Gå til innhold
English A A A
Studieprogram

Masterprogram i barnevern

Studiestart - semester

Oppstart annenhver høst, neste gang høsten 2015

Graden

Dette masterprogrammet fører fram til graden master i barnevern. Studiet er toårig (120 studiepoeng) og bygger på bachelorgrad.

Mål og innhald

Masterprogram i barnevern skal bidra til å sikre samfunnets behov for et kunnskapsbasert barnevern gjennom å utdanne kandidater som kan tilegne seg, vurdere, integrere og anvende forskningsbasert kunnskap. Videre har utdanningen som mål å utdanne kandidater som kan nærme seg praksisfeltet på en faglig analytisk og reflektert måte. Studiet danner også et rekrutteringsgrunnlag av kandidater som kan søke opptak på Phd program.

Fagleg profil

Masterprogrammet skal medvirke til en kompetanseheving som vil styrke ivaretaking av barnet sitt beste i alle faser av barnevernstjenestens arbeid. Masterprogrammet gir også trening i å gjennomføre vitskaplige utrednings- og forskingsarbeid, blant annet i form av et større selvstending arbeid.

Studiestart - semester

Oppstart annenhver høst, neste gang høsten 2015

Opptakskrav

Bachelorgrad i barnevern, sosialt arbeid/ sosionom, vernepleier, velferdsfag eller tilsvarende utdanning. For søkere som ikke har en av disse bachelorgradene kreves minimum 1 års relevant arbeidserfaring fra barnevernfeltet etter endt utdanning, i full stilling. Minstekrav for opptak er gjennomsnittskarakteren C.

Utfyllende informasjons finnes i eget opptaksreglement http://www.uib.no/utdanning/opptak/masterstudium/masterstudium

Søknadsprosedyre

Du søkjer opptak til Det psykologiske fakultet
Søknadsfristen er 15. april for studiestart i august.
Meir informasjon om opptak og søknadsprosedyrar finn du på http://www.uib.no/psyfa/utdanning/opptak/masterstudium#soslashknadsprosedyre

Meir infomasjon

studieveileder.psyfa@uib.no / 55 58 27 10

Namn på grad

 Master

Omfang og studiepoeng

120 studiepoeng, 2 år

Undervisningsspråk

Undervisningen vil hovedsakelig være på norsk. Enkelte forelesninger vil kunne ha engelsk som undervisningsspråk. Valgfrie emner kan ha engelsk som undervisningsspråk.

Studiestart - semester

Oppstart annenhver høst, neste gang høsten 2015

Mål og innhald

Masterprogram i barnevern skal bidra til å sikre samfunnets behov for et kunnskapsbasert barnevern gjennom å utdanne kandidater som kan tilegne seg, vurdere, integrere og anvende forskningsbasert kunnskap. Videre har utdanningen som mål å utdanne kandidater som kan nærme seg praksisfeltet på en faglig analytisk og reflektert måte. Studiet danner også et rekrutteringsgrunnlag av kandidater som kan søke opptak på Phd program.

Læringsutbyte

En kandidat med mastergrad i barnevern fra Det Psykologiske Fakultet, Universitetet i Bergen (UIB) skal ved fullført grad ha kunnskap om, ferdigheter i og generell kompetanse knyttet til:

 

Kunnskap:

 • Teori og forskning knyttet til omsorgsutøvelse og barns utvikling, samt teorier og modeller for omsorgsvurderinger
 • Utsatte barn og familiers livsvilkår og velferd med et særlig fokus på sosioøkonomiske forhold, etnisitet, makt og helse.
 • Verdier, prinsipper og ulike metoder for undersøkelses- og beslutningsarbeid i barnevernet.
 • Risiko, beskyttende faktorer og resiliens
 • Sentralt lovverk, konvensjoner og retningslinjer av betydning for barnevernet
 • Forskning knyttet til evaluering og implementering av tiltak i barnevernet
 • Samfunnsvitenskapelige metoder og etiske retningslinjer for innhenting av data og presentasjon av forskningsresultater
 • Kunnskap om faktorer som hemmer og fremmer tverrfaglig samarbeid
 • Ha kunnskap om sentrale menneskerettighetskonvensjoner, kunne vurdere betydning av disse for norsk barnevern, samt kunne kommunisere særlige utfordringer knyttet til virkeliggjøring av barn som rettighetsbærer

 

Ferdigheter:

 • Kunne analysere og reflektere over barnevernets mandat, rolle og funksjon under ulike samfunnsforhold, med særlig vekt på det norske samfunnet
 • Kunne analysere/kartlegge barn og familiers risikofaktorer og ressurser i et sosialøkologisk perspektiv
 • Kunne kritisk reflektere over yrkesrollen i arbeidet med utsatte barn og familier.
 • Inneha informasjonskompetanse, herunder kunne søke, vurdere, kritisk reflektere over og anvende vitenskapelig litteratur og forskning av relevans for barnevernet
 • Kunne analysere, kritisk reflektere over og anvende kunnskapsbaserte modeller og metoder for samtaler med barn og unge i barnevernet
 • Kunne forstå og kritisk reflektere over sentrale teorier og begreper innenfor evaluerings- og implementeringsforskning, og kunne analysere barnevernets tiltaksarbeid i lys av dette
 • Ha utdypende kunnskap om kvalitativ eller kvantitativ metode, kunne analysere data og rapportere funn innenfor metoden som er valgt som fordypning

 

Generell kompetanse:

 • Kunne forstå og reflektere over barn, barndom og foreldreskap i ulike samfunn og kontekster, samt kunne anvende denne kunnskapen i en barnevernfaglig sammenheng
 • Utføre et selvstendig forsknings- eller utredningsarbeid med relevans for barnevernet
 • Ha kunnskap om og kunne kritisk reflektere over forskningsmetoder, forskningsdesign, kunnskapsproduksjon, forskningsetikk, rapportering og vitenskapelig fremstilling.

Opptakskrav

Bachelorgrad i barnevern, sosialt arbeid/ sosionom, vernepleier, velferdsfag eller tilsvarende utdanning. For søkere som ikke har en av disse bachelorgradene kreves minimum 1 års relevant arbeidserfaring fra barnevernfeltet etter endt utdanning, i full stilling. Minstekrav for opptak er gjennomsnittskarakteren C.

Utfyllende informasjons finnes i eget opptaksreglement http://www.uib.no/utdanning/opptak/masterstudium/masterstudium

Obligatoriske emne

MABARN301 Omsorgutøvelse, barns utvikling og beslutninger (15 stp)

MABARN308 Samtaler med barn og unge (5 stp)

MABARN309 Vitenskapsteori og metode (10 stp)

MABARN311 Barnet som rettighetsbærer i barnevernet (5 stp)

MABARN312 Tiltak i barnevernet, implementering og eveluering (10 stp)

MABARN313 Fordypning i metode, etikk og prosjektplan (10 stp)

MABARN351 Mastergradsoppgave (60stp)

Tilrådde valemne

Kandidaten skal velge et emne innenfor 5 stp. Andre emner i regi av HEMIL-senteret kan velges.

MABARN310: Childhood and parenting in diverse contexts (5 stp)

GAD308: Social justice, equity and welfare in a comparative perspective (5 stp)

Omfang masteroppgåva

60 studiepoeng. Oppgaven skal skrives som monografi (60 - 80 sider). Det kan etter avtale med emneansvarlig og veileder avtales å skrive en vitenskapelig artikkel til fagfellevurdert tidsskrift (10-20 sider) med en innledning (20-25 sider).

Rekkefølgje for emne i studiet

Rekkefølgen vil normalt være: MABARN 301, 308, 309, valgfritt emne, 311, 312 og 313 og emnene skal være gjennomført og bestått før MABARN 351 påbegynnes.

Krav til progresjon i studiet

Studenter skal følge normal studieprogresjon, dette innebærer 30 studiepoeng per semester. Universitetets norm er 1600 arbeidstimer per 60 studiepoeng.

Undervisningsmetodar

Det arrangeres samlinger med forelesninger og seminarer. I tillegg kreves det stor grad av egenaktivitet mellom samlingene. Det forventes at studentene setter seg inn i relevant litteratur, om lag 1000 sider per 15 studiepoeng. Det legges vekt på studentaktive læringsformer. Arbeid med skriftlige oppgaver og kommentering av medstudenters oppgaver inngår som en viktig læringsform. Det brukes også IKT-baserte verktøy.

Vurderingsformer

Det er et mål at studentene skal få erfaring med ulike vurderingsformer, f.eks. hjemmeeksamen, mappevurdering, fremlegg/presentasjoner, muntlig eksamen og evt. skriftlig skoleeksamen.

For alle skriftlige innleveringer og eksamener gjelder at tekstgjenkjenningsvertøyet Ephorus kan benyttes. Universitetslovens regler gjelder ved mistanke om fusk.

Karakterskala

Den internasjonale karakterskalaen, A (fremragende) - F (ikke bestått).

Grunnlag for videre studium

Fullført mastergrad kvalifiserer til videre forskerutdanning og gir muligheter til å søke opptak på Ph.D - program.

Relevans for arbeidsliv

Studiet er særlig relevant for stillinger med ansvar knyttet til utøvelse, organisering, utvikling, evaluering og kvalitetssikring av barnevernets oppgaver, samt lederstillinger, på ulike nivåer i kommunalt, statlig og privat barnevern. Studiet kvalifiserer også for faglige og administrative stillinger i tilliggende fagfelt, der kompetanse om og tiltak for utsatte barn og familier står sentralt.

Evaluering

Masterprogrammet blir kontinuerlig evaluert av ekstern programsensor, i tråd med retningslinjene for kvalitetssikring ved UiB. I tillegg skal studentene evaluere de enkelte emnene i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Det psykologiske fakultet, HEMIL-senteret. Programutvalget for master i barnevern har ansvar for faglig innhold, oppbygging av studiet og kvaliteten på studieprogrammet.

Adminstrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet

MAPS-BARN/Masterprogram i barnevern
SP = studiepoeng, S = semester, A = anbefalt semester
Obligatoriske emner (krav: 55 SP)
  Obligatorisk emne
Emnekode Emnetittel SP S A
MABARN301 Omsorgsutøvelse, barns utvikling og avgjerder i barnevernet 15 1-2 1
MABARN308 Samtalar med barn og unge 5 1-2 1
MABARN309 Vitskapsteori og metode 10 1-2 1
MABARN311 Barnet som rettigheitsbærar i barnevernet 5 1-2 2
MABARN312 Tiltak i barnevernet, implementering og evaluering 10 1-2 2
MABARN313 Fordypning i metode, etikk og prosjektplan 10 1-2 2
Valfrie emner (krav: 5 SP)
  Vel eit av emna
Emnekode Emnetittel SP S A
MABARN310 Childhood and Parenting in Diverse Contexts 5 1-2 2
GAD308 Social Justice, Equity and Welfare in a Comparative Perspective 5 - 2
Masteroppgave (krav: 60 SP)
  Obligatorisk emne
Emnekode Emnetittel SP S A
MABARN351 Masteroppgåve i barnevern 60 3-4 3