Hjem
Click

Utdanning

Bachelor

Bachelorprogram i kognitiv vitskap

Ny student

Ny student

Alle nye studenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet har felles oppstart 14. august kl. 10 i Grieghallen.

Din timeplan for studiestartuken (14.-18.aug) finner du her: Studiestart 2017 - bachelor i kognitiv vitskap

Introduksjon

Introduksjon

Når du studerer kognitiv vitskap, lærer du om kunstig intelligens og om korleis den menneskelege hjernen fungerer.

Menneskeleg tenking blir til i eit samspel mellom sansing, minne, språk, problemløysing og følelsar. I kognitiv vitskap vil du lære korleis desse ulike evnene til den menneskelege hjernen fungerer kvar for seg og samla. Det gjer vi blant anna ved å lage dataprogram som skal simulere desse evnene, for å sjå om dataprogramma er i stand til å framvise åtferd som liknar menneskeleg intelligens.

Du vil lære om korleis vi menneske reflekterer over kvardagslege hendingar, korleis vi forstår språk, og korleis vi sansar verda omkring oss. Du vil også lære om formelle logiske verktøy for å representere og bruke kunnskap. Samla kan ein bruke alt dette til å lage dataprogram som har kunstig intelligens, for eksempel dataspel, intelligente assistentar på mobilen, og program som støttar medisinsk diagnose.

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Gjennom studiet i kognitiv vitskap vil du tileigne deg både ein yrkesrelevant IT-kompetanse og ei akademisk evne til kritisk analyse og nytenking. Det gir deg ein dobbel kompetanse som er svært etterspurt på arbeidsmarknaden. Studiet kvalifiserer for undervisning og arbeid i ulike fag avhengig av spesialiseringa du vel i det tredje året av studiet.

Studiet kan òg byggast ut med masterstudium i fleire retningar, som kvalifiserer for forsking og undervisning innanfor universitets- og høgskolesektoren.

I den siste delen av studieprogrammet kan du spesialisere deg ut frå interessene dine. Du kan velje å lære informasjonsbehandling og programmering, som er ettertrakta i mange stillingar i industrien og i offentleg sektor. Du kan òg orientere deg meir mot teknologiske nyvinningar innanfor ulike kunstig intelligens-tema, noko som vil gje deg ferdigheiter som er etterspurt hos selskap som satsar på slik teknologi. Aktørar som Google, Microsoft, IBM og Apple er i dag svært opptatt av kunstig intelligens.

Vidare studium

Masterprogram

Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram informasjonsvitskap, informatikk, filosofi eller datalingvistikk, alt etter kva du vel til spesialisering.

Forsking

Ved UiB er det mange som driv med kognitiv vitskap. Vi har informasjonsvitarar som jobbar med teknikkar for å modellere kunnskap ved hjelp av logikk og andre teknikkar og vidare bruke denne kunnskapen i data­program. Her finst lingvistar som prøver å finne ut korleis hjernen tolkar språk for å nytte tilsvarande teknikkar i program som kan føre ein flytande samtale med menneske. Vi har informatikarar som ser på korleis vi kan få dataprogram til å gjere grunnleggande logiske resonnement. Og vi har psykologar som prøver å forstå kva som skjer i hjernen når ein person synest at noko er vakkert. Alle desse innfallsvinklane er relevante for kognitiv vitskap og kan vere mogelege vegar å gå for deg som er interessert i å gå vidare til ein karriere som forskar i feltet.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Ein kandidat med fullført program skal ha følgjande totale læringsutbyte definert i kunnskap, dugleikar og generell kompetanse:

Kunnskap:

Kandidaten

 • har brei teoretisk forståing av korleis kognitive system er bygd opp
 • forstår korleis systema fungerer, både hos menneske og i datamaskiner
 • forstår korleis ein kan programmere og eksperimentere med kognitive system i datamaskiner ved bruk av teknikkar frå logikk, kunstig intelligens og datalingvistikk
 • har eit humanistisk perspektiv på kognisjon tatt i vare ved ei innføring i kognitiv psykologi og sinnsfilosofi

Dugleikar:

Kandidaten

 • kan reflektere kritisk omkring den forståinga vi har av kognitive prosessar og korleis dei er bygd opp
 • har dugleikar og erfaring innanfor programmering og datahandsaming retta mot utviking av kunstig intelligente datasystem, resonnerande programvare og språkteknologi
 • kan analysere teknologiar for denne typen datasystem
 • kan gjere statistisk analyse av data omkring kognitive fenomen

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan analysere, evaluere og forstå kognitive prosessar, språk, og andre komplekse fenomen med relasjon til menneskeleg åtferd
 • kan arbeide innan fagfeltet kognitiv vitskap, gjerne med spesialisering i informatikk, informasjonsvitskap, datalingvistikk eller filosofi
 • kan bidra som ikt-systemutviklar i ulike typar roller, i eit spenn som omfattar alt frå kommunikasjon med brukar til avansert teknisk utvikling
 • kan samarbeide i gruppe- og prosjektarbeid
 • kan utforme skriftlege rapporter og dokumentasjon og stå for munnleg framlegging av eige arbeid

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april. For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars. Du søker gjennom href="http://www.samordnaopptak.no/info/">Samordna opptak

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår

Studere ved UiB?

Motta nyheter om studietilbud ved UiB, og få et gratis UiB-tøynett

Søk her

Søkerkode i Samordna opptak

184837

Kontakt

Meir informasjon

studieveileder@info.uib.no 55 58 98 50 (kl. 10.00-15.00)