Hjem

Utdanning

Master

Masterprogram i engelsk

  • Lengde2 år
  • Studieplassar
  • SpråkEnglish
  • StudiestartHaust. Det kan bli aktuelt å ta opp studentar også til vårsemesteret. Ta kontakt for informasjon.
  • Studiepoeng120

Presentasjon

Graden

Dette masterprogrammet fører fram til graden master i engelsk. Studiet er toårig (120 studiepoeng).

Mål og innhald

Mastergrad i engelsk er eit fulltidsstudium over fire semester. Det utgjer 120 studiepoeng og er samansett av to hovuddelar, ein kursdel og ei masteroppgåve på 60 studiepoeng. Emna i kursdelen kan veljast mellom dei tilboda som instituttet gir i dei ulike semestra. Minst 30 studiepoeng må vere i same disiplin som masteroppgåva.

Masteremne i same disiplin skal representere ulike område i disiplinen. Studentane blir oppmoda til å finne eit tema for masteroppgåva og skrive under ein rettleiingskontrakt så tidleg som mogleg i andre semester.

Fagleg profil

Engelsk er eit stort og samansett fagfelt. Instituttet tilbyr emnestudium og rettleiing på ei rekkje forskjellige område innanfor britisk, amerikansk og annan engelskspråkleg litteratur og kultur. Felles for alle emnestudia er at ein teoretisk basis ligg til grunn.

Instituttet har brei fagleg ekspertise i engelsk språk og kan tilby rettleiing innanfor ei rekkje område som blant anna: anvend lingvistikk, syntaks, kognitiv lingvistikk, omsetjingsteori, pragmatikk, sosiolingvistikk, historisk lingvistikk, diskursanalyse eller kombinasjonar av desse.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha føljande læringsutbyte definert i kunnskapar, dugleikar og generell kompetanse:

Etter fullført studium:

Kunnskap

Kandidaten

- har utdjupa kunnskapane som han/ho har med seg frå tidlegare engelskstudium gjennom spesialiserte studium i engelsk lingvistikk, engelskspråkleg litteratur eller kultur

- har utvikla ei kritisk og sjølvstendig haldning gjennom teoretisk og metodisk skolering i dei einskilte kursemna

- har kjennskap til nyare forsking innan dei ulike emna

- har utvikla spesialisert dybdekunnskap om eit sjølvvalt område innan engelskstudium gjennom masteroppgåva

- kan formidle og problematisere sentralt fagstoff

 

Ferdigheiter

Kandidaten

- har gode språkferdigheiter i munnleg og skriftleg akademisk engelsk

- meistrer relevant fagleg terminologi, ulike teoriar, verkty og teknikkar

- kan reflektere over eigne ferdigheiter og fagleg utvikling

- kan bruke fagleg kunnskap og relevante resultat frå forsking i arbeid med engelsk lingvistiske eller litterære problemstillingar

- kan kritisk innhente og bruke relevant fagstoff om engelsk lingvistikk eller litteratur/kultur

 

Generell kompetanse

Kandidaten

- kan formulere ei problemstilling eller eit forskingsspørsmål som kan føre til ny kunnskap

- kan gjennomføre eit sjølvstendig forskingsprosjekt under rettleiing

- kan bruke ulike forskingsverkty for å undersøke et forskingsfelt

- kan følge forskingsetiske normer, for eksempel normer for bruk og sitering av kjelder

- kan organisere og produsere eit omfattande skriftleg dokument i tråd med spesifiserte krav og retningsliner

For å nå desse måla må studenten arbeide sjølvstendig med faglitteraturen og ta aktivt del i dei seminara dei deltek i. Særleg arbeidet med masteroppgåva krev sjølvstendig og målretta arbeid

Utveksling

Delstudium i utlandet

Studentar kan ta masteremne ved utanlandske lærestader og få desse godkjente som ein del av mastergraden (jfr. Obligatoriske emne/spesialisering).

Korleis søke

Opptakskrav

Fagleg minstekrav er gjennomsnittskarakteren C eller betre i opptaksgrunnlaget. I fall det er fleire søkjarar til eit program enn det er plassar, vil søkjarane bli rangerte etter karakterane i opptaksgrunnlaget.

Opptakskrav

Søkjarar med utdanning frå Noreg

Mastergradsstudiet i engelsk føreset bachelorgrad med spesialisering i engelsk.

Søkjarar med utdanning frå utlandet

Søkjarar med utdanning frå utlandet må ha fullført og greidd ein lågare grad (Bachelor) på tre eller fire år frå ein godkjend høgare utdanningsinstitusjon. Bachelorgraden må innehalde ei spesialisering i engelsk tilsvarande om lag 1 ½ års fulltidsstudium.

Søkjarar vert vurderte ut frå oppnådde resultat i tidlegare studium.

Søknadsprosedyre

Du søkjer opptak til Det humanistiske fakultet. Meir informasjon om opptak og søknadsprosedyrar finn du her:

http://www.uib.no/hf/utdanning/opptak/opptak-til-masterstudium-ved-det-humanistiske-fakultet

Oppbygging

Masterprogram i engelsk (krav 120 SP)
Masterprogram i engelsk - kursdel (krav 60 SP)
Lingvistikk (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG339Masteremne i engelsk lingvistikk I101–41
ENG341Masteremne i engelsk lingvistikk II101–41
ENG343Masteremne i engelsk lingvistikk III101–41
ENG345Masteremne i engelsk lingvistikk IV101–42
ENG347Masteremne i engelsk lingvistikk V101–42
ENG349Masteremne i engelsk lingvistikk VI101–42
Litteratur/kultur (krav 60 SP)
Minst 60 studiepoeng
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG331Masteremne i engelskspråklig litteratur/kultur I101–41
ENG332Masteremne i engelskspråklig litteratur/kultur II101–41
ENG333Masteremne i engelskspråklig litteratur/kultur III101–41
ENG334Masteremne i engelskspråkleg litteratur/kultur IV101–4
ENG335Masteremne i engelskspråkleg litteratur/kultur V101–42
ENG336Masteremne i engelskspråkleg litteratur/kultur VI101–42
ENG337Masteremne i engelskspråkleg litteratur/kultur VII101–42
ENG338Masteremne i engelskspråkleg litteratur/kultur VIII101–4
Masterprogram i engelsk - rettleiingskontrakt
Obligatorisk emne
Rettleiingsavtale for masterstudentar i engelsk
Masterprogram i engelsk - oppgåvedel (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG350Engelsk mastergradsoppgåve 601–43
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Engelsk

Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?