei brei innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og ei fordjuping i nokre av dei sentrale emna i faget.

Du får det teoretiske og praktiske grunnlaget for å analysere behov og utvikle gode dataløysingar for eit breitt spekter av verksemder.  

Dette studiet passar for deg som vil lære om programkoding, datahandtering, interaksjonsdesign, smarte innretningar, stordata, kunstig intelligens og andre viktige kompetansar for å utvikle informasjonssystem, og for å kunne vere bindeledd mellom utviklarar og andre aktørar i arbeidet med å finne fram til gode dataløysingar.


Gjennom studiet i informasjonsvitskap utviklar du evner til samarbeid, kritisk tenking og kreativitet. Du lærer korleis behandling av kunnskap, informasjon og data kan bli, bør bli og faktisk blir støtta av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Som ferdigutdanna informasjonsvitar kan du arbeide som konsulent i IT-bransjen eller med utvikling og drift i IT-avdelingar i private og offentlege verksemder.

Somme informasjonsvitarar etablerer eigne verksemder, mens andre arbeider med forsking og undervisning på universitet eller høgskolar.

Med rett samansetting av fagemne blir du kvalifisert til å undervise i skoleverket.

Les meir om kva tidlegare studentar arbeider med her

Vidare studium

Masterprogram

Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i informasjonsvitskap.

Forsking

Fagmiljøet ved informasjonsvitskap har hovudfokus på forsking innanfor design og bruk av IKT som støttar arbeid og læring, programmering og kunstig intelligens, og utvikling av informasjonssystem frå eit brukar- og organisasjonsperspektiv, og utvikling av logikk, semantikk og metodar for frambringing av kunnskap frå data. Blant nylege mastergradsoppgåver kan vi nemne mobilteknologi og multimodale verktøy for spel og læring, algoritmar for søkemotorar, system for e-helse, «augmented reality» og e-boks, ontologigenerering frå tagging og sosial nettverksanalyse.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Ein kandidat med fullført program skal ha følgjande totale læringsutbyte definert i kunnskap, dugleikar og generell kompetanse:

Kunnskap:

Kandidaten

 • har brei teoretisk og teknisk kunnskap om grunnlaget og prinsippa for modellering, utforming, implementering og evaluering av informasjonssystem
 • har kritisk forståing av informasjonsteknologien si rolle i organisasjonar og samfunn
 • har kunnskap om applikasjonsutvikling, samhandling, datahandsaming, representasjon og resonnering
 • har kunnskap om sosiale og semantiske teknologiar
 • har kunnskap om personvern og etiske problemstillingar som gjeld IKT
 • har kunnskap om relevante og nyare forskingsresultat i dei aktuelle fagområda

Dugleikar:

Kandidaten

 • har praktisk erfaring med programmeringsspråk og ¿verktøy
 • kan bruke moderne metodar, teknikkar, språk og verktøy for modellering, utforming, implementering og evaluering av informasjonssystem
 • har utvikla gode analytiske evne for å gjere praktiske og strategiske val som gjeld informasjonsteknologi
 • kan både arbeide sjølvstendig og saman med andre i prosjekt
 • kan skrive rapportar og dokumentasjon og halde munnlege presentasjonar basert på pålitelege kjelder

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan analysere ulike problemstillingar knytt til bruken av informasjonsteknologi med omsyn både til teknologiske løysingar og til den verksemda/organisasjonen som teknologien skal tene.
 • kan reflektere over tilhøvet mellom teknologien og konteksten den opptrer i.
 • kan bidra til hele prosessen, frå brukarane- og organisasjonen sine krav til spesifisering, utforming og implementering av informasjonssystem
 • har eit solid grunnlag for sjølvstendig å kunne vidareutvikle og utvide eigen kompetanse i fagfeltet.
 • er i stand til å forstå og tenke kreativt om utvikling og innovasjonsprosessar i fagområdet

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april. For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars. Du søker gjennom Samordna opptak

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår

Informasjonsvitskap

Informasjonsvitskap
Informasjonsvitskap
Foto:
Colourbox

Studere ved UiB?

Motta nyheter om studietilbud ved UiB, og få et gratis UiB-tøynett

Søk her

Søkerkode i Samordna opptak

184453

Kontakt

Meir informasjon

studierettleiar.svfa@uib.no 55 58 98 50 (kl. 10.00-15.00)