Masterprogram i molekylærbiologi

Fakta om studiet

StudiekodeMAMN-MOL
Studiepoeng120
Varigheit2 år
GradMaster i molekylærbiologi
StudiestartHaust (hovudopptak), suppleringsopptak vår.
RessursarStudieplan
TilhørerMolekylærbiologisk institutt

Kontakt

Meir informasjon

Molekylærbiologisk institutt har ansvar for studieprogrammet.

Ta gjerne kontakt med studierettleiar på instituttet dersom du har spørsmål: studierettleiar@mbi.uib.no, tl. 55 58 45 29.

Sjå også http://www.uib.no/mbi/52692/masterstudiet-i-molekyl%C3%A6rbiologi.

Presentasjon

Studiestart - semester

Haust (hovudopptak), suppleringsopptak vår.

Mål og innhald

Molekylærbiologi handlar om dei biologiske makromolekyla og livsprosessane der desse inngår. Vi studerer den molekylære oppbygginga, kjemien og fysikken til DNA, RNA, protein, karbohydrat og lipid for å kunne forstå deira plass og funksjon i dei levande organismane. Forskinga er i stor grad retta mot basale problemstillingar som; genorganisering og uttrykking, proteinstruktur og funksjon, kromatinstruktur, utviklingsbiologi, strukturelle og funksjonelle aspekt ved bakteriar og virus, kreftforsking, proteom- og genomforsking. Genteknologi og bioinformatikk er viktige verktøy i vår forsking.

Masterprogrammet i molekylærbiologi skal gje deg eit breitt grunnlag og god forståing innan aktuelle problemstillingar i faget. I arbeidet med masteroppgåva skal du planleggje og gjennomføre biokjemiske og molekylærbiologiske eksperiment og vurdere resultata i lys av dei hypotesane som blir testa. Studiet gir deg erfaring med munnleg og skriftleg framstilling av resultat og teoriar, og trening i å kunne lese og kritisk vurdere relevant faglitteratur.

Fagleg profil

Vi studerer molekylære strukturar og prosessar i celler, og korleis dei påverkar utviklinga av levande organismar. Molekylærbiologisk forsking kvilar på kompetanse innan ulike områder, og forskarar hjå MBI har ekspertise innan biokjemi, cellebiologi, strukturell biologi, utviklingsbiologi, biofysikk, bioinformatikk, proteomikk og genetikk.

Mykje av vår forsking er inspirer av utfordringar frå biomedisin og bioteknologi, og metodeutvikling innan desse felta. Vi utførar grunnforsking på kreft, nevrodegenerative sjukdommar, metabolske sjukdommar, parasitt-vert interaksjon og bioteknologisk proteinmodifisering.

Les meir om forsking hjå MBI: http://www.uib.no/mbi/53082/forskning-ved-mbi

Læringsutbyte

Læringsutbyte

Etter fullført mastergrad i molekylærbiologi skal kandidaten kunne:

Kunnskapar

 • gjengi fakta og drøfte teoretiske aspekt om protein sin struktur og funksjon på eit avansert nivå
 • forklare det teoretiske grunnlaget for grunnleggjande molekylærbiologiske metodar, og drøfte og grunngje val av metodar for å løyse aktuelle problem
 • forklare og drøfte teori og/eller vitskapelege artiklar innan valde, vidaregåande emne innan molekylærbiologi og eventuelt tilstøytande fagfelt
 • vise at ein har avansert kunnskap innanfor molekylærbiologi generelt og på et godt nivå, og spesialisert innsikt i eit avgrensa område knytt til mastergradsprosjektet

Ferdigheiter

 • bruke grunnleggjande molekylærbiologiske metodar innan genteknologi, uttrykking, reinsing og analyse av protein, og celledyrking
 • planleggje og gjennomføre biokjemiske og molekylærbiologiske eksperiment og vurdere resultata i lys av hypotesane som blir testa
 • utføre eit sjølvstendig, avgrensa forskingsprosjekt under rettleiing, men med stor grad av sjølvstende og eige initiativ, og i tråd med forskingsetiske normer
 • handtere og presentere kvantitative data, drøfte presisjon og nøyaktigheit og bruke dei mest grunnleggjande statistiske prinsipp
 • analysere molekylærbiologiske problemstillingar og drøfte måtar å utforske desse på ved hjelp av molekylærbiologisk teori og metode
 • hente inn, analysere og anvende ny kunnskap innanfor fagområdet
 • analysere og halde seg kritisk til vitskapelege informasjonskjelder og anvende desse til å strukturere og formulere resonnement og nye idéar innan molekylærbiologi
 • analysere, tolke og drøfte eigne data på ein fagleg god og kritisk måte, og i lys av data og teoriar innan sitt fagområde

Generell kompetanse

 • kunne analysere vitskapelege problemstillingar generelt og kunne delta i diskusjon om innfallsvinklar og måtar å løyse problem på
 • gje god skriftleg og munnleg framstilling av vitskapelege tema og forskingsresultat
 • kommunisere om faglege problemstillingar, analysar og konklusjonar innanfor biokjemi og molekylærbiologi, både med spesialistar og til allmennheita
 • kunne reflektere over sentrale, etiske og vitskapelege problemstillingar i eige og andre sitt arbeid
 • demonstrere forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon, pålitelegheit og betydning av å skilje mellom kunnskap og meiningar

Opptak

Studiestart - semester

Haust (hovudopptak), suppleringsopptak vår.

Opptakskrav

Bachelorgrad i molekylærbiologi eller tilsvarande utdanning. Tilsvarande utdanning kan til dømes vere treårig relevant ingeniørutdanning eller bioingeniørutdanning, bachelor i biologi, kjemi, fysikk og informatikk. Fagleg minstekrav er karakteren C eller betre i opptaksgrunnlaget. Dersom det er fleire søkjarar til programmet enn det er plassar, vil søkjarane bli rangerte etter karakterane i opptaksgrunnlaget.

Søknadsprosedyre

Du søkjer opptak til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet. Søknadsfristen er 15. april for studiestart i august og 1. november for studiestart i januar.

Meir informasjon om opptak og søknadsprosedyrar finn du på
www.uib.no/matnat/utdanning/opptak-ved-mn-fakultetet/opptak-til-masterprogram

Studieløp

Masterprogram i molekylærbiologi (krav 120 SP)
Obligatorisk emne (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MOL300Praktisk molekylærbiologi201–41
MOL310Strukturell Molekylærbiologi101–42
Valfritt emne (krav 30 SP)
Andre emner kan velges i samråd med rettleiar
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
MOL210Lipidbiokjemi: Frå kjemi til sjukdom101–42
MOL213Utviklingsgenetikk101–41
MOL215Tumorbiologi101–42
MOL217Anvendt Bioinformatikk II101–42
MOL320Avanserte metodar i biokjemi101–42
Masteroppgåve (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MOL399Masteroppgåve i molekylærbiologi603
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utvalgt vitnesbyrd: