Hjem
Click

Utdanning

Master

Masterprogram i samanliknande politikk

 • Studiepoeng120
 • Lengde2 år
 • Studieplassar30
 • StudiestartHaust
 • SpråkNorsk/Engelsk
 • StudieplanLes studieplan

Presentasjon

Graden

Dette masterprogrammet fører fram til graden master i samanliknande politikk. Studiet er toårig (120 studiepoeng).

Mål og innhald

Samanliknande politikk utgjer det systematiske studiet av politiske institusjonar, organisasjonar, prosessar og åtferd på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan. Samanlikningar på tvers av politiske system står sentralt. Forskinga sitt hovudfokus er demokrati og demokratisering i brei forstand, tematisk og geografisk.

Masterstudiet skal styrke studentane sine analytiske evner og metodiske ferdigheiter, samt vidareutvikle studentane sine skriftlege og munnlege formulerings- og framstillingsevne. Det vert oppfordra til aktiv deltaking i undervisninga.

Komparativ metode og multivariat dataanalyse utgjer hovudtyngda av forskingsmetoden i faget.

Metode

Komparativ metode og multivariat dataanalyse utgjer hovudtyngda av forskingsmetoden i faget.

Masteroppgåve

Arbeidet med masteroppgåva er eit sjølvstendig forskingsprosjekt som munnar ut i ei avhandling. Du skal utvikle evne til å utforme, drøfte og analysere statsvitskaplege problemstillingar på dette området. Masteroppgåva bør ha eit komparativt siktemål.

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Faget representerer eit kunnskapsfundament som blir brukt i mange samanhengar. Mange med eksamen i samanliknande politikk arbeider i offentlege verksemder som departement og direktorat eller i store nasjonale og internasjonale organisasjonar. Mange finn også vegen til massemedia, forsking, utgreiing og undervisning. Det er ein aukande tendens til at kandidatar med eksamen i faget går inn i jobbar i privat sektor, særleg i store, internasjonalt retta selskap.

Vidare studium

Studentar med mastergrad kan søkje om opptak til organisert forskarutdanning, ph.d.-utdanninga.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Ein kandidat med fullført program skal ha følgjande totale læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap
Kandidaten

 • har bygd vidare på kunnskap og ferdigheiter som hen har tileigna seg gjennom bachelorstudiet
 • har fått djupare innsikt og ferdigheiter i multivariate statistiske teknikkar og komparative metodar
 • har skaffa seg grundig oversikt over den viktigaste faglitteraturen og dei sentrale debattane knytte til desse, og har vidareutvikla dei analytiske ferdigheiter sine gjennom essayskriving og heimeeksamen

Ferdigheiter
Kandidaten

 • har, gjennom prosessen med å skrive masteroppgåva, utvikla forståing for korleis ei vitskapleg problemstilling skal utformast og korleis ein kan svare på denne ved å kople grunnleggande teoretisk og metodisk kunnskap og forståing saman med sjølvstendig empirisk analyse
 • har fått øvd evna si til skriftleg og munnleg framstilling

Generell kompetanse
Kandidaten

 • har styrka evna til kritisk refleksjon rundt sentrale faglege problemstillingar og respekt for vitskaplege verdiar som presisjon og etterprøving
 • har tileigna seg kompetanse i bruk av statistiske program og dataverktøy
 • skal kunne hente inn den informasjonen som trengst for å løyse ei problemstilling eller greie ut eit saksfelt (utgreiingskompetanse)
 • skal kunne leie eit individuelt forskingsprosjekt i tråd med etiske krav og retningslinjer og kunne arbeide sjølvstendig
 • har, gjennom masterstudiet, fått utvida språkleg kompetanse gjennom styrka evne til munnleg og skriftleg framstilling på engelsk

Oppbygging

Oppbygging av studiet

Masterprogrammet er på 120 studiepoeng. Studiet består av ein kursdel og ein oppgåvedel, kvar på 60 studiepoeng.

Eit masterprogram i samanliknande politikk kan sjå slik ut:

Masterprogram i samanliknande politikk (krav 120 SP)
Kursdelen (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SAMPOL305Multivariat dataanalyse151–41
SAMPOL306Masterseminar i samanliknande politikk151–41
SAMPOL307Forskingsdesign og kvalitative metodar 101–42
Vel minst to emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SAMPOL332Vidaregåande regresjonsanalyse101–42
SAMPOL319Democracy: Liberalism and Its Critics 101–42
SAMPOL321Political Parties in the Post-Conflict State101–42
SAMPOL323Nye styringsformer i nordområda. Kva blir rolla til urfolka? 101–42
SAMPOL324Politisk engasjement: Praktisk, empirisk forsking101–42
SAMPOL326Constitution and Politics101–42
SAMPOL327The Politics of Gender: Citizenship, Representation and Development101–42
SAMPOL328Lawfare: Law as Political Strategy101–42
SAMPOL329Political Parties in New Democracies101–42
Oppgåvedelen (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SAMPOL350Masteroppgåve603–43
Rettleiingsavtale - samanliknande politikk
Rettleiingsavtale for master i sam.pol. skal inngåast innan 2. semester
Obligatorisk emne
Veiledningsavtale for master i sam.pol.- skal inngås innen 2. semester
Prosjektskildring for mastergradsprosjektet
Obligatorisk emne
Prosjektbeskrivelse, master
Framdriftsrapport for sluttføringa av masterprosjektet
Skal vere levert og godkjent i løpet av det 3. semesteret på programmet
Obligatorisk emne
Fremdriftsrapport, master
Utveksling
Valfritt
Utenlandsopphold, 1 semester
Permisjon
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Delstudium i utlandet

Du kan reise på utveksling som en del av mastergraden din i samanliknande politikk. Det finst fleire alternativ for deg som ønskjer å ta delar av utdanninga di i eit anna land. Instituttet har lange tradisjonar for internasjonal verksemd og har samarbeidsavtaler i mange land og regionar. Blant moglegheitene er studiar i Norden og Europa gjennom Nordplus og Erasmus+ ordningane, eller du kan reise til eit anna kontinent gjennom ei av UiBs mange bilaterale avtalar.

Det vert anbefalt at utanlandsstudiet leggjas til 2. semester. Studentar på utveksling tek emne til erstatning for valfrie forskingsemne, samt erstatning for eller en tilrettelagt versjon av SAMPOL307. Vi hjelper deg med å finne utdanningstilbod frå våre samarbeidspartnarar som passar dine faglege interesser og som er mogleg å gjennomføre på masternivå. Sjå instituttets nettsider for meir informasjon, råd og anbefalingar om utveksling.

Anbefalte utvekslingsavtalar

Korleis søke

Opptakskrav

For opptak til mastergraden i samanliknande politikk må studenten ha ein bachelorgrad med fordjuping/spesialisering i statsvitskap. Fordjupinga må innehalde metodekurs som inkluderer både kvalitativ og kvantitativ metode. Instituttet tar òg opp studentar til ein mastergrad i samanliknande politikk etter retningslinjer i nasjonale og internasjonale samarbeidsavtaler. Det er karaktersnittet i fordjupinga i statsvitskap som dannar opptaksgrunnlag til masterprogrammet, og søkjar må ha minimum C i snitt for å bli vurdert for opptak. Undervisninga er i all hovudsak på norsk, og søkjar må derfor forstå norsk for å søkje om opptak. Det er opptak til mastergraden i samanliknande politikk ein gong i året, i haustsemesteret.

Søknadsprosedyre

Du søkjer opptak til Det samfunnsvitskaplege fakultet. Søknadsfristen er 15. april. For meir informasjon om opptaket, sjå

http://www.uib.no/svf/38987/opptak-til-masterprogram

Studere ved UiB?

Motta nyheter om studietilbud ved UiB, og få et gratis UiB-tøynett

Kontakt

Meir informasjon

studieveileder@sampol.uib.no / 55 58 21 78/75