Hjem
Click

Utdanning

Master

Masterprogram i molekylærbiologi

 • Studiepoeng120
 • Lengde2 år
 • StudiestartHaust/vår
 • SpråkNorsk/engelsk
 • StudieplanLes studieplan

Ny student

Ny student

Velkommen som ny student ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet!

Du finn informasjon om studiestart og mottaket på våre nettsider.

Presentasjon

Mål og innhald

Mål

Masterprogrammet i molekylærbiologi skal gje studenten eit breitt grunnlag og god forståing innan aktuelle problemstillingar i faget. I arbeidet med masteroppgåva skal studenten planleggje og gjennomføre biokjemiske og molekylærbiologiske eksperiment og vurdere resultata i lys av dei hypotesane som vert testa. Studiet gjev erfaring med munnleg og skriftleg framstilling av resultat og teoriar, og trening i å kunne lese og kritisk vurdere relevant faglitteratur.

 

Innhald

Forskingsprosjektet i mastergraden inngår ofte i større prosjekt der ein samarbeider i grupper med forskarar og stipendiatar. Studiet tek opp tema som kreft, nevrodegenerative sjukdommar, metabolske sjukdommar, parasitt-vert interaksjon og bioteknologisk proteinmodifisering.

Fagleg profil

Vi studerer molekylære strukturar og prosessar i celler, og korleis dei påverkar utviklinga av levande organismar. Molekylærbiologisk forsking kvilar på kompetanse innan ulike områder, og forskarar hjå MBI har ekspertise innan biokjemi, cellebiologi, strukturell biologi, utviklingsbiologi, biofysikk, bioinformatikk, proteomikk og genetikk.

Mykje av vår forsking er inspirer av utfordringar frå biomedisin og bioteknologi, og metodeutvikling innan desse felta. Vi utførar grunnforsking på kreft, nevrodegenerative sjukdommar, metabolske sjukdommar, parasitt-vert interaksjon og bioteknologisk proteinmodifisering.

Les meir om forsking hjå MBI: http://www.uib.no/mbi/53082/forskning-ved-mbi

Studiestart - semester

Haust (hovudopptak), suppleringsopptak vår.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Kandidaten

 • kan gjengi fakta og drøfte teoretiske aspekt om proteinstruktur og -funksjon på eit avansert nivå
 • kan forklare det teoretiske grunnlaget for grunnleggjande molekylærbiologiske metodar, og drøfte og grunngje val av metodar for å løyse aktuelle problem
 • kan forklare og drøfte teori og/eller vitskaplege artiklar innan valde, vidaregåande emne innan molekylærbiologi og eventuelt tilstøytande fagfelt
 • kan vise at ein har avansert kunnskap innanfor molekylærbiologi generelt og spesialisert innsikt i eit avgrensa område knytt til mastergradsprosjektet

 

Ferdigheiter

Kandidaten

 • kan bruke grunnleggjande molekylærbiologiske metodar innan genteknologi, protein uttrykking, reinsing og analyse og celledyrking
 • kan planleggje og gjennomføre biokjemiske og molekylærbiologiske eksperiment og vurdere resultata i lys av hypotesane som vert testa
 • kan utføre eit avgrensa forskingsprosjekt under rettleiing, men med stor grad av sjølvstende og eige initiativ, og i tråd med forskingsetiske normer
 • kan handtere og presentere kvantitative data, drøfte presisjon og nøyaktigheit og bruke dei mest grunnleggjande statistiske prinsipp
 • kan analysere molekylærbiologiske problemstillingar og drøfte måtar å utforske desse på ved hjelp av molekylærbiologisk teori og metode
 • kan hente inn, analysere og anvende ny kunnskap innanfor fagområdet
 • kan analysere og halde seg kritisk til vitskaplege informasjonskjelder og anvende desse til å strukturere og formulere resonnement og nye idear innan molekylærbiologi
 • kan analysere, tolke og drøfte eigne data på ein fagleg god og kritisk måte, og i lys av data og teoriar innan sitt fagområde

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere vitskaplege problemstillingar generelt og delta i diskusjon om innfallsvinklar og måtar å løyse problem på
 • kan gje god skriftleg og munnleg framstilling av vitskaplege tema og forskingsresultat
 • kan kommunisere om faglege problemstillingar, analysar og konklusjonar innanfor biokjemi og molekylærbiologi, både med spesialistar og til allmennheita
 • kan reflektere over sentrale, etiske og vitskaplege problemstillingar i eige og andre sitt arbeid

kan demonstrere forståing og respekt for vitskaplege verdiar som openheit, presisjon, pålitelegheit og betyding av å skilje mellom kunnskap og meiningar

Korleis søke

Studiestart - semester

Haust (hovudopptak), suppleringsopptak vår.

Opptakskrav

Bachelorgrad i molekylærbiologi eller tilsvarande utdanning. Tilsvarande utdanning kan til dømes vere treårig relevant ingeniørutdanning eller bioingeniørutdanning, bachelor i biologi, kjemi, fysikk og informatikk. Fagleg minstekrav er karakteren C eller betre i opptaksgrunnlaget. Dersom det er fleire søkjarar til programmet enn det er plassar, vil søkjarane bli rangerte etter karakterane i opptaksgrunnlaget.

Søknadsprosedyre

Du søkjer opptak til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet. Søknadsfristen er 15. april for studiestart i august og 1. november for studiestart i januar.

Meir informasjon om opptak og søknadsprosedyrar finn du på
www.uib.no/matnat/utdanning/opptak-ved-mn-fakultetet/opptak-til-masterprogram

Oppbygging

Masterprogram i molekylærbiologi (krav 120 SP)
Obligatorisk emne (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MOL300Praktisk biokjemi og molekylærbiologi201–41
MOL310Strukturell Molekylærbiologi101–42
Valfritt emne (krav 30 SP)
Andre emner kan velges i samråd med rettleiar
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
MOL210Lipidbiokjemi: Frå kjemi til sjukdom101–42
MOL213Utviklingsgenetikk101–41
MOL215Tumorbiologi101–42
MOL217Anvendt Bioinformatikk II101–42
MOL320Avanserte metodar i biokjemi101–42
Masteroppgåve (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MOL399Masteroppgåve i molekylærbiologi603
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Molekylærbiologi

Molekylærbiologi
Molekylærbiologi

Studere ved UiB?

Motta nyheter om studietilbud ved UiB, og få et gratis UiB-tøynett

Kontakt

Meir informasjon

Molekylærbiologisk institutt har ansvar for studieprogrammet.

Ta gjerne kontakt med studierettleiar på instituttet dersom du har spørsmål: studierettleiar@mbi.uib.no, tl. 55 58 45 29.

Sjå også http://www.uib.no/mbi/52692/masterstudiet-i-molekyl%C3%A6rbiologi.