Gå til innhold
English A A A
Studieprogram

Bachelorprogram i miljø- og ressursfag

Studieretningar:

Bachelorprogram i miljø- og ressursfag, samfunnsvitskapelig retning

Studievegar

 • Bachelor (3 år)

Det treårige studiet kombinerer miljø- og ressursemne frå både naturvitskapane og frå samfunnsvitskapane. Studentar på bachelorprogramma i miljø- og ressursfag vel mellom studievegane kjemi eller biologi for den naturvitskapelege retninga og samfunnsøkonomi eller geografi for den samfunnsvitskaplege retninga. Emne frå studievegen inngår i spesialiseringa saman med tverrfaglege emne, naturvitskaplege emne og samfunnsfaglege emne.

 • Master

Etter bachelorprogrammet kan du søke på eit toårig masterprogram i geografi, samfunnsøkonomi, kjemi eller biologi. Kvalifisering til dei ulike masterprogramma blir gjort ved å velje ein studieveg mot ønska masterprogram.

 • Forsking

Forskinga på fagfeltet kombinerer fag som biologi, kjemi, geografi og økonomi, ein kombinasjon som vil være nødvendig for løysing av viktige miljø- og ressursutfordringar både i eit lokalt, regional, nasjonalt og globalt perspektiv.

 •  Sjå også desse studia

Geografi, biologi, kjemi, samfunnsøkonomi, utviklingsstudiar.

Visste du at ...

99 % av alle livsformer som har eksistert på jorda er no utdøydd.

Overgangsordninger

Finn ut kva program som er opne for intern overgang og korleis du søker: http://link.uib.no/?3S29o

Det er mogleg å byte studieprogram både haust og vår.

Oppbygging

 Bachelorprogrammet i miljø- og ressursfag skal innehalde innføringsemnet ex.phil., og 90 studie¬poeng (1½ års studium) med spesialisering innanfor miljø- og ressursfag. Du kan velje delar av dei siste 80 studiepoenga frå andre fag. Valemne må veljast etter valt studievei.

 

Alle studentane på programmet har eit felles førstesemester med emna ECON100, MNF115 og KJEM100. Innføringsemnet ex.phil tar ein i 2. semester (vår).

 

Programmet er bygd opp kring 4 obligatoriske emne (kvart på 10 studiepoeng)

 • MNF115 Naturvitskaplege perspektiv på berekraftig utvikling
 • KJEM100 Kjemi i naturen eller KJEM110 Kjemi og energi
 • GEO281 Miljøforvaltning og planleggin
 • ECON100 Grunnkurs i økonomi

 

Dette er grunnstamma på totalt 40 obligatoriske studiepoeng.

 

I tillegg skal du velje 2 av dei følgjande 3 tverrfakultære emna:

 • FIL222A/B Miljøfilosofi
 • ECON 216 Miljø- og ressursøkonomi
 • MNF110 Miljø, klima og historia til mennesket

 

I tillegg vel du 30 studiepoeng med spesifiserte miljø- og ressursemne frå ei valt studieveg (Studieveg mot master i geografi, samfunnsøkonomi eller biologi). 30 sp av valemna skal inngå i spesialiseringa på 90 studiepoeng. Valfridommen er altså stor og vil kunne gi kombinasjonar som oppfyller krav til opptak på ulike masterstudium. Det er viktig at du vel emne du kan trenge til eit masterstudium blant dei valfrie studiepoenga.

Semestra for valfrie emne blir tilpassa eigne ønske og kva studieplassar som er tilgjengelege. Dersom du skal gå vidare på eit masterprogram, må du fylle opptakskrava for det aktuelle programmet, og bruke dei som rettleiing når du vel dei valfrie emna dine. Miljø- og ressursstudium inngår i dei fleste faga ved universitetet og kan derfor kombinerast med ei rekkje fag innanfor naturvitskap, samfunnsvitskap, historisk-filosofiske fag, jus og psykologi. Undervisninga er ein kombinasjon av forelesingar, seminar og skriving for læring.

Utveksling

Det finst i dag mange alternativ for deg som ønsker å ta eit semester eller to i eit anna land. Vi har avtaler med fleire universitet i Europa, fleire afrikanske land og USA og Canada.

Sjå http://www.uib.no/matnat/utdanning/utveksling for meir informasjon.

Yrkesvegar

Bachelorprogrammet i miljø- og ressursfag legg vekt på auka samfunnsorientering og erkjenning av kor viktig det er å ha ein tverrfagleg bakgrunn. Tverrfagleg utdanning gir eit godt grunnlag for å utvikle den kompetansen som dei enkelte verksemdene treng. Dermed er din kompetanse ein ressurs i næringsliv og forvalting. Det er dessutan nyttig med ein tverrfagleg bakgrunn dersom du siktar deg inn mot ei forskarkarriere.

Når du har fullført dette studieprogrammet, får du graden bachelor i naturvitskap.

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er
søknadsfristen 15. april.

For spesielle søkargrupper og for søkarar
med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO). Du finn søknadsskjema og meir informasjon på: http://www.uib.no/utdanning/opptak/samordna-opptak

 

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til
bachelorprogrammet i miljø- og ressursfag, studiekode i Samordna opptak: 184502.

Opptakskrav

 Generell studiekompetanse eller
REALFA: Matematikk R1 eller (S1+S2) OG fordjuping i eitt realfag (R1+R2) eller FYS(1+2) eller KJE(1+2) eller BIO(1+2) eller INFO(1+2) eller GEO(1+2) eller TEK(1+2).

Meir informasjon finn du her: http://link.uib.no/?1jIFY

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær: 45,8
Førstegangsvitnemål: 43,6

Antall studieplasser

9 (Talet på studieplassar kan bli justert)

Meir informasjon

Ta kontakt med studierettleiar på:

studierettleiar.mnfa@uib.no

eller på telefon 55 58 30 30

BATF-MIRE/Bachelorprogram i miljø- og ressurssstudier
SP = studiepoeng, S = semester, A = anbefalt semester
Valfritt
SP S A
Utenlandsopphold, høst - -
Utenlandsopphold, vår - -
Bachelorprogram i miljø- og ressursfag, samfunnsvitskapleg retning (krav: 180 SP)
Spesialisering (krav: 60 SP)
    Obligatorisk emne
Emnekode Emnetittel SP S A
ECON100 Examen facultatum - Innføring i samfunnsøkonomi 10 1-6 1
GEO281 Miljøforvaltning og planlegging 10 1-6 3
KJEM100 Kjemi i naturen 10 1-6 1
MNF115 Naturfagleg perspektiv på berekraftig utvikling 10 1-6 1
    Vel minst to emne
Emnekode Emnetittel SP S A
ECON216 Miljø- og ressursøkonomi I 10 1-6 3
FIL236 Miljøetikk 10 1-6 3
MNF110 Miljø, klima og menneskets historie 10 1-6 3
Innføringsemne (krav: 10 SP)
Seminarmodellen på ex.phil er eit tilbud i 2.semester til studentar på miljø- og ressursfag, biologi, havbruksbiologi og fiskehelse
    Vel eit av emna
Emnekode Emnetittel SP S A
EXPHIL-MNEKS Examen philosophicum- skuleeksamen 10 1-8 2
EXPHIL-MNSEM Examen philosophicum - seminarmodell 10 2
Studievei
Studievei geografi (krav: 30 SP)
      Obligatorisk emne
Emnekode Emnetittel SP S A
GEO115 Kartografi og feltkartlegging 5 1-6 2
GEO131 Ressursforvaltning og utvikling i Den tredje verden 10 1-6 4
      Vel eit av emna
Emnekode Emnetittel SP S A
GEO111 Landformdannande prosessar 15 1-6 2
GEO121 Økonomisk globalisering, produksjonssystem og miljø 15 1-6 2
Studievei samfunnsøkonomi (krav: 30 SP)
      Obligatorisk emne
Emnekode Emnetittel SP S A
ECON110 Mikroøkonomiske grunnomgrep og marknadsteori 10 1-6 4
ECON130 Makroøkonomi I 10 1-6 4
ECON140 Matematikk for økonomer 10 1-6 4
Valfritt emne (krav: 80 SP)
Vel fritt emnar som til saman utgjer 80 studiepoeng