Bachelorprogram i nye medier

Foto: Colourbox

Fakta om studiet

StudiekodeBASV-NYMED
Studiepoeng180
Varigheit3 år
Studieplassar20 (talet på studieplassar kan bli justert) 
GradBachelor i nye medier
UndervisingsspråkNorsk
Studiestart

Kvar haust.

Merk at det er obligatorisk oppmøte på orienteringsmøtet for nye studentar på dette studieprogrammet.

RessursarStudieplan
TilhørerInstitutt for informasjons- og medievitenskap

Kontakt

Meir informasjon

Ønsker du å vite meir ta kontakt med studierettleiar:

studierettleiar.svfa@uib.no

55 58 98 50

Institutt for informasjons- og medievitskap
studierettleiar.praktiskinfomedia@uib.no

Introduksjon

Introduksjon

Korleis presenterer ein audiovisuelt innhald på Internett? Korleis blir det same innhaldet distribuert i ulike plattformer som TV, Internett og mobilteknologi? Korleis kan interaktive medium brukast til digital historiefortelling?

Internett og verdsveven har vakse fram som ein av dei viktigaste formidlingskanalane for nyheiter, så vel som offentleg og personleg kommunikasjon. Studiet av nye medium handlar om digitaliseringa av både produksjon og distribusjon av medieinnhald. I denne prosessen er det viktig med kompetanse både om tekniske løysingar og verktøy. Det er òg viktig å vite korleis dette kan nyttast i journalistikken og når ein skal formidle ein bodskap.

I studiet lærer ein om korleis ein kan analysere og designe digitale medium med spesiell vekt på Internett og web. Ein viktig del av dette er å kunne bruke webdesign, programmering og system for innhaldshandtering og utforme databasar. Ein annan sentral komponent i studiet er interaksjonsdesign som handlar om prinsippa for korleis ein kan designe interaksjon mellom
menneske og maskiner.

Visste du at ...

Nye medier har eit samarbeid med mediebedrifta Vizrt, som lagar programvare som blir brukt av CNN, BBC og fleire andre av dei største TV-selskapa rundt om i verda. På studiet får ein opplæring i nokre av Vizrt sine spesiallaga verktøy.

Oppbygging

Oppbygging

Bachelorprogrammet i nye medium inneheld 30 studiepoeng med innførings­emne medrekna ex.phil., og 90 studiepoeng (1½ års studium) med spesialisering. I tillegg til spesialiseringa kjem 30 studiepoeng med
hovudvekt på planlegging og gjennomføring av avsluttande produksjonar (bacheloroppgåve). Studiet er sett saman av emne i medie- og informasjons­vitskap, fleire av dei praktisk retta. Derfor krev studiet aktiv deltaking i undervisninga.

Du kan velje inntil 30 studiepoeng fritt frå andre fag. Dette kan for eksempel vere studium frå utanlandske universitet, emne frå andre samfunns­vitskapelege fag eller fleire medievitskapelege eller informasjonsvitskapelege emne.

Når du har fullført studieprogrammet ditt, skal du ha tileigna deg bestemte kunnskapar, ferdigheiter og generelle kompetansar. Desse er skildra i omtalen av programmet på nettet: uib.no/studieprogram/BASV-NYMED

Kva kan du bli

Yrkesvegar

Bachelorprogrammet i nye medier set deg i stand til sjølvstendig arbeid med formidling og kommunikasjon ved hjelp av avanserte dataverktøy og digitale, nettverksbaserte medium. Aktuelle arbeidsstader er privat og ­offentleg sektor, frå kommersielle medier til museumssektoren, frå målretta problemløysing til kunstnarisk verksemd. Programmet samarbeider med studieprogramma i film- og TV-produksjon og journalistikk, og gjennom studiet blir du stilt overfor svært varierte yrkessituasjonar og arbeids­oppgåver.

Når du har fullført dette studieprogrammet, får du graden bachelor i nye medier.

Læringsutbyte

Læringsutbyte

Ein kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgjande totale læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • kan gjere greie for historia om digitale medier, norsk og internasjonalt
 • har tilegna seg kunnskap om grafisk design
 • har tilegna seg kunnskap om journalistikk
 • har tilegna seg kunnskap om databasehandsaming
 • har tilegna seg kunnskap om systemutvikling
 • har tilegna seg kunnskap om interaksjonsdesign
 • har tilegna seg kunnskap om brukartesting

Dugleikar

Kandidaten

 • kan utvikle idear frå skissestadium til fungerande prototype
 • kan spele inn og redigere video- og lydproduksjonar
 • kan programmere for web og mobil
 • kan designe grafisk profil og interaksjonsmønster
 • kan utføre brukartesting og usabilitytesting
 • kanutvikle eit komplett informasjons- eller mediesystem i samarbeid med andre
 • kan skrive journalistiske tekstar
 • har spesialiserte ferdigheiter innafor ein relevant fagfunksjon (programmering, grafisk design/interaksjonsdesign, innhaldsproduksjon, brukartesting)

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan reflektere over eigen praksis
 • kan analysere medieinnhald
 • kan analysere webdesign og applikasjonar på ein kritisk måte
 • kan forholda seg til den samfunnsmessige rollen til design av nye medier, særleg knytt til mediemarknaden
 • kan samarbeide i kreative team

Opptak

Søknadsprosedyre

For søkjarar med generell studiekompetanse er søknadsfristen 15. april.

For spesielle søkjargrupper og for søkjarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO). Du finn søknadsskjema og meir informasjon på nettet: www.samordnaopptak.no

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til bachelorprogrammet i nye medier.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær: 40,5

Førstegangsvitnemål: 36,1

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår. På nettsidene våre får du meir informasjon om kva program som er opne for intern overgang og korleis du søker.

Utveksling

Utveksling

Det finst i dag mange alternativ for deg som ønsker å ta delar av utdanninga di i eit anna land. UiB har samarbeidsavtalar med universitet, institusjonar og organisasjonar over heile verda. I bachelorprogrammet i nye medium vil du få tilbod om utanlandsopphald som kan bli ein integrert del av graden. Delstudium i utlandet er lagt til det femte semesteret i programmet.

Vidare studium

Studievegar

Bachelorprogram

Det treårige studiet tar for seg emne som blant anna handlar om programmering, brukargrensesnitt, databasar og multimediehandtering, introduksjon til film, tv og nye medium, manuskript og medium og innføring i webdesign og webestetikk.

Masterprogram

Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i medie­vitskap eller informasjonsvitskap.

Forsking

Forskinga på nye medium går for seg i skjeringsfeltet mellom informasjons- og medievitskap, og omfattar alt frå undersøkingar av korleis ulike nettverks­samfunn blir brukte i dagens samfunn, til korleis ein betre kan bruke mobil-teknologi og spel i læringssituasjonar.

Sjå også desse studia

Film- og TV-produksjon, medievitskap, journalistikk, informasjonsvitskap, digital kultur, informasjons- og kommunikasjonsvitskap (IKT), kognitiv vitskap, språkvitskap (med spesialisering i datalingvistikk).

Studieløp

Bachelorprogram i nye medier (krav 180 SP)
Valfritt
Utenlandsopphold, 1 semester
Utenlandsopphold, 1 år
Førstesemesterstudiet, nye medier (krav 30 SP)
Exphil (krav 10 SP)
Vel mellom seminar- eller eksamensmodell av ex.phil.
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-SVSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
EXPHIL-SVEKSExamen philosophicum- skuleeksamen101–61
Obligatoriske innføringsemne (krav 20 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INFO100Examen facultatum - Grunnkurs i informasjonsvitskap101–61
INFOMEVI106Introduksjon til film-/tv, journalistikk og nye medier101–61
Obligatoriske emner i studieprogrammet (krav 120 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INFO103Informasjon og kunnskap51–62
INFO132Grunnkurs i programmering101–62
INFOMEVI171Nye medier: produksjon og analyse151–62
INFO115The Social Web101–63
INFO116Semantic Technologies101–63
INFO125Datahandtering101–63
INFO110Informasjonssystem101–64
INFO262Interaction Design101–64
INFOMEVI173Journalistisk mobilapplikasjon101–64
INFOMEVI270Bacheloroppgåve i nye medier301–66
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
INFOMEVI201Teknologi, kultur og samfunn151–65
MEVI167Metode og etikk151–65
Valgfrie emner (krav 30 SP)
Vel fritt blant emne som til saman utgjer 30 studiepoeng. Om du ønskjer opptaksgrunnlag til master i informasjonsvitskap eller medievitskap sjå under "kompetanse for vidare studiar" i studieplanen for informasjon om kva emne du då må studere i den valfrie delen av programmet.
Permisjon for bachelorstudentar
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utvalgt vitnesbyrd: