Hjem

Utdanning

Studieretning

Optimering

  • Lengde2 år
  • Studiepoeng120

Introduksjon

Mål og innhald

Masterstudentar i optimering arbeider med metodar for å formulere og løyse optimeringsproblem på ein datamaskin. Under studiet lærer ein seg både modellering, det vil seie å uttrykke praktiske problem i form av matematiske modellar, og å utvikle algoritmar for å finne løysing til modellane. Ein utvikler spisskompetanse innan ei spesialisering i optimering, og godt oversyn over andre område innan informatikk.

Innanfor masterprogrammet i optimering spesialiserer ein seg i enten diskret/kombinatorisk optimering eller kontinuerleg optimering. Begge spesialiseringane kan ha stort innslag av arbeid med praktiske problem henta frå industri og næringslivet elles.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar:

Kandidaten

- Demonstrere brei kunnskap om dei viktigaste konsepta innan optimering.

- Kan greie ut om metodar og algoritmar innan optimering og korleis ein kan implementere desse.

- Kan anvende teori og optimeringsmetodar for å modellere og løyse verkelege problem.

Ferdigheiter:

Kandidaten

- Kan formulere praktiske problemstillingar frå industrien som optimeringsproblem.

- Kan planleggje, utforme og utvikle eit sjølvstendig forskingsprosjekt i optimering.

- Kan foreslå eller utvikle passande teknikkar for løysing av optimeringsproblem.

- Kan analysere optimeringsproblem og algoritmar.

- Kan utvikle og implementere passande teknikkar for løysingar på ei datamaskin.

Generell kompetanse:

Kandidaten

- Har solid teoretisk og teknisk grunnlag for vidare studiar innan teori, løysingsmetodar og programvare for optimering.

- Meistrar å jobbe både sjølvstendig og i gruppe.

- Har eit kritisk og analytisk syn både på eige og andre sitt arbeid.

- Kan demonstrere forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon, pålitelegheit og betydning av å skilje mellom kunnskap og meiningar.

Oppbygging

Masterprogram i informatikk (krav 120 SP)
Studieretning
Optimering (krav 60 SP)
Obligatorisk emne (krav 20 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF234Algoritmer101–41
INF270Lineær programmering101–41
Valgfritt emne (krav 40 SP)
Emna MAT261, INF271, INF272 og INF237 er tilrådd
Masteroppgåve (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF399Masteroppgåve i informatikk603
Valemner på Høgskulen på Vestlandet
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Delstudium i utlandet

Opphald ved lærestadar i utlandet avtalast med rettleiar, og skal vere ein del av masteravtalen.

Korleis søke

Studiestart - semester

Haust (hovudopptak) og suppleringsopptak vår.

Opptakskrav

Anten bachelorgrad frå Institutt for informatikk, UiB, eller ein vilkårlig bachelorgrad med minst 20 studiepoeng matematikk og minst 60 studiepoeng informatikk. Viss både INF100 og INF109 er del av opptaksgrunnlaget, vil søkaren berre få utteljing for INF100.

Eit statistikkemne kan inngå som eit av to matematikkemne. MNF130 tel ikkje som matematikkemne.

Studiet har eit avgrensa tal på studieplassar, og opptaket blir regulert på basis av karakterar.

Fagleg minstekrav er karakteren C eller betre i opptaksgrunnlaget (60 studiepoeng informatikk og 20 studiepoeng matematikk). Dersom det er fleire søkjarar til eit program enn det er plassar, vil søkjarane bli rangerte etter karakterane i opptaksgrunnlaget.

Studentar som tar bachelorgrad ved ein høgskule bør vere særskild merksame på matematikkrava for opptak, sidan matematikk ikkje er obligatorisk i alle informatikkgradar ved høgskulene.

Søk på studiet her: soknadsweb.uib.no

Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?

Mer informasjon