Masterprogram i fiskeribiologi og forvalting

Fakta om studiet

StudiekodeMAMN-FIFO
Studiepoeng120
Varigheit2 år
GradMaster i fiskeribiologi og forvaltning
Studiestart

Haust (hovudopptak) og suppleringsopptak vår.

Frå og med hausten 2014 (med søknadsfrist 15. april 2014) blir dette programmet vidareført som ein studieretning under masterprogram i biologi. For å søke på fiskeribiologi og forvaltning vel du Masterprogram i biologi, studieretning fiskeribiologi og forvaltning. Skildring av den nye studieretninga finn du her: http://www.uib.no/bio/utdanning/master-ved-bio

RessursarStudieplan
TilhørerInstitutt for biologi

Presentasjon

Studiestart - semester

Haust (hovudopptak) og suppleringsopptak vår.

Frå og med hausten 2014 (med søknadsfrist 15. april 2014) blir dette programmet vidareført som ein studieretning under masterprogram i biologi. For å søke på fiskeribiologi og forvaltning vel du Masterprogram i biologi, studieretning fiskeribiologi og forvaltning. Skildring av den nye studieretninga finn du her: http://www.uib.no/bio/utdanning/master-ved-bio

Mål og innhald

Målet med programmet er å gi deg innsikt i og oversikt over fagområdet fiskeribiologi, med vekt på korleis utnytting og andre ytre og indre faktorar verker på dei levande ressursane i havet. Når du har gjennomgått programmet, skal du ha fått grunnleggande kunnskapar om biologi, livshistorie og økologi hos fiskar samt kunnskapar om oseanografi og marine økosystem. Du vil også ha ei basal forståing av fiskestammar sin populasjonsstruktur, fiskereiskapar sine funksjonar og seleksjonsmønster, utnyttingsstrategiar av fiskestammar frå utvalde økosystem og enklare populasjonsdynamiske modellar, samt kunnskap om korleis økologiske faktorar saman med fiskeri påverkar utviklinga av fiskestammane. Du vil også få praktisk erfaring frå fiskeribiologisk arbeid i laboratoriet, i felt og på forskingsfartøy. I tillegg vil du ha erfaring frå gjennomføring av eit forskingsarbeid basert på eit materiale innsamla i laboratorium eller felt, alternativt på tidsseriar av biologiske data. Masteroppgåva kan også vere basert på utvida litteraturstudie.

Opptak

Studiestart - semester

Haust (hovudopptak) og suppleringsopptak vår.

Frå og med hausten 2014 (med søknadsfrist 15. april 2014) blir dette programmet vidareført som ein studieretning under masterprogram i biologi. For å søke på fiskeribiologi og forvaltning vel du Masterprogram i biologi, studieretning fiskeribiologi og forvaltning. Skildring av den nye studieretninga finn du her: http://www.uib.no/bio/utdanning/master-ved-bio

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarande, helst i biologi eller havbruksbiologi. Fagleg minstekrav er karakteren C eller betre i opptaksgrunnlaget. Dersom det er fleire søkjarar til eit program enn det er plassar, vil søkjarane bli rangerte etter karakterane i opptaksgrunnlaget. Ved siste opptak fekk alle kvalifiserte søkjarar tilbod om studieplass.

Studieløp

Masterprogram i fiskeribiologi og forvaltning (krav 120 SP)
Obligatorisk emne (krav 50 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIO331Fiskeriforvaltning51–41
BIO333Akustiske metodar i fiskeri- og marinbiologi51–41
BIO334Bestandsovervåking51–41
BIO336Ansvarlig fangst51–41
BIO339Fiskerimodeller101–41
BIO240Fiskeriøkologi101–42
BIO300Biologisk dataanalyse og forsøksoppsett101–42
Valfritt emne (krav 10 SP)
Masteroppgåve (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FIFO399Masteroppgåve i fiskeribiologi og forvaltning603
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester