Masterprogram i samanliknande politikk

Fakta om studiet

StudiekodeMASV-SAPO
Studiepoeng120
Varigheit2 år
GradMaster i samanliknande politikk
UndervisingsspråkNorsk og engelsk
RessursarStudieplan
TilhørerInstitutt for sammenliknende politikk

Kontakt

Meir informasjon

studieveileder@sampol.uib.no / 55 58 21 78/75

Presentasjon

Oppstart

Haust

Graden

Dette masterprogrammet fører fram til graden master i samanliknande politikk. Studiet er toårig (120 studiepoeng).

Mål og innhald

Samanliknande politikk utgjer det systematiske studiet av politiske institusjonar, organisasjonar, prosessar og åtferd på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan. Samanlikningar på tvers av politiske system står sentralt. Forskinga sitt hovudfokus er demokrati og demokratisering i brei forstand, tematisk og geografisk.

Masterstudiet skal styrke studentane sine analytiske evner og metodiske ferdigheiter, samt vidareutvikle studentane sine skriftlege og munnlege formulerings- og framstillingsevne. Det vert oppfordra til aktiv deltaking i undervisninga.

Komparativ metode og multivariat dataanalyse utgjer hovudtyngda av forskingsmetoden i faget.

Oppbygging av studiet

Masterprogrammet er på 120 studiepoeng. Studiet består av ein kursdel og ein oppgåvedel, kvar på 60 studiepoeng.

Eit masterprogram i samanliknande politikk kan sjå slik ut:

Masteroppgåve

Arbeidet med masteroppgåva er eit sjølvstendig forskingsprosjekt som munnar ut i ei avhandling. Du skal utvikle evne til å utforme, drøfte og analysere statsvitskaplege problemstillingar på dette området. Masteroppgåva bør ha eit komparativt siktemål.

Metode

Komparativ metode og multivariat dataanalyse utgjer hovudtyngda av forskingsmetoden i faget.

Læringsutbyte

Læringsutbyte

Kunnskaper og forståelse

Gjennom masterstudiet i samanliknande politikk byggjer studenten vidare på kunnskapar og ferdigheiter som han/ho har tileigna seg gjennom bachelorstudiet.

Gjennom dei obligatoriske metodeemna i mastergraden har studenten fått djupare innsikt og ferdigheiter i multivariate statistiske teknikkar og komparative metodar.

Studenten har gjennom spesialiseringsemna skaffa seg grundig oversikt over den viktigaste faglitteraturen og dei sentrale debattane knytt til desse samt vidareutvikla sine analytiske ferdigheiter gjennom essayskriving og heimeeksamen.

Ferdigheter

Masteroppgåva utgjer eit sjølvstendig vitskapleg forskingsarbeid som vert skriven under rettleiing. Masteroppgåva er knytt til ei problemstilling som studenten normalt har gjennomført i det andre året av masterstudiet.

Gjennom prosessen med å skrive masteroppgåva har studenten utvikla forståing for korleis ei vitskapleg problemstilling skal utformast og forfølgjast ved å kople grunnleggjande teoretisk og metodisk kunnskap og forståing med sjølvstendig empirisk analyse.

Studenten har gjennom mastergradstudiet fått oppøvd evna si til skriftlig og munnleg framstilling.

Generell kompetanse

Studenten har gjennom masterstudiet styrka evna til kritisk refleksjon kring sentrale faglege problemstillingar og respekt for vitskaplege verdiar som presisjon og etterprøving.

Studenten har gjennom masterstudiet tilegnet seg kompetanse i bruk av statistiske program og dataverktøy.

Studenten skal kunne innhente den nødvendige informasjonen som kreves for å løse en problemstilling eller utrede et saksfelt (utredningskompetanse).

Studenten skal kunne lede et individuelt forskingsprosjekt i tråd med etiske krav og retningslinjer og kunne arbeide selvstendig.

Studenten har gjennom masterstudiet fått utvidet sin språklige kompetanse gjennom styrket evne til muntlig og skriftlig fremstilling på engelsk.

Opptak

Oppstart

Haust

Opptakskrav

For opptak til mastergraden i samanliknande politikk må studenten ha ein bachelorgrad med fordjuping/spesialisering i statsvitskap. Fordjupinga må innehalde metodekurs som inkluderer både kvalitativ og kvantitativ metode. Instituttet tar òg opp studentar til ein mastergrad i samanliknande politikk etter retningslinjer i nasjonale og internasjonale samarbeidsavtaler. Det er karaktersnittet i fordjupinga i statsvitskap som dannar opptaksgrunnlag til masterprogrammet, og søkjar må ha minimum C i snitt for å bli vurdert for opptak. Undervisninga er i all hovudsak på norsk, og søkjar må derfor forstå norsk for å søkje om opptak. Det er opptak til mastergraden i samanliknande politikk ein gong i året, i haustsemesteret.

Søknadsprosedyre

Du søkjer opptak til Det samfunnsvitskaplege fakultet. Søknadsfristen er 15. april. For meir informasjon om opptaket, sjå

http://www.uib.no/svf/38987/opptak-til-masterprogram

Utveksling

Delstudium i utlandet

Du kan reise på utveksling som en del av mastergraden din i samanliknande politikk. Det finst fleire alternativ for deg som ønskjer å ta delar av utdanninga di i eit anna land. Instituttet har lange tradisjonar for internasjonal verksemd og har samarbeidsavtaler i mange land og regionar. Blant moglegheitene er studiar i Norden og Europa gjennom Nordplus og Erasmus+ ordningane, eller du kan reise til eit anna kontinent gjennom ei av UiBs mange bilaterale avtalar.

Det vert anbefalt at utanlandsstudiet leggjas til 2. semester. Studentar på utveksling tek emne til erstatning for valfrie forskingsemne, samt erstatning for eller en tilrettelagt versjon av SAMPOL307. Vi hjelper deg med å finne utdanningstilbod frå våre samarbeidspartnarar som passar dine faglege interesser og som er mogleg å gjennomføre på masternivå. Sjå instituttets nettsider for meir informasjon, råd og anbefalingar om utveksling.

Vidare studium

Vidare studium

Studentar med mastergrad kan søkje om opptak til organisert forskarutdanning, ph.d.-utdanninga.

Studieløp

Masterprogram i samanliknande politikk (krav 120 SP)
Valfritt
Ønsker permisjon (NB! søknad må sendes instituttet innen 1.9 og 1.2)
Utenlandsopphold, 1 semester
Kursdelen (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SAMPOL305Multivariat dataanalyse151–41
SAMPOL306Masterseminar i samanliknande politikk151–41
SAMPOL307Komparative metodar101–42
Vel minst to emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SAMPOL332Vidaregåande regresjonsanalyse101–42
SAMPOL319Democracy: Liberal and Social101–42
SAMPOL321Political Parties in the Post-Conflict State101–42
SAMPOL323Nye styringsformer i nordområda. Kva blir rolla til urfolka? 101–42
SAMPOL324Politisk engasjement: Endringar og utfordringar101–42
SAMPOL326Constitution and Politics101–42
Oppgåvedelen (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SAMPOL350Masteroppgåve603–43
Rettleiingsavtale - samanliknande politikk
Rettleiingsavtale for master i sam.pol. skal inngåast innan 2. semester
Obligatorisk emne
Veiledningsavtale for master i sam.pol.- skal inngås innen 2. semester
Prosjektskildring for mastergradsprosjektet
Obligatorisk emne
Prosjektbeskrivelse, master
Framdriftsrapport for sluttføringa av masterprosjektet
Skal vere levert og godkjent i løpet av det 3. semesteret på programmet
Obligatorisk emne
Fremdriftsrapport, master
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester