Hjem

Utdanning

Master

Filosofi, master, 2 år

 • Lengde2 år
 • Studieplassar15
 • SpråkNorsk/Engelsk
 • StudiestartHaust/Vår
 • Studiepoeng120

Presentasjon

Graden

Dette masterprogrammet fører fram til graden master i filosofi. Studiet er toårig (120 studiepoeng).

Mål og innhald

Ein mastergrad i filosofi skal gje studenten ei djupare forståing av sentrale filosofiske problemområde. Det blir lagt vekt på at studenten kan arbeide sjølvstendig med filosofiske problem og vise forståing for desse i ein systematisk og historisk samanheng. Mastergradsstudiet gjev ein brei kompetanse, m.a. til undervisning i den vidaregåande skulen. Studiet dannar og grunnlag for forskarutdanning utover masternivå.

Fagleg profil

Filosofi er eit stort og samansett fagfelt. Det er mogleg å fordjupe seg både i dei store tenkjarane frå filosofihistoria og i sentrale problemstillingar innanfor samtidsfilosofien. Etikk og politisk filosofi, epistemologi eller kunnskapsteori, estetikk, filosofi og litteratur, vitskapsfilosofi, sinnsfilosofi, filosofisk antropologi, fenomenologi, eksistensialisme, feministisk filosofi og språkfilosofi er mellom områda som Institutt for filosofi og førstesemesterstudiar kan tilby kvalifisert rettleiing i.  

Masteroppgåve

Masteroppgåva FILO350 blir skriven innanfor eit sjølvvalt emne som rettleiaren har godkjent. Instituttet har som mål å kunne tilby rettleiing innanfor eit breitt spekter av fagområde. Rettleiaren følgjer skriveprosessen og gir råd og tilbakemeldingar etter avtale, men du må sjølv arbeide kritisk og metodisk med masteroppgåva. Masteroppgåva kan anten bestå av eit samanhengande arbeid eller vere sett saman av fleire mindre arbeid som står i ein indre fagleg samanheng.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kunnskap:

Ein masterkandidat i filosofi skal ha

 • brei oversikt over filosofiske problemstillingar både i teoretisk og praktisk filosofi.
 • fordjupning i eitt filosofisk hovudområde knytt til masteroppgåva.
 • oversikt over sentrale filosofar og problemstillingar i samtidsfilosofien.
 • kunnskap om aktuelle forskingsspørsmål innanfor tema knytt til masteroppgåva.

Dugleik:

Ein masterkandidat skal kunne

 • setje seg inn i forskingslitteraturen på sentrale område av filosofifaget.
 • vurdere ny forskingslitteratur på sitt spesialområde.
 • bruke sine filosofiske kunnskapar til å ta føre seg aktuelle problemstillingar i andre fag og i samfunnsspørsmål.

Kompetanse:

Masterstudiet i filosofi vil gi kompetanse

 • til å utarbeide eitt sjølvstendig forskingsprosjekt.
 • i kombinasjon med praktisk-pedagogisk utdanning som kvalifiserer for undervisning i filosofi i vidaregåande skule.
 • som kan gi opptak til doktorgrad i filosofi,

Utveksling

Delstudium i utlandet

Instituttet vil utarbeide tilrettelagte utvekslingsopplegg for studentar som ynskjer eit utanlandsopphald som del av masterprogrammet i filosofi.

Korleis søke

Opptakskrav

Masterprogrammet i filosofi byggjer på ein bachelorgrad med 90 studiepoeng spesialisering i filosofi, eller tilsvarande. Dersom du har studert ved ein lærestad som har krav om minimum 80 studiepoeng med spesialisering/fordjuping, kan dette bli akseptert som opptaksgrunnlag.

Studentar som ynskjer å søkje opptak til masterprogram i filosofi på anna grunnlag enn godkjent spesialisering i filosofi, må søkje om godkjenning på førehand, seinast 1. april i vårsemesteret og 18 oktober i haustsemesteret. Slike søknader må innehalde karakterutskrift/vitnemål, pensumliste og omtale av dei emna søkjaren meiner skal erstatte ei ordinær spesialisering.

Følgjande kan kvalifisere for opptak:

 • minst 60 studiepoeng i filosofi
 • 30 studiepoeng i tillegg som er relevante for masterstudiet
 • tilleggssøknad (500-700 ord) som gjer greie for relevant fagleg bakgrunn og kompetanse

Søkjarane vert individuelt vurderte av fagmiljøet.

Ei eventuell godkjenning må leggjast ved søknaden til masterprogrammet.

Søknadsprosedyre

Du søkjer opptak til Det humanistiske fakultet. Meir informasjon om opptak og søknadsprosedyrar finn du her:

http://www.uib.no/hf/utdanning/opptak/opptak-til-masterstudium-ved-det-humanistiske-fakultet

Oppbygging

Masterprogram i filosofi (krav 120 SP)
Masterprogram i filosofi - kursdel (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FIL342Prosjektskisse og metodebruk101–41
FIL343Forskningsemne i teoretisk filosofi101–41
FIL344Forskingsemne i praktisk filosofi101–42
Minst 30 studiepoeng
EmnekodeEmnetittelSPSA
FIL310Ope forskningsemne i filosofi 1101–4
FIL315Masteremne i fenomenologi og eksistensfilosofi101–4
FIL316Masteremne i moderne politisk teori101–4
FIL317Masteremne i Wittgensteinstudiar101–4
FIL318Masteremne i estetikk101–4
FIL319Masteremne i vitskapsfilosofi101–4
FIL320Masteremne i metafysikk101–4
FIL328Masteremne i moralfilosofi101–4
FIL333Masteremne i filosofien i antikken101–4
FIL335Masteremne i sinnsfilosofi101–4
FIL336Masteremne i miljøetikk101–4
FIL337Masteremne i politisk idéhistorie101–4
FIL341Forskningsemne i rettsfilosofi101–4
FIL345Forskingsemne i språkfilosofi101–4
FIL347Forskingsemne i epistemologi101–4
FIL348-101–4
LOG311Deduksjon og metalogikk101–4
Masterprogram i filosofi - rettleiingskontrakt
Masterprogram i filosofi - oppgåvedel (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FILO350Filosofi mastergradsoppgåve 601–43
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Filosofi og idéhistorie

Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?
More information