Hjem
Click

Utdanning

Master

Masterprogram i manusutvikling for seriar

 • Studiepoeng120
 • Lengde2 år
 • StudiestartHaust
 • SpråkNorsk
 • StudieplanLes studieplan

Ny student

Ny student

Tidspunkt for orienteringsmøte og praktisk informasjon til nye masterstudenter finner du her: Ny masterstudent

Presentasjon

Mål og innhald

Masterprogrammet i manusutvikling for seriar er ei spesialisert utdanning i manusskriving for serieformat, det vil seie forteljingar som er stykka opp i episodar, på høgste nivå. Det inkluderer fiksjonsseriar for tv (både drama og komedie), dokumentarseriar og webseriar. Studiet skal styrke studentane sine teoretiske, historiske og analytiske dugleikar om ulike serieformat samt gjere dei i stand til sjølvstendig å utvikle idear og manus for slike produksjonar.

Masterprogrammet i manusutviking for seriar byggjer på bachelorgraden i tv-produksjon. Studiet legg vekt på vekselverknadene mellom teoretisk og praktisk kunnskap. Den handverksmessige kompetansen er forankra i akademisk kunnskap om forteljingar, sjangrar, tekstanalyse, film- og tv-historie, kreativitetsstudiar og produksjonsstudiar.

Masterprosjektet går ut på å utvikle manus til ein dokumentarserie eller ein fiksjonsserie, med ein tilhøyrande produksjonsrapport som reflekterer over det praktiske arbeidet. Studiet er undervisingsintensivt, med tett oppfølging frå fagleg stab, praksislærarar og høgt kvalifiserte gjesteførelesarar. Det er eit heiltidsstudium, og det er ei føresetjing at studentane har høve til å ta aktivt del i undervisning/seminar/diskusjonar/tilbakemelding. Undervisninga er lokalisert i Media City Bergen.

Studiestart - semester

Haust

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Ein mastergrad i manusutvikling for seriar kvalifiserer studentane til manusarbeid på dokumentar- eller fiksjonsproduksjonar for tv, web eller film, både i store organisasjonar og som sjølvstendige entreprenørar. Ein mastergrad i manusutvikling for seriar kvalifiserer òg for forsking og undervising innan medievitskap og medieproduksjon.

Vidare studium

Studiet kvalifiserer til ph.d.-studium i medievitskap og beslekta fagfelt.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Ein kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgjande totale læringsutbyte definert i kunnskapar, dugleikar og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert teoretisk, historisk og analytisk kunnskap om ulike typar serieformat.
 • har spesialisert kunnskap om koreleis ein finn og dyrkar fram idear og konsept for seriar
 • har spesialisert kunnskap om dramaturgiske konvensjonar og prinsipp
 • kan anvenda kunnskap på nye område innanfor manusutvikling
 • har spesialisert kunnskap om manusprosessar og arbeidsmetodar i serieutvikling
 • har yrkesrelevant kunnskap om korleis tv-industrien fungerer
 • har kunnskap om manusforfattarens rolle under innspelinga av ein serieproduksjon

Dugleikar

Kandidaten

 • kan skriva profesjonelt for serieproduksjonar
 • har spesialiserte dugleikar i å nytta dokumentariske seriar eller fiksjonsseriar til å formidla ein bodskap
 • kan aktivisera teoretiske og analytiske innsikter i eigen manusskriving
 • har avanserte ferdigheiter når det gjeld å presentera og selja inn seriekonsept for bransjen (pitching)
 • kan kritisk analysera og utnytta faglitteratur og andre informasjonskjelder anvende desse til å strukturera og formulera faglege resonnement om manusutvikling som handtverk
 • kan arbeida sjølvstendig med praktisk og teoretisk problemløysing knytt til manusutvikling
 • kan nytte relevante metodar for forsking og fagleg/kunstnarleg utviklingsarbeid på ein sjølvstendig måte

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysera relevante fag-, yrkes- og forskingsetiske problemstillingar knytt til manusutvikling
 • kan anvenda sine kunnskapar og ferdigheiter innan manusutvikling på nye tema og plattformer for å gjennomføra avanserte arbeidsoppgåver og prosjekt
 • har kompetanse til å hurtig setje seg inn i nye problemstillingar og ny fagkunnskap innanfor manusutvikling
 • kan formidla omfattande sjølvstendig arbeid og meistrar fagområdets uttrykksformer
 • kan kommunisera om faglege problemstillingar, analyser og konklusjonar innanfor manusutvikling, både med spesialistar og til ålmenta
 • kan bidra til nytenking om manusutvikling

Oppbygging

Oppbygging av studiet

Masterprogrammet i manusutvikling for utgjer totalt 120 studiepoeng, og er sett saman av to delar: ein kursdel og ei masteroppgåve (inkludert utplassering).

I første semester gjennomfører studentane MAN301 - Introduksjon til manusutvikling for seriar (30 sp). Emnet gir ei detaljert innføring i manushandverkets sentrale komponentar gjennom førelesingar om, og analyser av, generelle manuskonvensjonar og konkrete manuskript. Undervisinga er strukturert rundt følgjande tema: konseptutvikling, dramaturgisk struktur, scena, eksposisjon, karaktertekning/karakterutvikling og rewriting.

Andre semester tek studentane MAN302 Fordjuping i manusutvikling for serier (30 sp). Undervisinga er strukturert rundt følgjande tema: sjanger/stil, dialog, adaptasjon, bransjekunnskap, skriving i team og pitching.

Tredje og fjerde semester tek studentene MAN350 Utplassering og masteroppgave. Emnet har to komponentar:

1) Utplassering.

Studentane vert utplassert i ei bedrift som arbeider med seriar. Målet er å gi studentane verdifull erfaring med serieproduksjon gjennom førstehånds observasjon, samt høve til å knyte kontaktar i bransjen. Utplasseringa finn stad i tredje semester.

2) Masteroppgåve

Masteroppgåva består av anten manus til ein dokumentarserie for tv eller web, eller manus til tv-serie (drama eller komedie).

Masterprogram i manusutvikling for seriar (krav 120 SP)
Obligatoriske emne i kursdelen (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAN301Introduksjon til manusutvikling for seriar301
MAN302Fordjuping i manusutvikling for seriar302
Oppgåvedelen (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAN350Utplassering og masteroppgåve601–43
Rettleiingsavtale
Rettleiingsavtale skal inngåast innan 2. semester
Obligatorisk emne
Veiledningsavtale skal inngås innen 2. semester
Prosjektskildring for mastergradsprosjektet
Obligatorisk emne
Prosjektbeskrivelse, master
Fremdriftsrapport for sluttføringen av masterprosjektet
Obligatorisk emne
Fremdriftsrapport, master
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Korleis søke

Studiestart - semester

Haust

Opptakskrav

Opptak til masterprogram i manusutvikling for seriar krev bachelorgrad eller tilsvarande. Ein bachelorgrad innan film- og tv-produksjon, manusutvikling eller tilsvarande gir fagleg grunnlag for opptak. Søkjarar med annan bachelorgrad kan vurderast til opptak dersom dei kan dokumentere ein eller fleire av dei følgjande relevante erfaringane:

- Utgjeving av ein eller fleire skjønnlitterære tekstar gjennom forlag som er med i forleggjarforeininga.

- Praktisk skjønnlitterær utdanning, til dømes frå Skrivekunstakademiet i Bergen eller Forfattarstudiet i Bø.

- Minimum 2 år med yrkeserfaring innan manus, film, tv eller beslekta bransjer.

For alle søkjarar er det karaktersnittet frå den faglege fordjupinga i bachelorgraden som utgjer opptaksgrunnlaget. Her må søkjarar ha minimum C som gjennomsnittskarakter for å bli vurdert til opptak.

Det er begrensa med plassar på masterprogrammet i manusutvikling for seriar. Studiestart er kvart haustsemester.

Søknadsprosedyre

Du søkjer opptak til Det samfunnsvitskaplege fakultet. Søknadsfristen er 15. april. Dersom du har utdanning frå andre institusjonar enn UiB som inngår i det faglege opptaksgrunnlaget for masterprogrammet, må du søkje om innpassing innan 15. april. Det gjeld også utdanning som blir avslutta i inneverande semester. Meir informasjon om opptak og søknadsprosedyrar finn du på  http://www.uib.no/svf/38987/opptak-til-masterprogram

Studere ved UiB?

Motta nyheter om studietilbud ved UiB, og få et gratis UiB-tøynett