Hjem

Utdanning

Integrert master/Profesjonsstudium

Lektor framandspråk (engelsk, fransk eller tysk), master, 5 år

 • Lengde5 år
 • Poenggrense
 • Studieplassar32
 • SpråkNorsk/Framandspråk
 • StudiestartHøst
 • Studiepoeng300

Introduksjon

Introduksjon

Noreg er eit lite land i ei stor verd, og det å kunne fleire språk er ein avgjerande kompetanse for oss nordmenn. Næringslivet etterspør språkkunnskapar, og ein stadig meir globalisert arbeidsmarknad krev folk som har kulturforståing og meistrar ulike framandspråk. Ein treng folk som er i stand til å kommunisere på tvers av språkgrenser og kulturar.

Den norske skolen legg stor vekt på framandspråkopplæringa. Engelskundervisninga startar allereie i første klasse på barneskolen, og andre framandspråk blir introduserte på ungdomsskolen eller i den vidaregåande skolen. God kommunikasjon er avhengig av språkleg kompetanse, men også av kunnskap om kulturelle forskjellar og ulike samfunnsforhold rundt omkring i verda.

Gjennom studiet får du undervisningskompetanse i to fag. Du fordjupar deg i eitt av språkfaga engelsk, fransk eller tysk.

Den gode språklæraren skal spreie språkglede. For språk, det å lære språk, bruke språk og dukke ned i ein annan kultur, er noko av det mest givande og utviklande ein kan halde på med.

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Lektorutdanning med master i framandspråk (engelsk, fransk eller tysk) er ei profesjonsutdanning som først og fremst gjer deg kvalifisert til å jobbe som lærar i den vidaregåande skolen eller i ungdomsskolen, men ho opnar også for andre yrkesvegar innan formidling eller som forskar. Lektorutdanninga gir deg grunnlag for undervisning i to fag.

Vidare studium

Profesjonsstudium

Lektorutdanning med master i framandspråk (engelsk, fransk eller tysk) er eit profesjonsstudium som utdannar lærarar for ungdomstrinnet og for den vidaregåande skolen. Utdanninga kombinerer kunnskap i to undervisningsfag med fagdidaktikk, pedagogikk og praksis. Du tar master i eitt av språkfaga engelsk, fransk eller tysk, og kan velje mellom engelsk, fransk, tysk, nordisk, spansk språk og latinamerikastudium, historie og religionsvitskap som ditt andre undervisningsfag. Studiet gir eit solid grunnlag i dei to undervisningsfaga, og fremjar kritisk refleksjon rundt fag, undervisning og læring.

Praktisk-pedagogisk utdanning 

Du kan òg utdanne deg til lærar ved å ta ein bachelorgrad (3 år) eller ein mastergrad (5 år) som inneheld to undervisnings­fag, før du søker opptak til praktisk-pedagogisk utdanning. Dette studiet er eittårig og inneheld både fagdidaktikk, pedagogikk og praksis.

Forsking

Kva er språk? Kva er kommunikasjon? Korleis nyttar ein språk i ulike situasjonar? Det er ikkje berre i den reint språkfaglege forskinga ein arbeider med desse spørsmåla - dei er også svært relevante for forsking på framandspråklæring og framandspråkundervisning. Dette forskingsfeltet aukar både nasjonalt og internasjonalt og det er framleis mykje vi ikkje veit om korleis ein lærer nye språk. Ved å forske på korleis elevar lærer framandspråk og korleis ein best kan legge til rette for læring, oppnår ein viktig kunnskap samfunnet kan dra nytte av i skolen.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, dugleikar og generell kompetanse:

Kunnskapar

Kandidaten

 • har avansert kunnskap i dei valde faga og spesialisert innsikt i eit profesjonsrelevant fagområde
  har inngåande kunnskap om vitskaplege problemstillingar, forskingsteoriar og -metodar i faglege, fagdidaktiske og pedagogiske spørsmål
  har inngåande kunnskap om relevant forskingslitteratur og gjeldande lov- og planverk, og kan nytte denne på nye område som er relevante for profesjonsutøvinga
 • har kunnskap om utvikling av skolen som organisasjon og faga som skole-, kultur-, og forskingsfag og brei forståing for skolen sitt mandat, verdigrunnlaget i opplæringa og i opplæringsløpet
  har kunnskap om ungdomskultur og ungdom si utvikling og læring i ulike sosiale og fleirkulturelle kontekstar
  har kunnskap om ungdom i vanskelege situasjonar og om rettane deira i eit nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • har kunnskap om samiske tilhøve

 

Dugleikar

Kandidaten

 • kan orientere seg i faglitteratur, analysere og ha ei kritisk haldning til informasjonskjelder og eksisterande teoriar i fagområda
 • kan bruke faglitteratur og andre relevante informasjonskjelder til å strukturere og formulere faglege resonnement på ulike område
 • kan gjennomføre eit sjølvstendig, avgrensa og profesjonsrelevant forskingsprosjekt under rettleiing og i tråd med gjeldande forskingsetiske normer
 • kan nytte forskings- og erfaringsbasert kunnskap til å identifisere og arbeide systematisk med grunnleggande dugleikar og planlegge og leie undervisning på ulike læringsarenaer som fører til gode faglege og sosiale læringsprosessar
 • kan på eit sjølvstendig og fagleg grunnlag bruke varierte arbeidsmetodar og relevante metodar frå forsking og fagleg utviklingsarbeid til å differensiere læringsarbeidet
 • kan tilpasse opplæring i samsvar med gjeldande læreplanverk, og skape motiverande og inkluderande læringsmiljø
 • kan ha ei kritisk tilnærming til digitale verktøy og nytte dei i undervisning, planlegging og kommunikasjon og rettleie unge i den digitale kvardagen
 • kan vurdere og dokumentere elevar si læring og kompetansen deira, gi læringsfremjande tilbakemeldingar og bidra til at elevane kan reflektere over eiga læring og eiga fagleg utvikling
 • kan gjere greie for teoriar om språklæring, språk, kultur og litteratur
 • kan faget godt nok til å vere trygg i undervisningssamanheng, og kan kommunisere godt i språkfaget/språkfaga
 • kan følgje normene for akademisk skriving i masterfaget

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan bidra til innovasjonsprosessar og nytenking, gjennomføre profesjonsretta fagleg utviklingsarbeid og legge til rette for at ein kan involvere lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv i opplæringa
 • kan formidle og kommunisere faglege problemstillingar knytte til profesjonsutøvinga på eit
  høgt fagleg nivå
 • kan opptre profesjonelt og kritisk reflektere over og analysere faglege, profesjonsetiske, forskningsetiske og utdanningspolitiske spørsmål og problemstillingar
 • kan på sjølvstendig grunnlag vidareutvikle eigen kompetanse og bidra til fagleg og organisatorisk utvikling i skolen og blant kollegaer
 • kan byggje relasjonar til elevar og føresette, og samarbeide med aktørar som er relevante for skoleverket

Oppbygging

Oppbygging

Dei tre første åra inneheld innføringsemne, tre semester med enten engelsk, fransk eller tysk (fag 1), og tre semester med det andre undervisningsfaget (fag 2). Emne i pedagogikk og fagdidaktikk går parallelt gjennom heile studiet. Praksis er integrert i studiet i dei fire første åra. Masteroppgåva skriv du i det siste studieåret. Kvart semester vil det også bli arrangert ei programsamling for alle studentane på lektorutdanninga ved Universitetet i Bergen.

Har du høgare utdanning frå før som du vil søke om å få innpassa i studiet ditt? Studierettleiaren for programmet kan hjelpe deg med å legge opp studieløpet. Du finn den detaljerte studieplanen for programmet nedst på sida.

Når du har fullført studieprogrammet ditt, skal du ha tileigna deg bestemte kunnskapar, ferdigheiter og generelle kompetansar. Desse er skildra i omtalen av læringsutbyte.

Lektorutdanning i framandspråk (krav 300 SP)
Studieretningsval - Lektorutdanning i framandspråk (krav 300 SP)
Engelsk som fag 1 - Lektorutdanning i framandspråk (krav 300 SP)
Første semester - Lektorutdanning i framandspråk (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PEDA120Skulen og lærarrolla101
KOPRA101Skulen og lærarrolla i praksis01
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00SKExamen facultatum, Språk og kommunikasjon101
EXFAC00TKEKSExamen facultatum, Tekst og kultur - eksamensmodellen101
EXFAC00TKSEMExamen facultatum, Tekst og kultur - seminarmodell101
Engelsk som fag 1 - Lektorutdanning i framandspråk (krav 85 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG114Engelsk grammatikk I101–62
ENG115Engelsk fonetikk og fonologi51–62
ENG125Britisk litteratur og kultur 151–62
ENG107Engelsk grammatikk II51–63
ENG122Amerikansk litteratur og kultur 151–63
ENGDI101Fagdidaktikk i engelsk i lektorutdanninga51–63
PEDA121Ulike vegar til læring51–63
KOPRA102Læringsprosessar01–63
ENG221Engelsk lingvistikk: språkhistorie101–66
ENG223LEngelsk lingvistikk: moderne lingvistikk51–66
ENGDI201Fagdidaktikk i engelsk for integrert lærarutdanning51–66
PEDA122Lærarprofesjonen, skolen og samfunnet51–65
KOPRA103Planlegging og evaluering av undervising 01–65
Fag 2 - Lektorutdanning i framandspråk
Fransk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FRAN101Fransk grammatikk 151–64
FRAN103Fransk kulturkunnskap og omsetjing fransk-norsk151–64
FRAN105Fransk litteratur (lektorutdanninga)51–65
FRAN115Fonetikk og samfunnskunnskap151–65
FRANDI101Fagdidaktikk i fransk i lektorutdanninga 151–65
FRAN254LFordjuping i fransk litteratur101–66
Historie som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIS102Oversyn over nyare historie frå 1750151–64
HIS101Oversyn over eldre historie til 1750151–65
HIS120Fordjupingsoppgåve i historie51–65
HIDID111Historiedidaktikk for vidaregåande skole51–65
HIS250LBacheloroppgåve i historie101–66
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIS108Oversikt over kvinne- og kjønnshistorie151–64
HIS111Oversikt over USA historie151–64
HIS115Fordjuping i nyare historie151–64
HIS116Fordjuping i nyare historie151–64
HIM101Oversyn over Midtaustens historie151–64
Nordisk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NOSP102Nordisk: Moderne språk151–64
NOLI102Nordisk: Litteratur etter 1900 151–64
NOSP103-LNordisk: Språkhistorie og talemål for integrert lektorutdanning101–65
NOLI103-LNordisk: Den eldre litteraturen for integrert lærarutdanning101–65
NODI101Nordisk fagdidaktikk51–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
NOLI250-LNordisk: Litterær analyse og teori med bacheloroppgåve101–66
NOSP250-LNordisk: Språkbruksanalyse med bacheloroppgåve101–66
Religionsvitskap som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
RELV101Kva er religionsvitskap151–64
RELV105Midtaustens og Middelhavsområdets eldste religionshistorie, og norrøn og samisk religion151–64
RELV102Kristendommen, jødedommen og islam151–65
RELV103LHinduismen og buddhismen - Lektorutdanninga51–65
RELDI111Fagdidaktikk for religionsvitskap 1 (for vidaregåande skule) lektorutdanning51–65
RELVI250LBacheloroppgåve i systematisk religionsvitskap - Lektorutdanninga101–66
Sosiologi som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SOS101Klassisk og moderne sosiologisk teori151–64
MET102Samfunnsvitskapleg metode151–64
SAKDI101Samfunnskunnskapsdidaktikk 151–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
SOS202-LBacheloroppgåve i sosiologi101–66
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
SOSL113Velferd og ulikhet101–65
SOS113-LVelferd og ulikhet101–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
SOSL103Samfunnsstrukturer i endring101–65
SOS103-LSamfunnsstrukturer i endring101–65
Spansk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SPLA107Spansk grammatikk I101–64
SPLA108Latinamerikansk litteratur I101–64
SPLA109Latinamerikansk historie101–64
SPLA117Spansk grammatikk II101–65
SPANDI101Fagdidaktikk i spansk i lektorutdanninga 151–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
SPLA118Latinamerikansk litteratur II101–65
SPLA119Kultur og samfunn i Latin-Amerika101–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
SPLA257Fordjuping i spansk grammatikk med latinamerikanske variantar med bacheloroppgåve101–66
SPLA258Fordjuping i latinamerikansk litteratur med bacheloroppgåve101–66
SPLA259Fordjuping i latinamerikansk kulturkunnskap med bacheloroppgåve101–66
Tysk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
TYS111Grunnemne i tysk språk I151–64
TYS112Tyskspråkleg kultur151–64
TYS123Grunnemne i tysk språk II for lærarstudentar101–65
TYS124Tyskspråkleg litteratur for lærarstudentar101–65
TYSDI101Fagdidaktikk i tysk i lektorutdanninga 151–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
TYS251LFordjuping i tysk språk med semesteroppgåve for lektorutdanninga101–66
TYS252LFordjuping i tyskspråkleg litteratur med semesteroppgåve for lektorutdanninga101–66
Opptak til masterdel - Lektorutdanning i framandspråk
300-nivå i engelsk - Lektorutdanning i framandspråk (krav 115 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG339LMasteremne i engelsk lingvistikk I57
ENGDI301Fagdidaktikk i engelsk for integrert lektorutdanning108
PEDA123Aksjonsforsking og læraren si profesjonelle utvikling108
ENG350Engelsk mastergradsoppgåve 609–109
LAPRA101Første praksisperiode07
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG341Masteremne i engelsk lingvistikk II107
ENG343Masteremne i engelsk lingvistikk III107
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG331Masteremne i engelskspråklig litteratur/kultur I107
ENG332Masteremne i engelskspråklig litteratur/kultur II107
ENG333Masteremne i engelskspråklig litteratur/kultur III107
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG335Masteremne i engelskspråkleg litteratur/kultur V108
ENG336Masteremne i engelskspråkleg litteratur/kultur VI108
ENG337Masteremne i engelskspråkleg litteratur/kultur VII108
Rettleiingskontrakt - Lektorutdanning i framandspråk
Obligatorisk emne
Rettleiingsavtale for lektorutdanning i framandspråk
300-nivå i fag 2 - Lektorutdanning i framandspråk (krav 5 SP)
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
FRANDI111Fagdidaktikk i fransk i lektorutdanninga 357
HIDID112Historiedidaktikk for grunnskolen57
NODI111Fagdidaktikk i nordisk for integrert lektorutdanning57
RELDI112Fagdidaktikk i religionsvitskap 2 (for grunnskulen) lektorutdanning57
SAKDI111Samfunnskunnskapsdidaktikk 257
SPANDI111Fagdidaktikk i spansk for lektorutdanninga 357
TYSDI111Fagdidaktikk i tysk i lektorutdanningen 357
Fransk som fag 1 - Lektorutdanning i framandspråk (krav 300 SP)
Første semester - Lektorutdanning i framandspråk (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PEDA120Skulen og lærarrolla101
KOPRA101Skulen og lærarrolla i praksis01
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00SKExamen facultatum, Språk og kommunikasjon101
EXFAC00TKEKSExamen facultatum, Tekst og kultur - eksamensmodellen101
EXFAC00TKSEMExamen facultatum, Tekst og kultur - seminarmodell101
Fransk som fag 1 - Lektorutdanning i framandspråk (krav 85 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FRAN101Fransk grammatikk 151–62
FRAN103Fransk kulturkunnskap og omsetjing fransk-norsk151–62
FRAN105Fransk litteratur (lektorutdanninga)51–63
FRAN115Fonetikk og samfunnskunnskap151–63
FRANDI101Fagdidaktikk i fransk i lektorutdanninga 151–63
KOPRA102Læringsprosessar01–63
PEDA121Ulike vegar til læring51–63
FRANDI201Fagdidaktikk i fransk i lektorutdanninga 251–66
KOPRA103Planlegging og evaluering av undervising 01–65
PEDA122Lærarprofesjonen, skolen og samfunnet51–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
FRAN201Fordjuping i fransk grammatikk, tekstlingvistikk og omsetjing151–66
FRAN253Fordjuping i fransk litteratur151–66
Fag 2 - Lektorutdanning i framandspråk
Engelsk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG114Engelsk grammatikk I101–64
ENG115Engelsk fonetikk og fonologi51–64
ENG125Britisk litteratur og kultur 151–64
ENG107Engelsk grammatikk II51–65
ENG122Amerikansk litteratur og kultur 151–65
ENGDI101Fagdidaktikk i engelsk i lektorutdanninga51–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG261Semesteroppgåve i engelsk lingvistikk: språkhistorie101–66
ENG263Semesteroppgåve i engelsk lingvistikk: moderne engelsk101–66
Historie som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIS102Oversyn over nyare historie frå 1750151–64
HIS101Oversyn over eldre historie til 1750151–65
HIS120Fordjupingsoppgåve i historie51–65
HIDID111Historiedidaktikk for vidaregåande skole51–65
HIS250LBacheloroppgåve i historie101–66
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIS108Oversikt over kvinne- og kjønnshistorie151–64
HIS111Oversikt over USA historie151–64
HIS115Fordjuping i nyare historie151–64
HIS116Fordjuping i nyare historie151–64
HIM101Oversyn over Midtaustens historie151–64
Nordisk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NOSP102Nordisk: Moderne språk151–64
NOLI102Nordisk: Litteratur etter 1900 151–64
NOSP103-LNordisk: Språkhistorie og talemål for integrert lektorutdanning101–65
NOLI103-LNordisk: Den eldre litteraturen for integrert lærarutdanning101–65
NODI101Nordisk fagdidaktikk51–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
NOLI250-LNordisk: Litterær analyse og teori med bacheloroppgåve101–66
NOSP250-LNordisk: Språkbruksanalyse med bacheloroppgåve101–66
Religionsvitskap som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
RELV101Kva er religionsvitskap151–64
RELV105Midtaustens og Middelhavsområdets eldste religionshistorie, og norrøn og samisk religion151–64
RELV102Kristendommen, jødedommen og islam151–65
RELV103LHinduismen og buddhismen - Lektorutdanninga51–65
RELDI111Fagdidaktikk for religionsvitskap 1 (for vidaregåande skule) lektorutdanning51–65
RELVI250LBacheloroppgåve i systematisk religionsvitskap - Lektorutdanninga101–66
Sosiologi som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SOS101Klassisk og moderne sosiologisk teori151–64
MET102Samfunnsvitskapleg metode151–64
SAKDI101Samfunnskunnskapsdidaktikk 151–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
SOS202-LBacheloroppgåve i sosiologi101–66
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
SOSL113Velferd og ulikhet101–65
SOS113-LVelferd og ulikhet101–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
SOSL103Samfunnsstrukturer i endring101–65
SOS103-LSamfunnsstrukturer i endring101–65
Spansk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SPLA107Spansk grammatikk I101–64
SPLA108Latinamerikansk litteratur I101–64
SPLA109Latinamerikansk historie101–64
SPLA117Spansk grammatikk II101–65
SPANDI101Fagdidaktikk i spansk i lektorutdanninga 151–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
SPLA118Latinamerikansk litteratur II101–65
SPLA119Kultur og samfunn i Latin-Amerika101–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
SPLA257Fordjuping i spansk grammatikk med latinamerikanske variantar med bacheloroppgåve101–66
SPLA258Fordjuping i latinamerikansk litteratur med bacheloroppgåve101–66
SPLA259Fordjuping i latinamerikansk kulturkunnskap med bacheloroppgåve101–66
Tysk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
TYS111Grunnemne i tysk språk I151–64
TYS112Tyskspråkleg kultur151–64
TYS123Grunnemne i tysk språk II for lærarstudentar101–65
TYS124Tyskspråkleg litteratur for lærarstudentar101–65
TYSDI101Fagdidaktikk i tysk i lektorutdanninga 151–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
TYS251LFordjuping i tysk språk med semesteroppgåve for lektorutdanninga101–66
TYS252LFordjuping i tyskspråkleg litteratur med semesteroppgåve for lektorutdanninga101–66
Opptak til masterdel - Lektorutdanning i framandspråk
300-nivå i fransk - Lektorutdanning i framandspråk (krav 115 SP)
Obligatorisk emne
Fransk litterær og lingvistisk teori: tekststudiar med prosjektskriving
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FRANDI301Fagdidaktikk i fransk for integrert lektorutdanning 3107
FRAN307LSpråkleg særemne107
LAPRA101Første praksisperiode07
PEDA123Aksjonsforsking og læraren si profesjonelle utvikling108
FRAN350Fransk mastergradsoppgåve609–109
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
FRAN308LLitterært særemne108
FRAN309LGrammatikk og omsetjing/omsetjingsteori for lektorutdanninga108
Rettleiingskontrakt - Lektorutdanning i framandspråk
Obligatorisk emne
Rettleiingsavtale for lektorutdanning i framandspråk
300-nivå i fag 2 - Lektorutdanning i framandspråk (krav 5 SP)
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENGDI111Fagdidaktikk i engelsk for integrert lektorutdanning57
HIDID112Historiedidaktikk for grunnskolen57
NODI111Fagdidaktikk i nordisk for integrert lektorutdanning57
RELDI112Fagdidaktikk i religionsvitskap 2 (for grunnskulen) lektorutdanning57
SAKDI111Samfunnskunnskapsdidaktikk 257
SPANDI111Fagdidaktikk i spansk for lektorutdanninga 357
TYSDI111Fagdidaktikk i tysk i lektorutdanningen 357
Tysk som fag 1 - Lektorutdanning i framandspråk (krav 300 SP)
Første semester - Lektorutdanning i framandspråk (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PEDA120Skulen og lærarrolla101
KOPRA101Skulen og lærarrolla i praksis01
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00SKExamen facultatum, Språk og kommunikasjon101
EXFAC00TKEKSExamen facultatum, Tekst og kultur - eksamensmodellen101
EXFAC00TKSEMExamen facultatum, Tekst og kultur - seminarmodell101
Tysk som fag 1 - Lektorutdanning i framandspråk (krav 85 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
TYS111Grunnemne i tysk språk I151–62
TYS112Tyskspråkleg kultur151–62
TYS123Grunnemne i tysk språk II for lærarstudentar101–63
TYS124Tyskspråkleg litteratur for lærarstudentar101–63
TYSDI101Fagdidaktikk i tysk i lektorutdanninga 151–63
PEDA121Ulike vegar til læring51–63
KOPRA102Læringsprosessar01–63
PEDA122Lærarprofesjonen, skolen og samfunnet51–65
KOPRA103Planlegging og evaluering av undervising 01–65
TYSDI201Fagdidaktikk i tysk for lektorutdanninga 251–66
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
TYS201Fordjuping i tysk språk 151–66
TYS202Fordjuping i tyskspråkleg litteratur 151–66
TYS251Fordjuping i tysk språk med semesteroppgåve151–66
TYS252Fordjuping i tyskspråkleg litteratur semesteroppgåve151–66
Fag 2 - Lektorutdanning i framandspråk
Engelsk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG114Engelsk grammatikk I101–64
ENG115Engelsk fonetikk og fonologi51–64
ENG125Britisk litteratur og kultur 151–64
ENG107Engelsk grammatikk II51–65
ENG122Amerikansk litteratur og kultur 151–65
ENGDI101Fagdidaktikk i engelsk i lektorutdanninga51–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG261Semesteroppgåve i engelsk lingvistikk: språkhistorie101–66
ENG263Semesteroppgåve i engelsk lingvistikk: moderne engelsk101–66
Fransk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FRAN101Fransk grammatikk 151–64
FRAN103Fransk kulturkunnskap og omsetjing fransk-norsk151–64
FRAN105Fransk litteratur (lektorutdanninga)51–65
FRAN115Fonetikk og samfunnskunnskap151–65
FRANDI101Fagdidaktikk i fransk i lektorutdanninga 151–65
FRAN254LFordjuping i fransk litteratur101–66
Historie som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIS102Oversyn over nyare historie frå 1750151–64
HIS101Oversyn over eldre historie til 1750151–65
HIS120Fordjupingsoppgåve i historie51–65
HIDID111Historiedidaktikk for vidaregåande skole51–65
HIS250LBacheloroppgåve i historie101–66
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIS108Oversikt over kvinne- og kjønnshistorie151–64
HIS111Oversikt over USA historie151–64
HIS115Fordjuping i nyare historie151–64
HIS116Fordjuping i nyare historie151–64
HIM101Oversyn over Midtaustens historie151–64
Nordisk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NOSP102Nordisk: Moderne språk151–64
NOLI102Nordisk: Litteratur etter 1900 151–64
NOSP103-LNordisk: Språkhistorie og talemål for integrert lektorutdanning101–65
NOLI103-LNordisk: Den eldre litteraturen for integrert lærarutdanning101–65
NODI101Nordisk fagdidaktikk51–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
NOLI250-LNordisk: Litterær analyse og teori med bacheloroppgåve101–66
NOSP250-LNordisk: Språkbruksanalyse med bacheloroppgåve101–66
Religionsvitskap som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
RELV101Kva er religionsvitskap151–64
RELV105Midtaustens og Middelhavsområdets eldste religionshistorie, og norrøn og samisk religion151–64
RELV102Kristendommen, jødedommen og islam151–65
RELV103LHinduismen og buddhismen - Lektorutdanninga51–65
RELDI111Fagdidaktikk for religionsvitskap 1 (for vidaregåande skule) lektorutdanning51–65
RELVI250LBacheloroppgåve i systematisk religionsvitskap - Lektorutdanninga101–66
Sosiologi som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SOS101Klassisk og moderne sosiologisk teori151–64
MET102Samfunnsvitskapleg metode151–64
SAKDI101Samfunnskunnskapsdidaktikk 151–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
SOS202-LBacheloroppgåve i sosiologi101–66
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
SOSL113Velferd og ulikhet101–65
SOS113-LVelferd og ulikhet101–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
SOSL103Samfunnsstrukturer i endring101–65
SOS103-LSamfunnsstrukturer i endring101–65
Spansk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SPLA107Spansk grammatikk I101–64
SPLA108Latinamerikansk litteratur I101–64
SPLA109Latinamerikansk historie101–64
SPLA117Spansk grammatikk II101–65
SPANDI101Fagdidaktikk i spansk i lektorutdanninga 151–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
SPLA118Latinamerikansk litteratur II101–65
SPLA119Kultur og samfunn i Latin-Amerika101–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
SPLA257Fordjuping i spansk grammatikk med latinamerikanske variantar med bacheloroppgåve101–66
SPLA258Fordjuping i latinamerikansk litteratur med bacheloroppgåve101–66
SPLA259Fordjuping i latinamerikansk kulturkunnskap med bacheloroppgåve101–66
Opptak til masterdel - Lektorutdanning i framandspråk
300-nivå i tysk - Lektorutdanning i framandspråk (krav 115 SP)
Vel minst eitt av emna
Moderne tysk språkvitskap
Felles seminaremne i tyskspråkleg litteratur
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
TYS307LTysk språk og litteraturvitenskap107
TYS350Tysk mastergradsoppgåve 609–109
TYSDI301Fagdidaktikk i tysk for integrert lektorutdanning 3108
LAPRA101Første praksisperiode07
PEDA123Aksjonsforsking og læraren si profesjonelle utvikling108
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
TSAK318Masteremne i tyskspråkleg litteratur (SAK)157
TSAK319Masteremne i tysk språkvitskap157
Rettleiingskontrakt - Lektorutdanning i framandspråk
Obligatorisk emne
Rettleiingsavtale for lektorutdanning i framandspråk
300-nivå i fag 2 - Lektorutdanning i framandspråk (krav 5 SP)
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENGDI111Fagdidaktikk i engelsk for integrert lektorutdanning57
FRANDI111Fagdidaktikk i fransk i lektorutdanninga 357
HIDID112Historiedidaktikk for grunnskolen57
NODI111Fagdidaktikk i nordisk for integrert lektorutdanning57
RELDI112Fagdidaktikk i religionsvitskap 2 (for grunnskulen) lektorutdanning57
SAKDI111Samfunnskunnskapsdidaktikk 257
SPANDI111Fagdidaktikk i spansk for lektorutdanninga 357
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

For deg som vil ta lektorutdanning i eit framandspråk, vil det vere ein stor fordel om du legg inn eit utanlandsopphald. Det er lagt til rette for at du kan ta det fjerde semesteret av utdanninga i utlandet. Tidlegare studentar har for eksempel reist til Lancaster, Minnesota og Caen, men UiB har også avtalar med ei rekke andre universitet i Europa og elles i verda. Du vil òg få tilbod om kortare studieopphald i utlandet som del av studiet.

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april.

For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO) .

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til lektorutdanning i engelsk, fransk eller tysk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og minst karakter 4 i matematikk (224 timar) og 3 i norsk (393 timar) og minst 35 skolepoeng. Ved opptak til studiet må det òg leggast fram politiattest.

Tilrådde forkunnskapar

Kunnskapar i engelsk som svarer til VG2 + VG3 med godt resultat, og kunnskapar i fransk eller tysk tilsvarande nivå VG1 + VG2.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

Studieretningar

Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?

Mer informasjon

Om programmet

Søkerkode i Samordna opptak
184844

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for fremmedspråk

Ønsker du å vite meir, ta kontakt med studierettleiar:

studierettleiar@hf.uib.no 55 58 93 70 (10.00 - 14.00)