Hjem
Click

Utdanning

Bachelor

Bachelorprogram i medievitskap

Ny student

Ny student

Alle nye studenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet har felles oppstart 14. august kl. 10 i Grieghallen.

Din timeplan for studiestartuken (14.-18.aug) finner du her: Studiestart 2017 - bachelor i medievitskap

Introduksjon

Introduksjon

Medievitskap undersøker korleis media kommuniserer og studerer forholdet mellom medieinstitusjonane, innhaldsprodusentane og brukarane.

Sosiale media, dataspel, filmar, aviser, radio, nettsider og appar er ein naturleg del av daglegliva våre. Media er ikkje berre viktige kjelder til informasjon, men er òg sentrale for å forstå korleis moderne demokrati fungerer. Alle samfunnsfelt - enten det er politikk, vitskap, kunst og kulturliv, økonomi eller anna - er i stadig større grad samankopla med mediefeltet.

Bachelorprogrammet i medievitskap passar for deg som vil ha kunnskap om den sentrale rolla media speler i våre liv og samfunn. Faget gir både innsikt i vilkåra som media har, og verktøy til å forstå korleis ulike medieuttrykk blir skapte, distribuerte, og mottatt.

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Ein bachelorgrad i medievitskap kvalifiserer for fleire typar yrkesoppgåver i medieverksemder og kultur- og utdanningsinstitusjonar.

Våre tidlegare studentar arbeider for eksempel innanfor skoleverket, journalistikk, medieproduksjon, administrasjon, utgreiing og rådgiving.

Studiet kvalifiserer også for formidlings- og informasjonsfaglege oppgåver i den private og offentlege sektoren. Studiet kan dessutan byggast ut med eit masterstudium og kvalifisere for forsking og undervisning i universitets- og høgskolesektoren.

Les meir om kva tidlegare studentar arbeider med her

Vidare studium

Masterprogram

Etter at du har fullført bachelorprogrammet kan du ta eit toårig master­program i medievitskap.

Forsking

I den medievitskapelege forskinga ved instituttet studerer ein media i brei forstand, og frå ulike teoretiske perspektiv. Forskinga står dels i ein humanistisk, fortolkande tradisjon med vekt på historisk-kritiske studiar, og dels har medieforskinga ein basis i samfunnsvitskapelege metodar og teoridanningar. Instituttet har desse mediefaglege forskingsgruppene; medie-, IKT og kulturpolitikk (MIK); mediebruk og publikumsstudier, journalistikk, retorikk, medieestetikk, og ei rekkje forskingsprosjekt på desse og andre fagområde.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Ein kandidat med fullført program skal ha følgjande totale læringsutbyte definert i kunnskap, dugleikar og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

  • har tileigna seg grunnleggjande kunnskap om forholdet mellom medieinstitusjonar og media sine tekstar
  • har grunnleggjande kunnskap om forholdet mellom publikum og medieinnhald
  • har grunnleggjande kunnskap om tekstanalyse og tekstanalytiske forskingstradisjonar
  • har grunnleggjande kunnskap om media si rolle i dagligliv, offentleg meiningsdanning og demokratiske prosessar
  • har grunnleggjande kunnskap om korleis ny teknologi skaper nye kommunikasjons- og samhandlingsformer.

Dugleikar

Gjennom arbeid med bacheloroppgåva har kandidaten

  • tileigna seg grunnleggjande innsikt i korleis ein planlegg og gjennomfører mindre forskingsprosjekt.
  • tileigna seg dugleik i å utvikla presise problemstillingar, samla inn og systematisera eit empirisk materiale.
  • tileigna seg dugleik i å bruka metodisk innsikt, teoretiske perspektiv og omgrep i analysen av innsamla materiale.

Generell kompetanse

Kandidaten

  • har tileigna seg kompetanse som kvalifiserer for mediefaglege yrkesoppgåver i mediebedrifter, kultur- og utdanningsinstitusjonar, for eksempel innan journalistikk, administrasjon, utgreiing og rådgiving.

Utveksling

Utveksling

Det finst i dag mange alternativ for deg som ønsker å ta delar av utdanninga di i eit anna land. Instituttet og UiB har samarbeidsavtalar med ei rekke universitet, institusjonar og organisasjonar i mange land og regionar. Instituttet hjelper studentane med val av studiestad og planlegginga av studia i utlandet.

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april. For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars. Du søker gjennom href="http://www.samordnaopptak.no/info/">Samordna opptak

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår

Medievitskap

Medievitskap
Medievitskap
Foto:
Colourbox

Studere ved UiB?

Motta nyheter om studietilbud ved UiB, og få et gratis UiB-tøynett

Søk her

Søkerkode i Samordna opptak

184851

Kontakt

Meir informasjon

studierettleiar.svfa@uib.no 55 58 98 50 (10.00-15.00)