Hjem
Click

Utdanning

Integrert master/Profesjonsstudium

Femårig integrert masterprogram i musikkterapi

Introduksjon

Introduksjon

Kvifor kan musikkterapi vere ei god tilnærming for klientar som er lite motiverte for verbal terapi? Kva tyder «den fyrste song» og musikalsk identitet i den siste stund?

I løpet av studiet arbeider studentane med både musikalsk kompetanse, mellommenneskeleg sensitivitet og evne til teoretisk refleksjon. Du vil kvalifisere deg til å legge til rette for helsefremmande musikkutfalding, til å møte menneske med respekt og forståing og til å grunngi, vidareutvikle og formidle eige arbeid.

Faget og forskingsfeltet musikkterapi fokuserer på relasjonar mellom musikk og helse, i kliniske situasjonar og i kvardagskontekstar. I musikkterapi er det vanleg med ei aktiv tilnærming der klienten sjølv er med på å skape musikk saman med musikkterapeuten.

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Relevans for arbeidsliv

Studiet skal gjere studentane skikka til å gå inn i følgjande yrkesfunksjonar:

1. Musikkterapeutisk og utviklingsstøttande arbeid innan førskule, skule, kulturskule og vaksenopplæring

2. Musikkterapeutisk og førebyggjande arbeid innan ulike miljøtiltak, som barne- og ungdomsarbeid, fengsel og ulike typar interesseorganisasjonar

3. Musikkterapeutisk arbeid innan helsevesenet, inklusivt habilitering, nevrorehabilitering, psykisk helsevern, eldreomsorg og palliativ omsorg

4. Forsking i og formidling av musikkterapi.

Vidare studium

Forsking

Griegakademiets senter for musikkterapiforsking (GAMUT) er eit toneangivande fagmiljø nasjonalt og internasjonalt, med forsking på dei sentrale fagfelta i studiet, som for eksempel musikk som helseressurs i lokalsamfunnet og musikkterapi i psykisk helsevern, kriminalomsorg, nevro­rehabilitering og eldreomsorg. Nokre prosjekt fokuserer på prosessar og klient­perspektiv mens andre fokuserer meir på effekten av musikkterapi.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kunnskapar
Studenten har evne til kritisk refleksjon med utgangspunkt i sentrale verdiar og teoriar innan fagområdet, og kan grunngje, vidareutvikle og formidle eige arbeid. Studenten har òg kjennskap til sentrale kvalitative og kvantitative forskingsmetodar og evner å bruke relevant forskingsmetodikk for utvikling av ny kunnskap. Studenten har djupneforståing av eige fag og breiddeorientering i høve til feltet musikk og helse, slik at kandidaten er i stand til å samarbeide med andre fagpersonar og med brukarar og pårørande

Dugleikar
Studenten har praktisk-metodisk dugleik og kreativitet innan musikk og er i stand til å engasjere menneske i helsefremjande musikalsk praksis.

Generell kompetanse
Studenten evnar å bruke relevant forskingsmetodikk for utvikling av ny kunnskap. Studenten har god kommunikasjonsevne og mellommenneskeleg sensitivitet og kan møte menneske med respekt og forståing.

Oppbygging

Oppbygging

Studieplanen for studenter som er tatt opp på studieprogrammet høsten 2015 og før finner du her 

Programmet inneheld ex.phil. og ex.fac. og emne i musikkterapi, musikkfag, psykologi, humanistiske og samfunnsvitskaplege fag. I løpet av studietida skal kandidaten ha ulike praksisperiodar, med observasjon og deltaking hjå praksislærarar på ulike musikkterapeutiske felt. Studiet blir avslutta med ei masteroppgåve. I tabellen ser du eit eksempel på korleis studiet kan byggjast opp. Du finn studieplanen for programmet på uib.no/utdanning.

Semester og emne

1. semester Examen philosophicum, Examen facultatum, Innføring i musikkterapi

2. semester Musikkterapi, samspel

3. semester Pedagogikk, musikkteoretisk emne, bruksmusikk

4. semester Samspel, musikkteoretisk emne og bruksmusikk

5. semester Valemne

6. semester Samfunnsmusikkterapi, fordjupningsemne

7. semester Musikkterapiteori, habilitering og medisin, improvisasjon

8. semester Forskingsmetode, habilitering og medisin, improvisasjon

9. semester Masteroppgåve, psykisk helse- og rusarbeid, og eldreomsorg, profesjonskunnskap

10. semester Masteroppgåve, psykisk helse- og rusarbeid, og eldreomsorg, profesjonskunnskap

Femårig integrert masterprogram i musikkterapi (krav 300 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MUTP205Innføring i musikkterapeutisk praksis15-
MUTP206Musikkterapeutisk teoriutvikling10-
MUTP207Kreativ stemmebruk i musikkterapi5-
Første semester (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MUTP100Innføring i musikkterapi101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00ASExamen facultatum, Akademisk skriving101–61
EXFAC00TKSEMExamen facultatum, Tekst og kultur - seminarmodell101–61
EXFAC00TKEKSExamen facultatum, Tekst og kultur - eksamensmodellen101–61
EXFAC00SKExamen facultatum, Språk og kommunikasjon101–61
Felles progresjon - obligatoriske emne (krav 90 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MUTP103Musikkterapiteori101–62
MUTP104Musikkering (Musicking)101–62
MUTP105Samspel i musikkterapigrupper101–62
MUF101Musikk, kultur, samfunn151–63
MUTP102Musikkterapeutisk bruksmusikk151–63
MUTP201Musikkterapi i pedagogiske kontekstar151–63
PSYK111Innføring i psykologi og psykologiens historie151–64
Veival (krav 180 SP)
Standardprogresjon (krav 180 SP)
Standardprogresjon - obligatoriske emne (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MUTP202Samfunnsmusikkterapi151–66
MUTP204Musikkterapi fordjupning151–66
Standardprogresjon - frie studiepoeng (krav 30 SP)
Standardprogresjon - 300-nivå (krav 120 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MUTP301Musikkterapi i habilitering og medisinske kontekstar157–107
MUTP302Musikkterapeutisk improvisasjon157–107
MUTP303Musikkterapeutisk profesjonskunnskap157–109
MUTP304Musikkterapi i psykisk helse- og rusarbeid og eldreomsorg157–109
MUTP311Musikkterapiteori157–107
MUTP312Musikkterapeutisk forskingsmetode157–108
MUTP350Masteroppgåve i musikkterapi307–109
Forskingslinja (krav 180 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MUTP204Musikkterapi fordjupning155–105
MUTP311Musikkterapiteori155–105
MUTP202Samfunnsmusikkterapi155–106
MUTP312Musikkterapeutisk forskingsmetode155–106
MUTP301Musikkterapi i habilitering og medisinske kontekstar155–107
MUTP302Musikkterapeutisk improvisasjon155–107
MUTP360Masteroppgåve i musikkterapi605–107
MUTP303Musikkterapeutisk profesjonskunnskap155–109
MUTP304Musikkterapi i psykisk helse- og rusarbeid og eldreomsorg155–109
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

UiB samarbeider med ni internasjonale universitet (i Australia, Europa og USA) som satsar på forsking og utdanning innanfor musikkterapi. Dette gjer det mogeleg å utvikle avtalar for utveksling. I tredje studieår er valemna organiserte slik at det er rom for eitt semesters opphald i utlandet. Studentane kan då også velje relevante emne i for eksempel musikk, psykologi, samfunnsfag eller helsefag. Fjerde studieår er det ein blokkpraksisperiode som opnar for opphald i utlandet.

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkjarar med generell studiekompetanse er søknadsfristen 15. april.

For spesielle søkjargrupper og for søkjarar med realkompetanse er fristen 1. mars.


For meir informasjon om søknad til det femårige integrerte masterprogrammet i musikkterapi, sjå her:
http://www.uib.no/grieg/24761/fem%c3%a5rig-integrert-masterprogram-i-musikkterapi#opptakspr-ve

Søk opptak til Universitetet i Bergen og Femårig integrert masterprogram i musikkterapi via ylt;a href="http://www.samordnaopptak.no"Samordna opptak (SO)</a>.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og opptaksprøve.

For info om opptaksprøven, sjå her:
http://www.uib.no/grieg/24761/fem%c3%a5rig-integrert-masterprogram-i-musikkterapi#opptakspr-ve

Overgangsordninger

Du har høve til å byte studieprogram haust og vår. Informasjon om kva for program som er opne for intern overgang og korleis du søkjer, finn du på uib.no/utdanning.

Musikkterapi

Femårig integrert masterprogram i musikkterapi

Studere ved UiB?

Motta nyheter om studietilbud ved UiB, og få et gratis UiB-tøynett

Søk her

Søkerkode i Samordna opptak

184792

Kontakt

Meir informasjon

Ta gjerne kontakt med studierettleiar på programmet dersom du har spørsmål:

studieveileder@grieg.uib.no