Hjem

Utdanning

Fornybar energi

  • Lengde2 år
  • StudiestartHaust (hovudopptak) og vår (suppleringsopptak).
  • Studiepoeng120

Introduksjon

Mål og innhald

Masterprogrammet i energi med studiretning fornybar energi gir spisskompetanse i ei eller fleire former for fornybar energi og ei brei innføring i energiteknologi og energisystem. Studiet har som mål å utdanne kandidatar med naturvitskapleg og teknologisk kompetanse som er veleigna for arbeid i næringsliv så vel som i forvaltning og universitets- og høgskulesektoren.

I prosjektarbeid og rettleiing av masteroppgåve, men også i emneundervisning, vert det lagt vekt på å utnytte forskingskompetanse og ekspertise frå universitetets fagmiljø og eksterne fagmiljø innan energi.

Graden

Masterprogrammet i energi førar fram til graden Master i energi.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Kandidaten

- viser solide vitskapleg funderte kunnskapar om fornybare energikjelder

- kan beskrive og forstå energiteknologi og energisystem

- har omfattande kunnskap om og dugleik innan eit eller fleire av felta vindkraft, bølgje- og tidevassenergi, geotermisk energi, global energi- og klimautviking, miljøkonsekvensar av fornybar energi, nedbør, snøsmelting og vannkraft, solenergi og energianalyse og- optimering,

- kjenner til spesialiserte område innan matematikk, fysikk, informatikk, geovitskap, kjemi eller meteorologi og oseanografi

Ferdigheiter

Kandidaten

- kan bruke moderne metodar innan fagfeltet

- er i stand til å planlegge og gjennomføre eit forskingsprosjekt i samråd med rettleiar, men med stor grad av sjølvstende

Generell kompetanse

Kandidaten

- har trening i å skrive og presentere avsluttande prosjektrapport i tråd med god vitskapleg praksis.

- kan setja fram og teste hypotesar og trekkje slutningar av eige arbeid med referansar til vitskapleg litteratur.

- er istand til å skrive ei vitskapeleg avhandling som gjev ny kunnskap om temaet.

- kan analysere og reflektere over aktuelle etiske problemstillingar knytt til forskinga.

- demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit.

Utveksling

Delstudium i utlandet

Dersom du ynskjer eit utanlandsopphald under masterstudiet, kan du ta kontakt med studierettleiar eller fagleg rettleiar.

Korleis søke

Studiestart - semester

Haust

Opptakskrav

Relevant bachelorgrad i naturvitskap/realfag/ ingeniørfag eller tilsvarande utdanning.

Gjennomsnittskarakteren på relevant bachelorstudie eller tilsvarande, må normalt være C eller betre.

Det er også eit krav at emnet MAT111 Grunnkurs i matematikk eller tilsvarande, samt eit av emna PHYS113 Mekanikk 2 og termodynamikk eller KJEM210 Kjemisk termodynamikk eller tilsvarande inngår. For studenter i elkraftteknikk kan det gjøres unntak fra kravet om termodynamikk

I tillegg til desse krava vil det vere ulike krav til forkunnskapar for dei ulike temaene for masteroppgåve.

Dersom det er fleire søkjarar til programmet enn det er plassar, vil søkjarane bli rangerte etter karakterane i opptaksgrunnlaget, og tilgjengelege plassar på det enkelte tema.

Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?

Mer informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen

Kontakt

Geofysisk institutt

Studierettleiaren ved Geofysisk institutt.

E-mail adresse: energimaster@gfi.uib.no