Hjem
Click

Utdanning

Masterprogram

Masterprogram i ernæring - Human ernæring

  • Studiepoeng120
  • Antal år2
  • StudiekodeMAMD-NUHUM
  • StudiestartHaust

Presentasjon

Mål og innhald

Human ernæring er ei tverrfagleg studieretning sett saman av emne frå fleire fagmiljø. Målet med studieretninga er å gi deg kjennskap til biokjemiske og fysiologiske mekanismar for fordøying og stoffskifte av ulike næringsstoff. Du skal også lære kva for verknad kosten har for god helse. Problemstillingane blir definerte innan området ernæringsfysiologi med særlig fokus på marine ressursar.

Fagleg profil

Masterprogrammet i human ernæring er eit naturvitskapleg masterprogram med medisinsk retning knytt opp mot forskingsmiljø ved ulike institutt ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Haukeland universitetssjukehus og/eller Nasjonalt institutt for ernæring og sjømatforsking (NIFES).

Masteroppgåve

Masteroppgåva omfattar eit sjølvstendig vitskapleg arbeid på 60 sp som du utfører under rettleiing. I oppgåva skal du løyse ei praktisk problemstilling, behandle eigne data og gi ei skriftleg framstilling av hypotesar, resultat og konklusjonar. Metodar som blir nytta i studiet er ein kombinasjon av kosthaldsregistrering, næringsstoffanalyse og biokjemiske/molekylærbiologiske teknikkar.

Oppstart

Haust

Studiestart - semester

Haust

Læringsutbyte

Læringsutbyte

Masterprogram i human ernæring kvalifiserer kandidaten til en yrkeskarriere innen ernæringsfeltet og for videre utdanning og arbeid innen forskning. Etter endt utdanning skal kandidaten kunne:

  • Delta i anvendt og grunnleggende forskning innen matvitenskap, ernæring og biomedisin.
  • Arbeide innen statlige og ikke-statlige organer og institusjoner, nærings- og legemiddelindustri og internasjonale organisasjoner.
  • Gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning.

Opptak

Studiestart (semester)

Haust

Studiestart - semester

Haust

Opptakskrav

Studiet er retta mot deg som har ein bachelorgrad i biologi, molekylærbiologi, human ernæring, bioingeniørutdanning eller tilsvarande utdanning på minimum 3 år (180 studiepoeng).

Opptak krev minimum 80 studiepoeng relevante emner hvorav minimum 20 sp kjemi/biokjemi med laboratorieøvingar og minimum 20 sp molekylærbiologi/biologi. Andre relevante emner som kan inngå er: anatomi, fysiologi, statistikk og matvarekunnskap.

Minstekravet for opptak er at gjennomsnittskarakteren på opptaksgrunnlaget er C eller betre. Dersom det er fleire søkjarar til eit program enn studieplassar vil søkjarane bli rangerte etter karakterane i opptaksgrunnlaget.

Alle søknader blir behandla individuelt.

Du søkjer opptak via søknadsweb. Søknadsfrist er 15. april med studiestart i august.

https://soknadsweb.uib.no

Meir informasjon om søknadsprosedyren finn du her:

http://www.uib.no/mofa/utdanning/opptak-og-studierett/opptak-til-masterstudium-ved-det-medisinsk-odontologiske-fakultet

Kven kan søkje

Studiet er retta mot deg som har ein bachelorgrad i biologi, molekylærbiologi, human ernæring, bioingeniørutdanning eller tilsvarande utdanning på minimum 3 år (180 studiepoeng).

Opptak krev minimum 80 studiepoeng relevante emner hvorav minimum 20 sp kjemi/biokjemi med laboratorieøvingar og minimum 20 sp molekylærbiologi/biologi. Andre relevante emner som kan inngå er: anatomi, fysiologi, statistikk og matvarekunnskap.

Minstekravet for opptak er at gjennomsnittskarakteren på opptaksgrunnlaget er C eller betre. Dersom det er fleire søkjarar til eit program enn studieplassar vil søkjarane bli rangerte etter karakterane i opptaksgrunnlaget.

Studentar som skal ta emne for å kvalifisere seg for opptak til master i human ernæring, kan søkje opptak til "Årsstudium i naturvitenskaplige fag" ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Her er søknadsfristen 15. april. Krav til forkunnskap: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. I tillegg må du ha 2MX/2MY/3MZ + 3MX/3FY/3KJ/3BI/(2KJ+3BT)/(2BI+3BT)

ANBEFALTE EMNER PÅ DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

I haustsemesteret kan studentar på Årsstudium i naturvitenskaplige fag ta KJEM100 eller KJEM110, avhengig av kjemikompetansen.

I vårsemesteret kan studentene t.d. ta organisk kjemi og innføring i molekylærbiologi:

KJEM110 + MOL100 + KJEM130

MOL100 + KJEM130 + KJEM131

Mer informasjon om emnene på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet:

http://www.uib.no/matnat/courses

Utveksling

Delstudium i utlandet

Mogelegheiter for utanlandsopphold

Studieløp

Masterprogram i ernæring - Human ernæring (krav 120 SP)
Human ernæring - obligatoriske emne (krav 50 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
LAS301Kurs i forsøksdyrlære 62–32
NUTR321Ernæringsfagleg metodikk42–32
HELVIT300Helsefagleg relevant vitskapsteori og forskingsetikk51–21
NUTRFYSMenneskets fysiologi151–21
NUTR208Ernæringsfysiologi151–21
Human ernæring - valemne (krav 10 SP)
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIO306Næringsmiddelkjemi og analyse152
BMED381Biomedisinsk ernæringsfysiologi52
HELSTAStatistikk i helsefagleg forsking51–33
HUCEL350AEvaluering, kvalitetsovervaking og tolking av biokjemiske analysar102
NUCLI362Genetic disorders in nutrient metabolism 52
NUTR302AHuman ernæring - Fordøyelse52
NUTR330Avansert forskingsmetodikk i ernæringsvitskap52–32
LAS302Kurs i forsøksdyrlære, spesialdel pattedyr 42–32
LAS303Kurs i forsøksdyrlære, spesialdel fisk 42–32
MEDSTA2Regresjonsmodellar i medisinsk forsking52–32
INTH360Global Nutrition53
Human ernæring - masteroppgåve (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NUHUM395Masteroppgåve i human ernæring603–4
Human ernæring - rettleiingskontrakt
Obligatorisk emne
Rettleiingskontrakt for masterprogram i ernæring
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Kontakt

Meir informasjon

Det medisinsk-odontologiske fakultet,

Tlf: 555 86400

studie-nutrition@uib.no

Studieplan