Masterprogram i barnevern

Fakta om studiet

StudiekodeMAPS-BARN
Studiepoeng120
Varigheit2 år
GradMaster i barnevern
StudiestartOppstart kvar haust. På siden Opptak til masterstudium ved Det psykologiske fakultet finner du en pdf versjon av ny studieplan for masterprogrammet i barnevern. Denne studieplanen vil gjelde for studenter som starter studiet høsten 2015.
RessursarStudieplan
TilhørerHEMIL-senteret

Kontakt

Meir informasjon

studieveileder.psyfa@uib.no / 55 58 27 10

Presentasjon

Studiestart - semester

Oppstart kvar haust. På siden Opptak til masterstudium ved Det psykologiske fakultet finner du en pdf versjon av ny studieplan for masterprogrammet i barnevern. Denne studieplanen vil gjelde for studenter som starter studiet høsten 2015.

Graden

Dette masterprogrammet fører fram til graden master i barnevern. Studiet er toårig (120 studiepoeng) og bygger på bachelorgrad.

Mål og innhald

Masterprogram i barnevern skal bidra til å sikre samfunnets behov for et kunnskapsbasert barnevern gjennom å utdanne kandidater som kan tilegne seg, vurdere, integrere og anvende forskningsbasert kunnskap. Videre har utdanningen som mål å utdanne kandidater som kan nærme seg praksisfeltet på en faglig analytisk og reflektert måte. Studiet danner også et rekrutteringsgrunnlag av kandidater som kan søke opptak på Phd program.

Fagleg profil

Masterprogrammet skal medvirke til en kompetanseheving som vil styrke ivaretaking av barnet sitt beste i alle faser av barnevernstjenestens arbeid. Masterprogrammet gir også trening i å gjennomføre vitskaplige utrednings- og forskingsarbeid, blant annet i form av et større selvstending arbeid.

Læringsutbyte

Læringsutbyte

En kandidat med mastergrad i barnevern fra Det Psykologiske Fakultet, Universitetet i Bergen (UIB) skal ved fullført grad ha kunnskap om, ferdigheter i og generell kompetanse knyttet til:

Kunnskap:

 • Teori og forskning knyttet til omsorgsutøvelse og barns utvikling, samt teorier og modeller for omsorgsvurderinger
 • Utsatte barn og familiers livsvilkår og velferd med et særlig fokus på sosioøkonomiske forhold, etnisitet, makt og helse.
 • Verdier, prinsipper og ulike metoder for undersøkelses- og beslutningsarbeid i barnevernet.
 • Risiko, beskyttende faktorer og resiliens
 • Sentralt lovverk, konvensjoner og retningslinjer av betydning for barnevernet
 • Forskning knyttet til evaluering og implementering av tiltak i barnevernet
 • Samfunnsvitenskapelige metoder og etiske retningslinjer for innhenting av data og presentasjon av forskningsresultater
 • Kunnskap om faktorer som hemmer og fremmer tverrfaglig samarbeid
 • Ha kunnskap om sentrale menneskerettighetskonvensjoner, kunne vurdere betydning av disse for norsk barnevern, samt kunne kommunisere særlige utfordringer knyttet til virkeliggjøring av barn som rettighetsbærer

 

Ferdigheter:

 • Kunne analysere og reflektere over barnevernets mandat, rolle og funksjon under ulike samfunnsforhold, med særlig vekt på det norske samfunnet
 • Kunne analysere/kartlegge barn og familiers risikofaktorer og ressurser i et sosialøkologisk perspektiv
 • Kunne kritisk reflektere over yrkesrollen i arbeidet med utsatte barn og familier.
 • Inneha informasjonskompetanse, herunder kunne søke, vurdere, kritisk reflektere over og anvende vitenskapelig litteratur og forskning av relevans for barnevernet
 • Kunne analysere, kritisk reflektere over og anvende kunnskapsbaserte modeller og metoder for samtaler med barn og unge i barnevernet
 • Kunne forstå og kritisk reflektere over sentrale teorier og begreper innenfor evaluerings- og implementeringsforskning, og kunne analysere barnevernets tiltaksarbeid i lys av dette
 • Ha utdypende kunnskap om kvalitativ eller kvantitativ metode, kunne analysere data og rapportere funn innenfor metoden som er valgt som fordypning

 

Generell kompetanse:

 • Kunne forstå og reflektere over barn, barndom og foreldreskap i ulike samfunn og kontekster, samt kunne anvende denne kunnskapen i en barnevernfaglig sammenheng
 • Utføre et selvstendig forsknings- eller utredningsarbeid med relevans for barnevernet
 • Ha kunnskap om og kunne kritisk reflektere over forskningsmetoder, forskningsdesign, kunnskapsproduksjon, forskningsetikk, rapportering og vitenskapelig fremstilling.

Opptak

Studiestart - semester

Oppstart kvar haust. På siden Opptak til masterstudium ved Det psykologiske fakultet finner du en pdf versjon av ny studieplan for masterprogrammet i barnevern. Denne studieplanen vil gjelde for studenter som starter studiet høsten 2015.

Opptakskrav

 • Bachelorgrad i barnevern, sosialt arbeid /sosionom, vernepleie, psykologi, pedagogikk, helsefag eller samfunnsvitskap eller tilsvarande (herunder cand. mag.-grad)
 • Spesialisering på 90 stp
 • C-krav, minimum 3,0 i gjennomsnittskarakter på spesialiseringa
 • Master i barnevern er eit norskspråkleg masterprogram. Det presiseras at søkarane må ha god skriftlig og munnleg førestellingsevne og må aktivt kunne delta i undervisning og gruppearbeid
Sjå utfyllande opptaksreglement for masterprogrammet i barnevern for meir informasjon.

Søknadsprosedyre

Du søkjer opptak til Det psykologiske fakultet
Søknadsfristen er 15. april for studiestart i august.
Meir informasjon om opptak og søknadsprosedyrar finn du på http://www.uib.no/psyfa/utdanning/opptak/masterstudium#soslashknadsprosedyre

Studieløp

Masterprogram i barnevern (krav 120 SP)
Obligatoriske emner (krav 55 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MABARN301Omsorgsutøvelse, barns utvikling og avgjerder i barnevernet151–21
MABARN308Samtalar med barn og unge 51–21
MABARN309Vitskapsteori og metode 101–21
MABARN311Barnet som rettigheitsbærar i barnevernet 51–22
MABARN312Tiltak i barnevernet, implementering og evaluering101–22
MABARN313Fordypning i metode, etikk og prosjektplan101–22
Valfrie emner (krav 5 SP)
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
MABARN310Childhood and Parenting in Diverse Contexts51–22
GAD308Social Justice, Equity and Welfare in a Comparative Perspective5-2
Masteroppgave (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MABARN351Masteroppgåve i barnevern603–43
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utvalgt vitnesbyrd: