Masterprogram i pedagogikk, IKT-basert

Fakta om studiet

StudiekodeMAPS-PEDIK
Studiepoeng120
Varigheit4 år
GradMaster i pedagogikk
UndervisingsspråkNorsk.
Studiestart

Det er oppstart haust annakvart år: 2014, 2016.

RessursarStudieplan
TilhørerInstitutt for pedagogikk

Presentasjon

Studiestart - semester

Det er oppstart haust annakvart år: 2014, 2016.

Graden

Dette masterprogrammet fører fram til graden master i pedagogikk. Studiet er eit deltidsstudium og dermed fireårig (120 studiepoeng) og byggjer på bachelorgrad eller tilsvarande grad.

Mål og innhald

Målet med masterprogrammet er at studentane skal få inngåande kunnskap om og sjølv utvikle forskingsbasert pedagogisk kunnskap. Innhaldet i programmet er knytt til forskingsområda ved Institutt for pedagogikk.

I den første delen av studiet står samanhengen og spenninga mellom ulike kunnskapsformer, læringssyn, utdanningspolitikk og pedagogiske praksisar sentralt. Desse samanhengane og spenningane vil bli belyst og drøfta både som aktuelle samfunnsfenomen og som grunnleggande pedagogisk-filosofiske problemstillingar. Sentrale pedagogiske tema som læring, kunnskap og utdanning, blir belyst og drøfta i ulike kontekstar som for eksempel utdanningsinstitusjonar, forvaltning, bedrifter og organisasjonar. Studiets andre del skal kvalifisere studentane til å planlegge og gjennomføre eit sjølvstendig vitskapleg arbeid (masteroppgåve tilsvarande 60 studiepoeng). Dette inneber og kompetanse til å vurdere pedagogisk forskings- og utviklingsarbeid.

Samla sett skal studiet kvalifisere studentane til pedagogisk forskingsarbeid, samt å planlegge, vurdere, analysere og lede pedagogiske prosessar i utdanningsinstitusjonar, forvaltning, bedrifter og organisasjonar.

Fagleg profil

Et særpreg ved masterstudiet i pedagogikk ved Universitetet i Bergen er at både fagleg profil og undervisning er praksisforankra og prosessorientert. Sentrale tema i studiet er læring, kunnskap og utdanning.

Opptak

Studiestart - semester

Det er oppstart haust annakvart år: 2014, 2016.

Opptakskrav

Søkjarar må oppfylle eit av følgjande opptakskrav:

  • Fullført bachelorgrad eller cand.mag.-grad med ein fageining og ein spesialisering i pedagogikk.
  • Avlagt førskulelærarutdanning (det er ein føresetnad at utdanninga utgjer minimum 180 sp).
  • Avlagt Lærarutdanning (det er ein føresetnad at utdanninga utgjer minimum 180 sp).
  • Praktisk pedagogisk utdanning (PPU).
  • Annan utdanning kan bli vurdert som likeverdig etter individuell handsaming, men må ha minimum 45 studiepoeng i pedagogikk for å bli tatt i betraktning.
  • For å kvalifisera for opptak er det eit krav om ein gjennomsnittskarakter på minimum C i opptaksgrunnlaget.

Søknadsprosedyre

Du søkjer opptak til Det psykologiske fakultet

Søknadsfristen er 15. april for studiestart i august. Antall studieplassar er 20.
http://www.uib.no/psyfa/44099/opptak-til-masterstudium-ved-det-psykologiske-fakultet

Studieløp

Masterprogram i pedagogikk, IKT (krav 120 SP)
Masterprogram i pedagogikk, IKT - obligatoriske emner (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PED321Pedagogisk filosofi, IKT151–41
PED323Kunnskap og kunnskapsprosessar, IKT151–42
PED322Forskningsmetode, IKT151–43
PED324Fordjuping og prosjektplan, IKT151–44
Masteroppgave i pedagogikk, IKT (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PED396Masteroppgåve i pedagogikk IKT605–85
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester