Gå til innhold
English A A A
Studieprogram

Masterprogram i pedagogikk, IKT-basert

Studiestart - semester

Det er oppstart haust annakvart år: 2014, 2016.

 

 

Graden

Dette masterprogrammet fører fram til graden master i pedagogikk. Studiet er eit deltidsstudium og dermed fireårig (120 studiepoeng) og byggjer på bachelorgrad eller tilsvarande grad.

Mål og innhald

Målet med masterprogrammet er at studentane skal få inngåande kunnskap om og sjølv utvikle forskingsbasert pedagogisk kunnskap. Innhaldet i programmet er knytt til forskingsområda ved Institutt for pedagogikk.

 

I den første delen av studiet står samanhengen og spenninga mellom ulike kunnskapsformer, læringssyn, utdanningspolitikk og pedagogiske praksisar sentralt. Desse samanhengane og spenningane vil bli belyst og drøfta både som aktuelle samfunnsfenomen og som grunnleggande pedagogisk-filosofiske problemstillingar. Sentrale pedagogiske tema som læring, kunnskap og utdanning, blir belyst og drøfta i ulike kontekstar som for eksempel utdanningsinstitusjonar, forvaltning, bedrifter og organisasjonar. Studiets andre del skal kvalifisere studentane til å planlegge og gjennomføre eit sjølvstendig vitskapleg arbeid (masteroppgåve tilsvarande 60 studiepoeng). Dette inneber og kompetanse til å vurdere pedagogisk forskings- og utviklingsarbeid.

 

Samla sett skal studiet kvalifisere studentane til pedagogisk forskingsarbeid, samt å planlegge, vurdere, analysere og lede pedagogiske prosessar i utdanningsinstitusjonar, forvaltning, bedrifter og organisasjonar.

Fagleg profil

Et særpreg ved masterstudiet i pedagogikk ved Universitetet i Bergen er at både fagleg profil og undervisning er praksisforankra og prosessorientert. Sentrale tema i studiet er læring, kunnskap og utdanning.

Studiestart - semester

Det er oppstart haust annakvart år: 2014, 2016.

 

 

Opptakskrav

Søkjarar må oppfylle eit av følgjande opptakskrav:

 • Fullført bachelorgrad eller cand.mag.-grad med ein fageining og ein spesialisering i pedagogikk.
 • Avlagt førskulelærarutdanning (det er ein føresetnad at utdanninga utgjer minimum 180 sp).
 • Avlagt Lærarutdanning (det er ein føresetnad at utdanninga utgjer minimum 180 sp).
 • Praktisk pedagogisk utdanning (PPU).
 • Annan utdanning kan bli vurdert som likeverdig etter individuell handsaming, men må ha minimum 45 studiepoeng i pedagogikk for å bli tatt i betraktning.
 • For å kvalifisera for opptak er det eit krav om ein gjennomsnittskarakter på minimum C i opptaksgrunnlaget.

Søknadsprosedyre

Du søkjer opptak til Det psykologiske fakultet

Søknadsfristen er 15. april for studiestart i august. Antall studieplassar er 20.
http://www.uib.no/psyfa/utdanning/opptak/masterstudium#soslashknadsprosedyre

Meir infomasjon

For meir informasjon ta kontakt med: studierettleiar.psyfa@uib.no / 55 58 27 10

 

Namn på grad

Master i pedagogikk.

Omfang og studiepoeng

Masterprogrammet i pedagogikk har eit omfang på 120 studiepoeng og normert til 2 år.

Fulltid/deltid

Deltid (4 år).

Undervisningsspråk

Norsk.

Studiestart - semester

Det er oppstart haust annakvart år: 2014, 2016.

 

 

Mål og innhald

Målet med masterprogrammet er at studentane skal få inngåande kunnskap om og sjølv utvikle forskingsbasert pedagogisk kunnskap. Innhaldet i programmet er knytt til forskingsområda ved Institutt for pedagogikk.

 

I den første delen av studiet står samanhengen og spenninga mellom ulike kunnskapsformer, læringssyn, utdanningspolitikk og pedagogiske praksisar sentralt. Desse samanhengane og spenningane vil bli belyst og drøfta både som aktuelle samfunnsfenomen og som grunnleggande pedagogisk-filosofiske problemstillingar. Sentrale pedagogiske tema som læring, kunnskap og utdanning, blir belyst og drøfta i ulike kontekstar som for eksempel utdanningsinstitusjonar, forvaltning, bedrifter og organisasjonar. Studiets andre del skal kvalifisere studentane til å planlegge og gjennomføre eit sjølvstendig vitskapleg arbeid (masteroppgåve tilsvarande 60 studiepoeng). Dette inneber og kompetanse til å vurdere pedagogisk forskings- og utviklingsarbeid.

 

Samla sett skal studiet kvalifisere studentane til pedagogisk forskingsarbeid, samt å planlegge, vurdere, analysere og lede pedagogiske prosessar i utdanningsinstitusjonar, forvaltning, bedrifter og organisasjonar.

Læringsutbyte

Kandidaten skal:

 • ha avansert kunnskap innan fagområdet pedagogikk og spesialisert innsikt i det området som masteroppgåva omhandlar.
 • ha inngåande kunnskap om fagområdets vitskaplege teoriar og metodar.
 • kunne analysere faglege problemstillingar med utgangspunkt i pedagogiske problemstillingar, fagets historie, tradisjon, eigenart og plass i samfunnet.
 • kunne arbeide sjølvstendig med praktisk og teoretisk problemløysing.
 • kunne bruke relevante metodar for forsking på ein sjølvstendig måte.
 • kunne gjennomføre eit sjølvstendig, avgrensa forskingsprosjekt under rettleiing og i tråd med gjeldande forskingsetiske normer.
 • kunne formidle faglege problemstillingar, analysar og konklusjonar innanfor fagområdet både skriftlig og munnleg.
 • kunne nytte pedagogisk kunnskap på nye område der pedagogikk er relevant.
  • kunne medverke til nytenking og innovasjonsprosessar.

 

 

Opptakskrav

Søkjarar må oppfylle eit av følgjande opptakskrav:

 • Fullført bachelorgrad eller cand.mag.-grad med ein fageining og ein spesialisering i pedagogikk.
 • Avlagt førskulelærarutdanning (det er ein føresetnad at utdanninga utgjer minimum 180 sp).
 • Avlagt Lærarutdanning (det er ein føresetnad at utdanninga utgjer minimum 180 sp).
 • Praktisk pedagogisk utdanning (PPU).
 • Annan utdanning kan bli vurdert som likeverdig etter individuell handsaming, men må ha minimum 45 studiepoeng i pedagogikk for å bli tatt i betraktning.
 • For å kvalifisera for opptak er det eit krav om ein gjennomsnittskarakter på minimum C i opptaksgrunnlaget.

Obligatoriske emne

Ein mastergrad i pedagogikk består av følgjande obligatoriske emne:

 • PED321 Pedagogisk filosofi (15 sp)
 • PED323 Kunnskap og kunnskapsprosessar (15 sp)
 • PED322 Forskingsmetode (15 sp)
 • PED324 Fordjuping og prosjektplan (15 sp)
 • PED396 Masteroppgåve i pedagogikk (60 sp)

Rekkefølgje for emne i studiet

1. semester:

 • PED321 Pedagogisk filosofi (15 sp)

2. semester:

 • PED323 Kunnskap og kunnskapsprosessar (15 sp)

3. semester:

 • PED322 Forskingsmetode (15 sp)

4. semester:

 • PED324 Fordjuping og prosjektplan (15 sp)

5. til 8. semester:

 

Undervisningsmetodar

Studiet baserer seg på deltakaraktiviserande og samspelsorienterte arbeidsformar og kombinerer oppgåveskriving, nettbaserte seminar og rettleiing med litteraturstudiar. Skriving er ein viktig del av læringsprosessen i studiet. Praksis inngår ikkje i studiet.

Vurderingsformer

Det blir lagt vekt på at studentane skal få erfaring med ulike vurderingsformer. Heimeeksamen, mappevurdering, prosjektplan, masteroppgåve og munnleg eksamen er formene som vert nytta.

Karakterskala

Ved sensur av dei ulike emna nyttast karakterskalaen A-F eller bestått/ikkje bestått.

Vitnemål og vitnemålstillegg

Vitnemål blir skrive ut etter at graden er oppnådd.

Grunnlag for videre studium

Ein mastergrad i pedagogikk kvalifiserer til å søkje opptak til forskarutdanning.

Relevans for arbeidsliv

Studieprogrammet gjev ein brei pedagogisk kompetanse i spørsmål som handlar om læring, kunnskap og kommunikasjon. Dette er kompetanse som blir stadig meir etterspurt både i offentleg og privat sektor. Mastergraden i pedagogikk kvalifiserar til ein rekkje yrke der lærings- og utviklingsoppgåver står sentralt, t.d. innan opplæringsinstitusjonar, rådgiving, personalbehandling, organisasjonsutvikling, kulturformidling og helsefremjande arbeid. Mastergraden kvalifiserar til leiarstillingar i utdannings- institusjonar, bedrifter og organisasjonar der læring og formidling inngår i verksemda.

Evaluering

Masterprogrammet blir kontinuerlig evaluert i tråd med retningslinjene for kvalitetssikring ved UiB. Emne og programevalueringar finn ein på kvalitetsbasen.uib.no

Programansvarleg

Undervisingsutvalet ved Institutt for pedagogikk har ansvar for fagleg innhald, oppbygging av studiet og kvaliteten på studieprogrammet.

Adminstrativt ansvarleg

Studieseksjonen ved Det psykologiske fakultet.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med studierettleiar på programmet dersom du har spørsmål: Studieveileder.psyfa@uib.no telefon 55582710.

MAPS-PEDIK/Masterprogram i pedagogikk, IKT
SP = studiepoeng, S = semester, A = anbefalt semester
Masterprogram i pedagogikk, IKT - obligatoriske emner (krav: 60 SP)
  Obligatorisk emne
Emnekode Emnetittel SP S A
PED321 Pedagogisk filosofi, IKT 15 1-4 1
PED323 Kunnskap og kunnskapsprosessar, IKT 15 1-4 2
PED322 Forskningsmetode, IKT 15 1-4 3
PED324 Fordjuping og prosjektplan, IKT 15 1-4 4
Masteroppgave i pedagogikk, IKT (krav: 60 SP)
  Obligatorisk emne
Emnekode Emnetittel SP S A
PED396 Masteroppgåve i pedagogikk IKT 60 5-8 5